< Previous | Contents | Next >

13.4.10.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Liikunnan arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas kokeilee itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtä- viä sekä harjoittelee ilmaise- maan itseään liikunnan avulla.

S1

Työskentely ja yrittämi- nen

Oppilas kokeilee yleensä itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmai-

semaan itseään liikun- nan avulla.

Oppilas kokeilee joskus itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtä- viä sekä harjoittelee il-

maisemaan itseään lii- kunnan avulla.

T2

Oppilas harjoittelee havain- noimaan itseään ja

S1

Ratkaisujen teko

Oppilas harjoittelee yleensä tekemään eri

Oppilas harjoittelee joskus tekemään eri


ympäristöään aistien

avulla. Oppilas harjoittelee te- kemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.


erilaisissa lii- kuntatilan- teissa

liikuntatilanteisiin sopi- via ratkaisuja.

liikuntatilanteisiin sopi- via ratkaisuja.

T3

Oppilas kokeilee tasapainotai- toja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukis- taminen, ojentaminen ja kieri- minen. Oppilas harjoittelee liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, ryt- missä hyppiminen, hyppäämi- nen, kiipeäminen, laukkaami- nen ja liukuminen. Oppilas harjoittelee välineenkäsittely- taitoja: vierittäminen, heittä- minen, potkiminen, työntämi- nen, lyöminen, pomputtami-

nen ja kiinniottaminen.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumis- taidot) käyt- täminen eri liikuntamuo- doissa

Oppilas kokeilee tasa- paino-, liikkumis- ja väli- neenkäsittelytaitoja yleensä ohjeen mukaan.

Oppilas kokeilee tasa- paino-, liikkumis- ja vä- lineenkäsittelytaitoja joskus ohjeen mukaan.

T4

Oppilas harjoittelee liikku- mista turvallisesti erilaisilla lii- kuntavälineillä ja telineillä eri- laisissa oppimisympäristöissä.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkä- sittelytaidot) käyttäminen eri liikunta-

muodoissa

Oppilas harjoittelee yleensä liikkumista tur- vallisesti erilaisilla lii- kuntavälineillä ja teli- neillä erilaissa oppimis- ympäristöissä.

Oppilas harjoittelee joskus liikkumista tur- vallisesti erilaisilla lii- kuntavälineillä ja teli- neillä erilaissa oppimis- ympäristöissä.

T5

Oppilas tutustuu vesiliikun- taan ja harjoittelee al- keisuimataitoa.

S1

Uima- ja pe- lastautumis- taidot

Oppilas osallistuu yleensä uimaopetuk- seen.

Oppilas osallistuu jos- kus uimaopetukseen.


T6

Oppilas opettelee toimimaan ja pukeutumaan liikuntatun- neilla annettujen ohjeiden

mukaisesti.

S1

Toiminta lii- kuntatun- neilla

Oppilas toimii ja pukeu- tuu yleensä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas toimii ja pu- keutuu joskus annettu- jen ohjeiden mukai- sesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T7

Oppilas opettelee kannusta- maan muita sekä sietämään pettymyksiä ja iloitsemaan

toisten onnistumisista.

S2

Vuorovaiku- tus- ja työs- kentelytaidot

Oppilas kannustaa muita ja sietää yleensä pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

Oppilas kannustaa muita ja sietää joskus pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

T8

Oppilas opettelee noudatta- maan liikuntapelien ja -leik- kien sääntöjä sekä toimimaan ryhmän jäsenenä yhteiseen tavoitteen saavuttamiseksi.

S2

Toiminta yh- teisissä oppi- mistilan- teissa

Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja

-leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saa- vuttamiseksi.

Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jä- senenä yhteisen ta- voitteen saavutta-

miseksi.

Psyykkinen toimintakyky

T9

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan tunteitaan liikuntatun- neilla esim. musiikkiliikun- nassa. Oppilas harjoittelee it-

senäisen työskentelyn taitoja.

S3

Työskentely- taidot

Oppilas harjoittelee yleensä itsenäisen työs- kentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

Oppilas harjoittelee joskus itsenäisen työs- kentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

T10

Oppilas opettelee tunnista- maan kehonsa erilaisia signaa- leja, esim. sokkoleikeissä, ren-

toutumisharjoituksissa, koske- tusleikeissä.

S3


Oppilas tunnistaa yleensä kehonsa erilai- sia signaaleja eri liikun- tatilanteissa.

Oppilas tunnistaa jos- kus kehonsa erilaisia signaaleja eri liikuntati- lanteissa.