< Previous | Contents | Next >

13.4.12.3 Oppilaan oppimisen arviointi tunne- ja vuorovaikutustaidoissa vuosiluokilla 1-2


Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja oppimista tuetaan kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla, joissa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä.


Arviointi perustuu monipuoliseen ja säännölliseen tavoitteiden mukaiseen näyttöön sekä työskentelytilanteissa että muussa koulun arjessa. Arviointi toteu- tetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Oppilaat tekevät itsearviointia.


Oppiaine merkitään todistukseen (hyväksytty/hylätty).


Opetus vuosiluokilla

3-6