< Previous | Contents | Next >

14.4.1.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op- piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas osaa asioida erilaisissa tilanteissa asianmukaisesti. Op- pilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä vuorovaikutusti- lanteissa.

S1

Puheviestin- tätilanteissa toimiminen

Oppilas ilmaisee ajatuksi- aan ja mielipiteitään itsel- leen tutuissa viestin- täympäristöissä.

Oppilas ilmaisee ohja- tusti ajatuksiaan ja mieli- piteitään itselleen tu- tuissa viestintäympäris- töissä.

T2

Oppilas harjoittelee perusvies- tintätaitoja (katsekontakti, vuo- rottelu, kuunteleminen, rea- gointi). Oppilas osaa toimia eri- laisissa ryhmissä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä. Oppilas kehittää kielenkäyttö- taitoaan erilaisissa viestintäti- lanteissa.

S1

Toiminta vuorovaiku- tustilan- teissa

Oppilas osaa käyttää pe- rusviestintätaitojaan vuo- rovaikutustilanteissa. Op- pilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä sekä arvioida omaa toimintaansa ryh- män jäsenenä.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta toimiessaan eri- laisissa ryhmissä ja arvioi- dessaan omaa toimin- taansa ryhmän jäsenenä.

T3

Oppilas rohkaistuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilan- teissa. Oppilas harjoittelee esiintymistä yksin ja ryhmässä.

S1

Ilmaisukei- nojen käyttö

Oppilas toimii rohkeasti vuorovaikutustilanteissa yksin ja ryhmässä sekä il- maisee itseään myös draa- man avulla.

Oppilas toimii ohjatusti vuorovaikutustilanteissa ja osallistuu vaihtelevasti draamatoimintaan.


Oppilas osallistuu erilaisiin ää- nenkäyttö- ja draamaharjoituk- siin ja -leikkeihin.

T4

Oppilas kehittää omaa kykyään toimia viestijänä vuorovaikutus- tilanteessa. Oppilas ymmärtää palautteen antamisen merki- tyksen ja harjoittelee rakenta- van palautteen antamista ja vastaanottamista.

S1

Vuorovaiku- tustaitojen kehittymi- nen

Oppilas ottaa vastaan pa- lautetta omasta toiminnas- taan ja antaa rakentavaa palautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas lukee erilaisia tekstejä ja harjoittelee erilaisia lukustra- tegioita huomioiden painettu- jen ja monimediaisten tekstien erot.

S2

Tekstinym- märtämisen perusstrate- gioiden hal- linta

Oppilas lukee monimuotoi- sia tekstejä ja osaa käyttää joitakin tekstinymmärtämi- sen perusstrategioita huo- mioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

Oppilas tarvitsee usein tukea erilaisten tekstien lukemisessa ja tekstinym- märtämisen perusstrate- gioiden käyttäminen on satunnaista.

T6

Oppilas harjoittelee sanojen luokittelua merkityksen ja muo- don mukaan (sanaluokat).

Oppilas harjaantuu verbien per- soonamuotojen käyttämisessä. Oppilas harjoittelee ymmärtä- mään lukemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävy- erot). Oppilas ymmärtää, että erilaisten tekstien avulla voi kertoa, kuvata, ohjata ja vaikut- taa.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa luokitella sa- noja merkityksen ja muo- don mukaan. Oppilas osaa käyttää verbin persoona- muotoja omissa teksteis- sään. Oppilas havaitsee teksteistä kielikuvia ja sä- vyeroja.

Oppilas osaa jonkin ver- ran luokitella sanoja mer- kityksen ja muodon mu- kaan. Oppilas käyttää verbin persoonamuotoja omissa teksteissään epä- johdonmukaisesti tai pu- hekielisesti. Oppilaan sa- navarasto on suppea ja hän erottaa harvoin teks- tien sävyeroja.


T7

Oppilas vertailee tietolähteitä ja harjoittelee sopivan lähteen käyttöä.

S2

Tiedonhan- kinta-taidot ja lähdekriit- tisyys

Oppilas vertailee tietoläh- teitä ja osaa valita sopivan tietolähteen.

Oppilas vertailee ja käyt- tää annettuja tietoläh- teitä ohjatusti.

T8

Oppilas harjoittelee oman luku- kokemuksen jakamista käyt- täen myös opittuja kirjallisuus- käsitteitä. Oppilas lukee ikä- tasolle sopivia erilaisia tekstila- jeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

S2

Lapsille ja nuorille tar- koitetun kir- jallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukoke- musten ja- kaminen

Oppilas lukee lapsille suun- nattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia, media- ja muita tekstejä ja jakaa lukukokemuksiaan pie- nessä ryhmässä.

Oppilas lukee jonkin ver- ran lapsille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan tekstien pohjalta koke- muksiaan, ajatuksiaan ja mieli- piteitään kirjallisesti.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaisemi- nen

Oppilas ilmaisee kokemuk- siaan ja ajatuksiaan kirjalli- sesti monimuotoisten tekstien pohjalta.

Oppilas ilmaisee ohja- tusti kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuo- toisten tekstien pohjalta.

T10

Oppilas tuottaa erilaisia teksti- lajeja, mm. kertovia ja kuvaile- via. Oppilas harjoittelee käyttä- mään kappalejakoa omissa teksteissään. Oppilas kiinnittää huomiota sananvalintoihin omissa teksteissään.

S3

Oman ajat- telun kielen- täminen ja eri tekstila- jien käyttö

Oppilas osaa tuottaa ker- tovia ja kuvailevia tekstejä. Oppilas käyttää useimmi- ten kappalejakoa ja kiinnit- tää huomiota sananvalin- toihin omissa teksteissään.

Oppilas tuottaa ohjatusti kertovia ja kuvailevia tekstejä. Oppilas käyttää ohjatusti kappalejakoa omissa teksteissään.

T11

Oppilas harjaantuu kirjoitta- maan yleis- ja erisnimet oikein.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hal- linta

Oppilas osaa kirjoittaa yleis- ja erisnimet sekä no- minatiivialkuiset yhdyssa- nat pääsääntöisesti oikein

Oppilaalla on puutteita sanatasoisessa oikeinkir- joituksessa. Oppilas osaa kirjoittaa virkkeitä, jotka


Oppilas harjaantuu kirjoitta- maan nominatiivialkuiset yh- dyssanat oikein ja käyttämään yhdysmerkkiä. Oppilas harjoit- telee kirjoittamaan virkkeitä, jotka muodostuvat sekä pää- että sivulauseista. Oppilas var- mentaa vuoropuhelun kirjoitta- mistaitoaan vuorosanaviivan avulla. Oppilas harjoittelee su- juvaa käsinkirjoittamista ja näp- päintaitoja.ja käyttää yhdysmerkkiä. Oppilas osaa kirjoittaa virk- keitä, jotka muodostuvat sekä pää- että sivulau- seista. Oppilas osaa kirjoit- taa vuoropuhelua vuorosa- naviivan avulla.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin, ja hänen näppäintai- tonsa riittävät itsenäisesti kirjoitetun tekstin tuotta- miseen tietokoneella.

koostuvat päälauseista. Oppilaan käsin kirjoitta- minen on työlästä. Oppi- las tarvitsee tukea näp- päintaidoissa.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia teks- tejä yksin ja yhdessä toisten kanssa. Oppilas toteuttaa teks- tejä prosessina, joka pitää sisäl- lään suunnittelun, kirjoittami- sen ja viimeistelyn. Oppilas har- joittelee käyttämään tekstin suunnittelussa esim. ajatuskart- taa, suunnitteluruudukkoa tai tukisanalistaa. Oppilas harjoit- telee antamaan ja vastaanotta- maan vertaispalautetta omista ja muiden teksteistä. Oppilas harjoittelee ottamaan vastaan- ottajan ja tilanteen huomioon tuottaessaan tekstejään. Oppi- las tuntee tekijänoikeudet ja harjoittelee niiden kunnioitta- mista omissa teksteissään.

S3

Tekstien ra- kentaminen ja eettinen viestintä

Oppilas osaa tuottaa erilai- sia tekstejä yksin ja yh- dessä toisten kanssa ja to- teuttaa tekstejä proses- sina. Oppilas antaa ja vas- taanottaa vertaispa- lautetta omista ja muiden teksteistä. Oppilas osaa melko hyvin kirjoittaa lai- natun tiedon omin sanoin.

Oppilas tarvitsee run- saasti ohjausta tuottaak- seen erilaisia tekstejä yk- sin tai yhdessä toisten kanssa tai toteuttaak- seen tekstejä prosessina. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa.

Lainatun tiedon kirjoitta- minen omin sanoin on oppilaalle vaikeaa.


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohtii sanojen merkityksiä. Oppilas harjoitte- lee käyttämään opittuja kielitie- don käsitteitä puhuessaan kie- lestä.

S4

Kielen tar- kastelun ke- hittyminen ja kielikäsit- teiden hal- linta

Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuk- sista sekä pyrkii käyttä- mään oppimiaan kielitie- don käsitteitä.

Oppilas tekee satunnai- sesti havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kie- lenkäytön vaikutuksista

T14

Oppilas osaa tehdä yksinkertai- sen tiedonhaun verkkokirjas- tossa. Oppilas lukee ikätasol- leen suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustuu lasten ja nuorten klas- sikkokirjoihin. Oppilas pohtii omaa lukukokemustaan ohja- tusti kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla. Oppilas harjoittelee oman lukukoke- muksen jakamista pienissä ryh- missä esim. lukupiirit, kirjavink- kaukset ja draamaharjoitukset.

S4

Kirjallisuu- den tunte- mus

Oppilas osaa tehdä yksin- kertaisen tiedonhaun verk- kokirjastossa. Oppilas lu- kee sovitut lastenkirjat, keskustelee ja jakaa koke- muksiaan lukemistaan kir- joista.

Oppilas lukee joitakin so- vituista lastenkirjoista ja jakaa ohjatusti kokemuk- siaan lukemastaan.

T15

Oppilas tutustuu lapsille ja nuo- rille suunnattuun mediatarjon- taan sekä paikalliseen kulttuuri- tarjontaan. Oppilas on tietoi- nen, että kulttuuri on osa ihmi- sen identiteettiä. Oppilas

S4

Kielitietoi- suuden ja kulttuurin tuntemuk- sen kehitty- minen

Oppilas osoittaa kiinnos- tusta lapsille ja nuorille suunnattua mediatarjon- taa sekä paikallista kult- tuuritarjontaa kohtaan. Oppilas tunnistaa monikie- lisyyttä ja kulttuurista

Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta lapsille ja nuorille suunnattua me- diatarjontaa sekä paikal- lista kulttuuritarjontaa kohtaan.

Oppilas tunnistaa jonkin verran monikielisyyttä ja


kykenee vertailemaan oman ja toisten kulttuurien eroja.monimuotoisuutta elinym- päristössään.

kulttuurista monimuotoi- suutta elinympäristös- sään.