< Previous | Contents | Next >

14.4.1.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi- aineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee haastatte- lutaitoja. Oppilas harjoittelee väittelyä ja harjaantuu peruste- lemaan mielipiteitään vuorovai- kutustilanteissa.

S1

Puheviestintä- tilanteissa toi- miminen

Oppilas hallitsee haastat- telutaitoja ja osaa perus- tella mielipiteitään tu- tuissa vuorovaikutustilan- teissa.

Oppilaalle on vaikeaa il- maista mielipiteitään ja perustella niitä tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

T2

Oppilas toimii erilaisissa ryh- missä ja harjoittelee vuorovai- kutustaitojaan erilaisissa vies- tintätilanteissa. Oppilas tarkas- telee sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja.

S1

Toiminta vuo- rovaikutusti- lanteissa

Oppilas osaa toimia eri- laisissa ryhmissä ja käyt- tää vuorovaikutustaito- jaan erilaisissa vietintäti- lanteissa. Oppilas huo- mioi sanallisen ja sanat- toman viestinnän eroja.

Oppilas tarvitsee oh- jausta toimiessaan erilai- sissa ryhmissä. Oppilas ymmärtää jonkin verran sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja.

T3

Oppilas suunnittelee ja toteut- taa esityksen ryhmän kanssa.

S1

Ilmaisukeino- jen käyttö

Oppilas osaa käyttää ko- konaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja

Oppilas osallistuu vaihte- levasti ryhmäesityksiin sekä erilaisiin


Oppilas osallistuu erilaisiin ää- nenkäyttö- ja draamaharjoituk- siin ja -leikkeihin.ajatustensa ilmaisemi- seen ryhmässä sekä osal- listuu draamatoimintaan.

äänenkäyttö- ja draama- harjoituksiin ja -leikkei- hin.

T4

Oppilas harjoittelee viestintää monimediaisissa vuorovaikutus- tilanteissa. Oppilaan kriittisyys viestijänä ja viestien vastaanot- tajana kehittyy.

Oppilas osaa antaa ja vastaan- ottaa rakentavaa palautetta.

S1

Vuorovaiku- tustaitojen ke- hittyminen

Oppilas ottaa vastaan pa- lautetta omasta toimin- nastaan ja antaa rakenta- vaa palautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas lukee sujuvasti erilaisia tekstejä ja oppii käyttämään erilaisia lukustrategioita huomi- oiden painettujen ja monime- diaisten tekstien erot.

S2

Tekstinym- märtämisen perusstrategi- oiden hallinta

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmär- tämisen perusstrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten teks- tien erot.

Oppilas lukee kohtalai- sesti monimuotoisia teks- tejä ja käyttää satunnai- sesti tekstinymmärtämi- sen perusstrategioita.

T6

Oppilas harjaantuu sanojen luo- kittelemisessa merkityksen ja muodon mukaan. Oppilas tutkii verbien aikamuotoja ja tehtäviä lauseissa sekä harjoittelee aika- muotoja (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti).

Oppilas tutkii nominien taipu- mista sijamuodoissa ja ymmär- tää sijamuotojen merkityksiä. Oppilas tarkastelee sanojen sävy- ja merkityseroja ja

S2

Tekstien erit- tely ja tulkinta

Oppilas osaa luokitella sanoja merkityksen ja muodon mukaan.

Oppilas tarkastelee sano- jen sävy- ja merkityseroja ja ymmärtää lukemas- taan kielikuvia ja sävyjä. Oppilas tunnistaa joitakin erilaisten tekstien tyypil- lisiä piirteitä.

Oppilas osaa jonkin ver- ran luokitella sanoja mer- kityksen ja muodon mu- kaan.

Oppilas havaitsee joitakin sanojen sävy- ja merki- tyseroja.

Oppilas tunnistaa ohja- tusti joitakin erilaisten tekstien tyypillisiä piir- teitä.


harjoittelee ymmärtämään lu- kemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävyerot). Oppilas tunnistaa joitakin eri- laisten tekstien tyypillisiä piir- teitä.

T7

Oppilas käyttää eri lähteitä ja harjoittelee arvioimaan lähtei- den luotettavuutta.

S2

Tiedonhankin- tataidot ja lähdekriitti- syys

Oppilas käyttää tiedon- hankinnassaan eri läh- teitä ja osaa jossain mää- rin arvioida tietolähtei- den luotettavuutta.

Oppilas käyttää ohjatusti tiedonhankinnassaan eri lähteitä ja arvioida tieto- lähteiden luotettavuutta.

T8

Oppilas osaa keskustella omasta lukukokemuksestaan käyttäen myös opittuja kirjalli- suuskäsitteitä. Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia teksti- lajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia. Oppi- las osaa käyttää käsitteitä aihe ja kertoja (minä ja hän).

S2

Lapsille ja nuorille tar- koitetun kir- jallisuuden ja tekstien tun- temus ja luku- kokemusten jakaminen

Oppilas lukee lapsille ja nuorille suunnattua kir- jallisuutta, media- ja muita tekstejä sekä yksin että ryhmässä, myös ko- konaisia teoksia. Oppilas osaa keskustella omasta lukukokemuksestaan käyttäen myös opittuja kirjallisuuskäsitteitä.

Oppilas lukee jonkin ver- ran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisen teok- sen. Oppilas osaa keskus- tella omasta lukukoke- muksestaan ohjatusti.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas osaa ilmaista kokemuk- siaan, ajatuksiaan ja mielipitei- tään kirjallisesti.

S3

Kokemusten ja ajatusten il- maiseminen

Oppilas osaa ilmaista ko- kemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjalli- sesti.

Oppilas ilmaisee ohjatusti kokemuksiaan, ajatuksi- aan ja mielipiteitään kir- jallisesti.

T10

Oppilas tuottaa erilaisia teksti- lajeja, mm. ohjaavia tekstejä.

S3

Oman ajatte- lun kielentä- minen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillistä kieltä. Oppilas osaa

Oppilas osaa jossain mää- rin ohjatusti käyttää ker- tomiselle ja kuvaamiselle tyypillistä kieltä. Oppi- laan sanavarasto on


Oppilas opettelee käyttämään kappalejakoa omissa teksteis- sään.käyttää kappalejakoa omissa teksteissään.

suppea. Oppilas käyttää satunnaisesti kappaleja- koa omissa teksteissään.

T11

Oppilas varmentaa oikeinkirjoi- tustaan: iso ja pieni alkukirjain ja yhdyssanat. Oppilas kertaa lauseoppia: virke, lause, pää- ja sivulause, pilkku ja lopetus- merkki. Oppilas tutkii sivulau- seita ja harjoittelee tunnista- maan sivulauseiden selkeät pe- rustyypit. Oppilas osaa kirjoit- taa vuoropuhelua vuorosanavii- van avulla. Oppilas tutustuu lauseenjäseniin predikaatti ja subjekti. Oppilaalle on muodos- tunut sujuva ja selkeä käsiala. Oppilas harjoittelee näppäintai- toja.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas tuntee oikeinkir- joituksen perusasioita ja käyttää niitä oman teks- tinsä tuottamisessa. Op- pilas tuntee käsitteet virke, lause, pää- ja sivu- lause, pilkku ja lopetus- merkki ja osaa käyttää niitä ohjatusti. Oppilas tunnistaa sivulauseiden selkeät perustyypit. Op- pilas osaa kirjoittaa vuo- ropuhelua vuorosanavii- van avulla. Oppilaalle on muodostunut sujuva ja selkeä käsiala, ja hän kir- joittaa melko sujuvasti koneella.

Oppilas tuntee oikeinkir- joituksen perusasioita, mutta hänellä on puut- teita oikeinkirjoituksessa. Oppilas tuntee käsitteet virke, lause, pää- ja sivu- lause, pilkku ja lopetus- merkki, mutta tarvitsee paljon ohjausta niiden käytössä. Vuoropuhelun kirjoittaminen vuorosa- naviivan avulla on epä- varmaa. Oppilaan käsin kirjoittaminen on työ- lästä tai koneella kirjoit- taminen hidasta.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia teks- tejä yksin ja yhdessä toisten kanssa. Oppilas toteuttaa teks- tejä prosessina, johon kuuluu suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely. Oppilas osaa suun- nitella tekstejään ja valita sopi- van suunnittelutavan. Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakenta- vaa palautetta. Oppilas harjoit- telee omien tekstien

S3

Tekstien ra- kentaminen ja eettinen vies- tintä

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuotta- misen perusvaiheita, osaa jonkin verran arvi- oida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheit- tain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vas- taanottaa rakentavaa pa- lautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun ja osaa kirjoittaa

Oppilas tarvitsee run- saasti ohjausta tuottaak- seen erilaisia tekstejä yk- sin tai yhdessä toisten kanssa tai toteuttaakseen tekstejä prosessina. Pa- lautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa. Oppi- las osaa ohjatusti merkitä lähteet tekstin loppuun.


muokkaamista palautteen avulla. Oppilas osaa ottaa tilan- teen ja vastaanottajan huomi- oon erilaisia tekstejä tuottaes- saan. Oppilas osaa noudattaa tekijänoikeuksia omien tekstien tuottamisessa ja merkitsee läh- teet tekstiensä perään.lainatun tiedon omin sa- noin. Oppilas tietää ver- kossa toimimisen eettiset periaatteet.

Lainatun tiedon kirjoitta- minen omin sanoin on oppilaalle vaikeaa. Oppi- las tietää verkossa toimi- misen eettiset periaat- teet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohtii sanojen, il- maisutapojen ja tekstien merki- tyksiä. Oppilas harjoittelee käyttämään oikeita käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

S4

Kielen tarkas- telun kehitty- minen ja kieli- käsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja suomen kielen vaihte- lusta tilanteen ja aiheen mukaan sekä sanojen, il- maisutapojen ja tekstien merkityksistä. Oppilas käyttää oppimiaan käsit- teitä puhuessaan ja kir- joittaessaan kielestä.

Oppilas tekee satunnai- sesti havaintoja suomen kielen vaihtelusta tilan- teen ja aiheen mukaan sekä sanojen, ilmaisuta- pojen ja tekstien merki- tyksistä. Oppilas käyttää satunnaisesti oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

T14

Oppilas tutustuu verkkokirjas- ton palveluihin ja kirjaston luo- kitusjärjestelmään. Oppilas lu- kee ikätasolleen suunnattua ko- timaista ja käännettyä kirjalli- suutta sekä tutustuu lasten ja nuorten klassikkokirjoihin. Op- pilas keskustelee ja jakaa luku- kokemuksiaan esim. draaman ja kirjoittamisen keinoin.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas tietää verkkokir- jaston palveluita ja kirjas- ton luokitusjärjestelmän. Oppilas lukee sovitut lap- sille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja ja- kaa kokemuksiaan luke- mistaan

kirjoista.

Oppilas lukee joitakin so- vituista lapsille ja nuorille suunnatuista kirjoista ja jakaa jossain määrin ko- kemuksiaan lukemistaan kirjoista.


T15

Oppilas on tietoinen lapsille ja nuorille suunnatusta mediatar- jonnasta sekä paikallisesta kult- tuuritarjonnasta. Oppilas tutus- tuu suomalaiseen kansanperin- teeseen. Oppilas tutustuu eri maiden kieliin ja kulttuureihin. Oppilas vertailee Suomen kieltä ja kulttuuria muihin oppilaalle tuttuihin kieliin ja kulttuureihin. Oppilas osallistuu oman esityk- sen suunnitteluun ja toteutta- miseen.

S4

Kielitietoisuu- den ja kult- tuurin tunte- muksen kehit- tyminen

Oppilas osaa kuvailla ha- vaitsemiaan yhtäläisyyk- siä ja eroja oppilaalle tut- tujen kielten ja kulttuu- rien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnosta- vasta media- ja kulttuuri- tarjonnasta. Oppilas osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja esittä- miseen.

Oppilas osaa kuvailla joi- takin yhtäläisyyksiä ja eroja oppilaalle tuttujen kielten ja kulttuurien vä- lillä. Oppilas osaa kertoa jostakin itseään kiinnos- tavasta media- tai kult- tuuritarjonnasta. Oppilas tarvitsee paljon ohjausta oman esityksen suunnit- telussa ja esittämisessä.