< Previous | Contents | Next >

14.4.1.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti eri- laisissa viestintäympäris-

töissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

S1

Puheviestin- tätilanteissa toimiminen

Oppilas esittää ajatuksi- aan ja ilmaisee mielipi- teensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osallistuu satun- naisesti keskusteluun.

Oppilas osaa jossain mää- rin perustella mielipi- teensä sekä kuunnella muiden mielipiteitä.


T2 ohjata oppilasta huo- maamaan omien kielel- listen ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintä- tilanteissa

S1

Toiminta vuo- rovaikutusti- lanteissa

Oppilas hyödyntää äänen- käytön, viestien kohden- tamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuoro- vaikutustilanteissa, osaa muunnella viestintäta- paansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan mui- den näkökulmat huomi-

oon.

Oppilas tarvitsee ohjausta äänenkäytössä, viestien kohdentamisessa ja kon- taktinotossa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta käyt- tämään luovuuttaan ja il- maisemaan itseään mo- nipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilan- teissa, myös draaman avulla

S1

Ilmaisukeino- jen käyttö

Oppilas osaa käyttää ko- konaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja aja- tustensa ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää ly- hyen valmistellun pu- heenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draama- toimintaan.

Oppilas osaa käyttää joi- takin kokonaisilmaisun keinoja omien ajatus- tensa ilmaisemiseen ryh- mässä.

Oppilas valmistelee ohja- tusti ja pitää lyhyen val- mistellun puheenvuoron tai esityksen.

Oppilas osallistuu vaihte- levasti draamatoimin- taan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilai- sissa, myös monimediai- sissa vuorovaikutustilan-

teissa

S1

Vuorovaiku- tustaitojen kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan pa- lautetta omasta toimin- nastaan ja antaa pa- lautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta suju- voittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategi-

oita sekä tarkkailemaan

S2

Tekstinym- märtämisen perusstrategi- oiden hallinta

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtä- misen perusstrategioita

Oppilas lukee kohtalai- sesti monimuotoisia teks- tejä ja käyttää satunnai- sesti tekstinymmärtämi-

sen perusstrategioita.


ja arvioimaan omaa luke-

mistaansekä osaa tarkkailla ja ar-

vioida omaa lukemistaan.


T6 opastaa oppilasta ke- hittämään monimuotois- ten tekstien erittelyn, ar- vioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevaranto- aan sekä edistämään ajattelutaitojaan

S2

Tekstien erit- tely ja tulkinta

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, oh- jaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkinta- taitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevaran-

tonsa kehittämiseen.

Oppilas tunnistaa ohja- tusti joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ot- tavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

T7 ohjata oppilasta tie- donhankintaan, moni- puolisten tiedonlähtei- den käyttöön ja tiedon luotettavuuden arvioin- tiin

S2

Tiedonhan- kintataidot ja lähdekriitti- syys

Oppilas käyttää tiedon- hankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia stra- tegioita ja osaa jossain määrin arvioida tietoläh-

teiden luotettavuutta.

Oppilas käyttää ohjatusti tiedonhankinnassaan me- diaa ja eri tekstiympäris- töjä ja osaa ohjatusti arvi- oida tietolähteiden luo- tettavuutta.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuu- dentuntemusta ja kiin- nostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kir- jallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukoke- muksiin ja elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämi- seen sekä lukukokemus- ten jakamiseen, myös monimediaisissa ympä- ristöissä

S2

Lapsille ja nuorille tar- koitetun kir- jallisuuden ja tekstien tun- temus ja luku- kokemusten jakaminen

Oppilas tuntee jonkin ver- ran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksi- aan, myös monimediai- sessa ympäristössä.

Oppilas lukee jonkin ver- ran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jossain määrin ja- kaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympä- ristössä.


Tekstien tuottaminen

T9 rohkaista oppilasta il- maisemaan kokemuksi- aan, ajatuksiaan ja mieli- piteitään ja vahvista- maan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuotta-

jana

S3

Kokemusten ja ajatusten il- maiseminen

Oppilas ilmaisee koke- muksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.

Oppilas ilmaisee ohjatusti kokemuksiaan ja ajatuksi- aan monimuotoisten tekstien avulla.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoitte- lemaan kertovien, kuvaa- vien, ohjaavien ja yksin- kertaisten kantaa otta- vien tekstien tuotta- mista, myös monimediai- sissa ympäristöissä

S3

Oman ajatte- lun kielentä- minen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, ku- vaamiselle ja yksinkertai- selle kantaaottavalle teks- tille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kap- paleisiin ja kiinnittää huo- miota sananvalintoihin.

Oppilas osaa jossain mää- rin ohjatusti käyttää ker- tomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaot- tavalle tekstille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa ohjatusti ot- sikoida tekstinsä ja jakaa sen kappaleisiin.

Oppilaan sanavarasto on

suppea.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoit- tamisen ja näppäintaito- jen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien raken- teiden ja oikeinkirjoituk- sen hallintaa

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas kirjoittaa suju- vasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikein- kirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.

Oppilaan käsin kirjoitta- minen on työlästä.

Oppilas on omaksunut joitakin tarvittavia näp- päintaitoja. Oppilas tun- tee kirjoitetun kielen pe- rusrakenteita ja oikeinkir- joituksen perusasioita, mutta hänellä on puut-

teita oikeinkirjoituksessa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdol-

lisuuksia tekstien

S3

Tekstien ra- kentaminen ja eettinen vies- tintä

Oppilas tuntee ja osaa ku- vailla tekstien tuottami- sen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vai-

heittain yksin ja muiden

Oppilas tarvitsee run- saasti ohjausta tuottaak- seen erilaisia tekstejä yk- sin tai yhdessä toisten kanssa tai toteuttaakseen

tekstejä prosessina.


tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saami- seen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vas- taanottaja sekä toimi- maan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoi- keuksia kunnioittaenkanssa sekä antaa ja vas- taanottaa palautetta.

Oppilas osaa merkitä läh- teet tekstin loppuun, ym- märtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää ver- kossa toimimisen eettiset periaatteet.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa.

Oppilas osaa jossain mää- rin merkitä lähteet tekstin loppuun.

Lainatun tiedon kirjoitta- minen omin sanoin on oppilaalle vaikeaa.

Oppilas tietää verkossa toimimisen eettiset peri- aatteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vah- vistamaan kielitietoisuut- taan, innostaa häntä tut- kimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variant- teja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhu- taan ja auttaa ymmärtä- mään kielellisten valinto-

jen vaikutuksia

S4

Kielen tarkas- telun kehitty- minen ja kieli- käsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyt- tää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaes- saan niistä.

Oppilas tekee satunnai- sesti havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää jossain määrin oppimiaan käsit- teitä puhuessaan ja kir- joittaessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivali- koimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suun- nattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastuk- seen ja lukuelämysten ja- kamiseen ja kirjaston ak-

tiiviseen käyttöön

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas lukee sovitut lap- sille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja ja- kaa kokemuksiaan luke- mistaan kirjoista.

Oppilas lukee joitakin so- vituista lapsille ja nuorille suunnatuista kirjoista ja jakaa jossain määrin ko- kemuksiaan lukemistaan kirjoista.


T15 tukea oppilasta kie- lellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentami- sessa ja ohjata arvosta- maan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppi- laalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjon- taan tutustumiseen sekä

oman kulttuurin tuotta- miseen

S4

Kielitietoisuu- den ja kult- tuurin tunte- muksen kehit- tyminen

Oppilas osaa kuvailla ha- vaitsemiaan yhtäläisyyk- siä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiin- nostavasta media- ja kult- tuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämi- seen.

Oppilas osaa kuvailla joi- takin yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kult- tuurien välillä. Oppilas osaa kertoa jostakin itse- ään kiinnostavasta media- tai kulttuuritarjonnasta. Oppilas tarvitsee ohjausta omien esitysten suunnit- telussa ja esittämisessä.