< Previous | Contents | Next >

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin

liittyvät si- sältöalueet

Laaja-alainen osaa- minen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminenT1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan il- maista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen

vuorovaikutustilanteissa

S1

L1, L2, L4

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuk- sen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämis-

taitojaan

S1

L1, L2, L4

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan

ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1

L2

Tekstien tulkitseminenT4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tie- toaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuu-

den arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2

L1, L4

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia

luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2

L2, L4

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajenta-

maan sana- ja käsitevarantoaan

S2

L1, L2, L4

Tekstien tuottaminenT7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintai- tojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia

monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3

L1, L4, L5

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti

niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3

L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3

L1, L2, L4


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminenT10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoi- maan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhu-

tun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4

L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston

aktiiviseen käyttöön

S4

L2

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja - kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään

omaa kielirepertuaaria

S4

L2, L4

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukenaT13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoit-

teita

S5

L1, L2, L7

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppi-

aineissa

S5

L4, L7

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keino- jaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsen-

tämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5

L1, L6, L7


13.4.1.7 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteet luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Vuorovaikutustilanteissa

toimiminen

Vuorovaikutustilan-

teissa toimiminen

Vuorovaikutustilan-

teissa toimiminen

Vuorovaikutustilan-

teissa toimiminen

T1

Oppilaan ilmaisuvaranto kehittyy siten, että hän sel- viytyy kasvokkaisista

T1

Oppilaan ilmaisuva- ranto kehittyy ja kyky toimia kasvokkaisissa

T1

Oppilas vahvistaa ilmai- suvarantoaan ja kehit- tää kykyään toimia

T1

Oppilas osallistuu eri- laisiin vuorovaikutusti- lanteisiin ja kehittää


vuorovaikutustilanteista koulussa ja kaveripiirissä. Oppilas harjoittelee mieli- piteen ilmaisemista.

vuorovaikutustilan- teissa koulussa, kaveri- piirissä ja lähiympäris- tössä kehittyy.

Oppilas harjoittelee mielipiteen perustele- mista.

kasvokkaisissa vuoro- vaikutuksessa koulun ja arjen vuorovaikutusti- lanteissa.

Oppilas harjoittelee viestintää monimediai- sessa vuorovaikutuk- sessa.

vuorovaikutustaitojaan erilaisten aihepiirien ja tekstien parissa.

Oppilas oppii toimi- maan rakentavasti koulun ja arjen vuoro- vaikutustilanteissa.

Oppilas osaa perustella mielipidettään ja pitää

pienen puhe-esityksen.

T2

Oppilaan kyky kuunnella ja ymmärtää kasvokkaista vuorovaikutusta ja opetus- puhetta kehittyy.

T2

Oppilaan kuuntelu- ja ymmärtämistaidot ke- hittyvät.

Oppilas oppii kuuntelu-

strategioita.

T2

Oppilaan kuuntelustra- tegiat ja kuullun ym- märtämisen taidot ke- hittyvät.

T2

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa tai

tutusta aiheesta.

T3

Oppilas oppii käyttämään ei-kielellisen ilmaisun kei- noja sanallisen ilmaisun tu- kena.

Oppilas harjoittelee toisten huomioon ottamista vuoro- vaikutuksessa.

T3

Oppilas osaa käyttää ei- kielellisen ilmaisun kei- noja sanallisen ilmaisun tukena.

Oppilas pyrkii ottamaan huomioon puhekump- paninsa.

T3

Oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti sanalli- sia ja ei-sanallisia kei- noja käyttäen ja kehit- tyy puhekumppaninsa huomioon ottamisessa.

T3

Oppilas ilmaisee itse- ään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja ke- hittyy puhekumppa- ninsa huomioon otta- misessa.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas sujuvoittaa lukutai- toaan ja kehittää lue- tunymmärtämisen taito- jaan.

Oppilas kykenee erotta- maan yksinkertaisen fakta- tekstin fiktiivisestä tekstistä

ja ymmärtää, että on ole- massa erityyppisiä tekstejä.

T4

Oppilas kehittyy lue- tunymmärtämisessä ja tutustuu ikätasolleen sopivien tekstilajien tunnuspiirteisiin.

Oppilas käsittää, että tieto ja mielipide ovat eri asioita.

T4

Oppilas kehittää lue- tunymmärrystaitojaan ja tunnistaa joitakin tekstilajeja.

Oppilas tietää, että tekstien luotettavuu- dessa on eroja.

T4

Oppilas kehittää lue- tunymmärrystaitojaan, tekstilajien tuntemusta ja kuvanlukutaitoja.

Oppilas vertailee teks- tejä ja pyrkii arvioi- maan tekstien luotet- tavuutta. Oppilas
Oppilas ymmärtää ku- vien tärkeyden tekstien

maailmassa.

harjaantuu selvittä- mään tiedon lähteen.

T5

Oppilas lukee innokkaasti kielitaidolleen sopivaa las- tenkirjallisuutta ja osaa ker- toa ymmärrettävästi luke- mastaan ja kuulemastaan. Oppilas harjoittelee ikä- tasolleen sopivien tekstien tulkintaa ja kehittää taito- jaan etsiä tietoja tekstistä.

T5

Oppilas kiinnostuu me- diateksteistä.

Oppilas lukee monen- tyyppisiä tekstejä ja ke- hittyy taidossaan kertoa lukemastaan ja kuule- mastaan loogisesti.

Oppilas harjoittelee tekstien tulkintaa ja osaa kertoa havainnois- taan.

Oppilas kehittää lu- kustrategioitaan. Oppi- las osaa hyödyntää ker- ronnan peruskäsitteitä tarinoita tarkastelles-

saan.

T5

Oppilas lukee monen- tyyppisiä tekstejä ja osaa kertoa lukemas- taan ja kuulemastaan loogisesti.

Oppilas kehittää lu- kustrategioitaan ja teks- tien tulkintataitojaan.

Oppilas tunnistaa omia kehittämistarpeitaan.

T5

Oppilas kehittää lu- kustrategioitaan ja tekstien tulkintataito- jaan.

Oppilas tunnistaa omia kehittämistarpeitaan.

T6

Oppilas laajentaa sanava- rastoaan ja osaa luokitella sanoja merkityksen perus- teella.

Oppilas harjaantuu päätte- lyssä.

T6

Oppilas osaa selittää tuttuja sanoja. Oppilas laajentaa aktiivisesti sa- navarastoaan ja osaa vertailla ja luokitella sa- nojen merkityksiä ja muotoja.

Oppilas ymmärtää, että sanojen omaksumisen taitoja voi kehittää ja että sanavaraston ja

kielioppitietojen

T6

Oppilas laajentaa aktii- visesti sanavarastoaan. Oppilas osaa tehdä pää- telmiä virkkeiden osien ja kieliopillisten raken- teiden välisistä suh- teista.

Oppilas kompensoi sa- navaraston ja kielioppi- tietojen puutteita aktii- visella päättelyllä.

T6

Oppilas tutustuu aktii- visesti uusiin sanoihin, käsitteisiin, sanontoi- hin ja kielikuviin.

Oppilas osaa tehdä it- senäisesti päätelmiä sanojen merkitysvivah- teista sekä virkkeiden osien ja kieliopillisten rakenteiden välisistä suhteista.puutteita voi kompen-

soida päättelyllä.Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas oppii kirjoittamaan erilaisia pieniä tekstejä kä- sin ja sähköisillä välineillä.

T7

Oppilas kykenee tuotta- maan ymmärrettäviä kuvailevia ja kertovia tekstejä.

Oppilas kehittää taito- aan kirjoittaa käsin ja sähköisillä välineillä.

T7

Oppilas kykenee tuotta- maan jäsenneltyjä teks- tejä. Oppilas osaa hyö- dyntää mallitekstejä omia tekstejä tuottaes- saan.

Oppilas tuottaa johdon- mukaisia tekstejä käsin

ja sähköisillä välineillä.

T7

Oppilas kehittää taito- aan käyttää kertomi- selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kan- taaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa ohjatusti kirjoittaa monimuotoi-

sia tekstejä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkir- joitustaitoaan.

Oppilas harjoittelee teks- tinsä tarkistamista ja kor- jaamista.

Oppilaan sanavarasto mo- nipuolistuu ja suomen kie- len rakenteiden hallinta vahvistuu.

T8

Oppilas kehittää oikein- kirjoitustaitoaan.

Oppilas harjoittelee tekstinsä suunnittelua ja harjaantuu tarkista- maan ja korjaamaan tekstejään.

Oppilaan sanavarasto monipuolistuu ja suo- men kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

T8

Oppilas kehittää oikein- kirjoitustaitoaan.

Oppilas harjoittelee tekstinsä suunnittelua, muokkaamista, otsi- kointia ja kappalejakoa. Oppilaan sanavarasto monipuolistuu ja suo- men kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

T8

Oppilas tuottaa koko- naisia suullisia ja kirjal- lisia tekstejä itsenäi- sesti ja ryhmässä.

Oppilas tuntee oikein- kirjoituksen perussään- nöt.

Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnit-

tää huomiota sanava- lintoihin.

T9

Oppilas harjoittelee oman tekstin arvioimista ja osaa ohjatusti kiinnittää huo- miota tekstiensä vahvuuk- siin ja kehittämiskohteisiin.

T9

Oppilas kehittää itsear- viointitaitojaan ja har- joittelee palautteen an- tamista toisten teks- teistä.

T9

Oppilas kehittää itsear- viointitaitojaan ja osaa nimetä vahvuuksiaan kirjoittajana sekä joita- kin kehittämiskohteita. Oppilas kehittyy palaut- teen antajana ja vas-

taanottajana.

T9

Oppilas osaa tarkas- tella ja arvioida omia tekstejään.

Oppilas kykenee anta- maan ja vastaanotta- maan palautetta.


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-

nen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-

nen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtä-

minen

T10

Oppilas vahvistaa kielitie- toisuuttaan havainnoimalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua puhutussa ja kir- joitetussa kielessä.

Oppilas tekee ikäkaudel- leen ominaisia havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista lähiympäristössään.

Oppilas kielellistää aktiivi- sesti ympäröivää maail- maa.

T10

Oppilas vahvistaa kieli- tietoisuuttaan havain- noimalla kielenkäyttöti- lanteiden vaihtelua ym- päristössään.

Oppilas tekee havain- toja kielestä, eri puhe- tavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäris- tössään.

Oppilas oppii kirjoitetun suomen kielen sään- nönmukaisuuksia.

Oppilas opettelee teke- mään havaintoja osaa- miensa kielten välisistä eroista ja yhtäläisyyk- sistä.

T10

Oppilas vahvistaa kieli- tietoisuuttaan tarkaste- lemalla kielenkäyttöti- lanteiden vaihtelua pu- hutussa ja kirjoitetussa kielessä.

Oppilas tekee havain- toja kielestä, eri kielen- käyttötavoista ja kielen- käytön vaikutuksista ympäristössään.

Oppilas harjoittelee ti- lanteeseen sopivan kie- len käyttöä.

Oppilas opettelee aktii- visesti suomen kieltä kuunnellen, lukien, kir- joittaen ja puhuen.

Oppilas tarkastelee äi- dinkielensä sekä mui- den opiskelemiensa kielten ja suomen kie- len eroja ohjatusti.

T10

Oppilas kehittää kieli- tietoisuuttaan ja mo- nilukutaitoaan tutki- malla kielenkäyttöti- lanteiden vaihtelua ympäristössään.

Oppilas pyrkii käyttä- mään tilanteeseen so- pivaa kieltä.

Oppilas osaa valita oi- keita kielenkäyttöta- poja ja -strategioita erilaisissa kielenkäyttö- tilanteissa.

Oppilas tunnistaa äi- dinkielensä sekä mui- den opiskelemiensa kielten ja suomen kie- len eroja ja säännön- mukaisuuksia.

Oppilas kykenee hyö- dyntämään kielitie- touttaan suomen kie-

len opiskelussa.

T11

Oppilas lukee suomenkie- listä lastenkirjallisuutta ja satuja.

Oppilas harjoittelee mielei- sen lukemisen valintaa ja kirjastonkäyttöä.

T11

Oppilas lukee suomen- kielistä lastenkirjalli- suutta.

Oppilas osaa valita sopi- vaa lukemista ja käyttää lastenkirjastoa

T11

Oppilas lukee suomen- kielistä lastenkirjalli- suutta ja kykenee jaka- maan lukukokemuksi- aan muiden kanssa.

Oppilas osaa valita

T11

Oppilas lukee suomen- kielistä lasten- ja nuor- tenkirjallisuutta sekä kykenee analysoimaan ja jakamaan lukukoke- muksiaan.


Oppilas osallistuu suoma- laiseen lastenkulttuuritar- jontaan mahdollisuuksien mukaan.

itsenäisesti.

Oppilas tutustuu ja osallistuu tarjolla ole- viin suomenkielisiin las- tenkulttuurin tapahtu- miin aktiivisesti.

Oppilas osaa kertoa luku- ja kulttuurikoke- muksistaan.

mieleistään lukemista ja käyttää kirjastoa.

Oppilas tutustuu suo- malaiseen lastenkult- tuuriin ja harjaantuu tarjolla olevien kulttuu- ripalveluiden aktii- viseksi käyttäjäksi.

Oppilas kykenee jaka- maan kulttuurikoke-

muksiaan muiden kanssa.

Oppilas on harjaantu- nut kirjastopalveluiden käyttäjä.

Oppilas tuntee lapsille ja nuorille suunnattua suomenkielistä kirjalli- suutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakult- tuuria.

T12

Oppilas opettelee havaitse- maan suomalaisten sekä muunmaalaisten satujen yhtäläisyyksiä ja eroja.

Oppilas harjaantuu tunnis- tamaan eri kielten ja kult- tuurien piirteitä koulus- saan.

Oppilas on ylpeä omasta monikielisyydestään ja kulttuuritaustastaan.

T12

Oppilas tunnistaa eri kieliä ja kulttuureita koulun lisäksi omassa lähiympäristössään. Oppilas oppii havainnoi- maan erilaisia kielen ja kulttuurin erityispiir- teitä.

T12

Oppilas osaa suhtautua arvostavasti ympäris- tössään kohtaamiinsa kieliin ja kulttuureihin. Oppilas harjaantuu nä- kemään monikielisyy- den ja -kulttuurisuuden voimavarana.

T12

Oppilas suhtautuu ar- vostavasti sekä omaan että ympäristönsä kie- lelliseen ja kulttuuri- seen monimuotoisuu- teen.

Oppilas käyttää ja ke- hittää aktiivisesti omaa kielirepertuaariaan.

Kielen käyttö kaiken oppi-

misen tukena

Kielen käyttö kaiken

oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken

oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken

oppimisen tukena

T13

Oppilas harjoittelee itsear- viointitaitoja ja osaa ohja- tusti tunnistaa joitakin vah- vuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana.

T13

Oppilas kehittää itsear- viointitaitojaan ja tun- nistaa joitakin vahvuuk- siaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä osaa nimetä jonkun ke- hittämisen kohteen.

T13

Oppilas tunnistaa vah- vuuksiaan kielenkäyttä- jänä ja kielenoppijana sekä osaa nimetä joita- kin kehittämistarpeita. Oppilas harjaantuu asettamaan tavoitteita

kielenoppimiselleen.

T13

Oppilas tunnistaa vah- vuuksiaan kielenoppi- jana mutta osaa myös nimetä kehittämistar- peita sekä osaa ohja- tusti asettaa itselleen oppimistavoitteita.


T14

Oppilaan eri oppiaineissa tarvitsema sanavarasto ke- hittyy ja hän oppii tunnista- maan teksteille tyypillisiä osia (otsikot, kuvat ja kuva- tekstit) sekä käyttämään niitä apuna tekstin merki- tysten päättelemisessä.

T14

Oppilaan eri tiedonalo- jen sanavarasto kehit- tyy.

Oppilaan taito lukea koulussa tarvittavia tekstejä kehittyy, ja hän oppii lukemisen strate- gioita.

T14

Oppilaan sanavarasto kasvaa.

Oppilas tuntee oppikir- jatekstien osat ja har- joittelee strategioita, joilla voi laajentaa sana- varastoaan ja päätellä merkityksiä.

Oppilas osaa käyttää joitakin merkityksen avaamisen apuvälineitä, esim. sanakirjaa tai ne-

tin hakukoneita.

T14

Oppilas tuntee eri op- piaineiden sanastoa ja lukee tuetusti eri oppi- aineiden tekstejä sekä osaa kuvailla niitä.

Oppilas tietää, että merkityksiä voi pää- tellä ja osaa käyttää joitakin ymmärtämistä auttavia apuvälineitä.

T15

Oppilas osaa kirjoittaa muistiinpanoja ja jonkin verran käyttää niitä tekstin tuottamisen apuna.

T15

Oppilas osaa löytää op- pikirjojen teksteistä keskeisiä tietoja.

Oppilas tietää tapoja hankkia tietoa ja tehdä muistiinpanoja.

Oppilaan taidot käyttää muistiinpanoja oman tuotoksen pohjana ke- hittyvät.

T15

Oppilaan tiedonhankin- tataidot kehittyvät.

Oppilas osaa hakea tie- toa esim. sähköisillä vä- lineillä, tietokirjoista tai haastattelemalla.

Oppilas osaa suunni- tella ja jäsennellä teks- tiään ja käyttää muis- tiinpanoja suunnittelun

apuna.

T15

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä.

Oppilas osaa hakea ai- heeseensa sopivaa tie- toa.