< Previous | Contents | Next >

13.4.1.10 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kah- deksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilaan ilmaisuvaranto ke- hittyy ja kyky toimia kasvok- kaisissa vuorovaikutustilan- teissa koulussa, kaveripiirissä ja lähiympäristössä kehittyy. Oppilas harjoittelee mielipi-

teen perustelemista.

S1

Vuorovaiku- tustaidot ja ilmaisuva- ranto

Oppilas kykenee pe- rustelemaan mielipi- teitään ja toimimaan kasvokkaisissa vuoro- vaikutustilanteissa.

Oppilas kykenee jonkin verran perustelemaan mielipiteitään ja toimi- maan kasvokkaisissa vuorovaikutustilan- teissa.

T2

Oppilaan kuuntelu- ja ymmär- tämistaidot kehittyvät. Oppi- las oppii kuuntelustrategioita.

S1

Tekstien ym- märtäminen ja vuorovai-

kutuksessa toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa.

Oppilas ymmärtää ope- tuspuheesta pääasioita ja muuta kuulemaansa

tutussa tilanteessa koh- talaisesti.

T3

Oppilas osaa käyttää ei-kielel- lisen ilmaisun keinoja sanalli- sen ilmaisun tukena. Oppilas ottaa huomioon muut viesti- jät.

S1

Ilmaisu vuo- rovaikutusti- lanteissa

Oppilas osaa käyttää ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen il- maisun tukena. Oppi- las ottaa huomioon muut viestijät.

Oppilas kykenee käyttä- mään jonkin verran ei- kielellisen ilmaisun kei- noja sanallisen ilmaisun tukena ja pyrkii ainakin satunnaisesti ottamaan huomioon puhekumppa-

ninsa.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittyy luetunym- märtämisessä ja tutustuu ikä- tasolleen sopivien tekstilajien

S2

Lukutaidon sujuvuus ja

Oppilas lukee suju- vasti. Oppilas ymmär- tää koulussa luettavia

tekstejä niin, että hän

Oppilas lukee melko su- juvasti. Oppilas ymmär- tää koulussa luettavia

tekstejä jonkin verran ja


tunnuspiirteisiin. Oppilas kä- sittää, että tieto ja mielipide ovat eri asioita.


tekstilajitai- dot tekstin tulkinnassa

osaa kertoa lukemas- taan. Oppilas kykenee erottamaan tieto- ja

mielipidetekstit.

kykenee erottamaan yk- sinkertaisia tieto- ja mie- lipidetekstejä toisistaan.

T5

Oppilas kiinnostuu mediateks- teistä. Oppilas lukee monen- tyyppisiä tekstejä ja kehittyy taidossaan kertoa lukemas- taan ja kuulemastaan loogi- sesti. Oppilas harjoittelee tekstien tulkintaa ja osaa ker- toa havainnoistaan. Oppilas kehittää lukustrategioitaan.

Oppilas osaa hyödyntää ker- ronnan peruskäsitteitä tari-

noita tarkastellessaan.

S2

Tekstien tul- kinta

Oppilas tarkastelee tekstejä aktiivisesti. Hän kykenee tulkitse- maan puhuttua ja kir- joitettua tekstiä niin, että hän osaa etsiä tekstistä tietoja ja esit- tää kysymyksiä tekstin keskeisimmistä asi- oista.

Oppilas osallistuu teks- tien tarkasteluun ja ky- kenee jonkin verran tul- kitsemaan puhuttua ja kirjoitettua tekstiä. Op- pilas tarvitsee usein tu- kea saadakseen koko- naiskuvan tekstistä.

T6

Oppilas osaa selittää tuttuja sanoja. Oppilas laajentaa aktii- visesti sanavarastoaan ja osaa vertailla ja luokitella sanojen merkityksiä ja muotoja. Oppi- las ymmärtää, että sanojen omaksumisen taitoja voi ke- hittää ja että sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita voi kompensoida päättelyllä.

S2

Sana- ja käsi- tevarannon laajentumi- nen, päätte- levä tekstien tulkinta

Oppilas kykenee selit- tämään yleisten sano- jen merkityksiä sekä omaksuu uusia sanoja aktiivisesti. Hän kyke- nee kompensoimaan sanavaraston ja kie- lioppitietojen puut- teita päättelemällä.

Oppilas osaa selittää tut- tujen sanojen merkityk- siä sekä omaksuu uusia sanoja. Oppilas tarvitsee runsaasti tukea sanojen ja virkkeiden merkitys- ten päättelyyn.


Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas kykenee suunnittele- maan ja tuottamaan ymmär- rettäviä kuvailevia ja kertovia tekstejä. Oppilas kehittää tai- toaan kirjoittaa käsin ja säh- köisillä välineillä.

S3

Tekstilajitai- dot tekstin tuottami- sessa, käsin- kirjoittami- nen ja näp- päintaidot

Oppilas kykenee suun- nittelemaan ja kirjoit- tamaan erilaisia ly- hyitä tekstejä sekä kä- sin että sähköisillä vä- lineillä.

Oppilas kykenee tuetusti suunnittelemaan ja kir- joittamaan erilaisia ly- hyitä tekstejä sekä käsin että sähköisillä välineillä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoi- tustaitoaan. Oppilas harjaan- tuu tarkistamaan ja korjaa- maan tekstejään. Sanavarasto monipuolistuu ja suomen kie- len rakenteiden hallinta vah- vistuu.

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas käyttää oppi- miaan oikeinkirjoitus- taitoja ja suomen kie- len rakenteita omissa teksteissään. Oppilas osaa ohjatusti muo- kata tekstejään.

Oppilas pyrkii käyttä- mään oppimiaan oikein- kirjoitustaitoja ja suo- men kielen rakenteita omissa teksteissään, mutta rakenteiden hal- linta voi olla heikkoa.

Oppilas osaa jonkin ver- ran ohjatusti muokata

tekstejään.

T9

Oppilas kehittää itsearviointi- taitojaan ja harjoittelee pa- lautteen antamista toisten teksteistä.

S3

Tekstien arvi- ointi sekä pa- lautteen an- taminen ja vastaanotta-

minen

Oppilas osaa jonkin verran arvioida omia tekstejään ja pystyy antamaan palautetta toisten teksteistä.

Oppilas osaa ohjatusti jonkin verran arvioida tekstejään.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10

Oppilas vahvistaa kielitietoi- suuttaan tarkastelemalla kie- lenkäyttötilanteiden vaihtelua ympäristössään kuunnellen, lukien, kirjoittaen ja puhuen. Oppilas tekee havaintoja kie- lestä, eri puhetavoista ja kie-

lenkäytön vaikutuksista

S4

Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi ja vertailu

Oppilas tekee havain- toja kielestä, eri puhe- tavoista ja kielenkäy- tön vaikutuksista ym- päristössään.

Oppilas tekee joitakin havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielen- käytön vaikutuksista ym- päristössään.


ympäristössään. Oppilas oppii kirjoitetun suomen kielen säännönmukaisuuksia. Oppi- las opettelee tekemään ha- vaintoja osaamiensa kielten välisistä eroista ja yhtäläisyyk-

sistä.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta. Hän osaa valita sopivaa lukemista ja käyttää lastenkirjastoa itsenäi- sesti. Oppilas tutustuu ja osal- listuu tarjolla oleviin suomen- kielisiin lastenkulttuurin ta- pahtumiin aktiivisesti. Oppilas

osaa kertoa luku- ja kulttuuri- kokemuksistaan.

S4

Kirjallisuu- den ja kult- tuurin tunte- mus

Oppilas osaa valita so- pivaa suomenkielistä lastenkirjallisuutta sekä käyttää kirjastoa itsenäisesti. Oppilas lukee sovitut teokset.

Oppilas lukee yhdessä valittua lastenkirjalli- suutta sekä osallistuu kirjastokäynteihin.

T12

Oppilas tunnistaa eri kieliä ja kulttuureita koulun lisäksi omassa lähiympäristössään. Oppilas oppii havainnoimaan erilaisia kielen ja kulttuurin erityispiirteitä.

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoi- suuden ha- vainnointi

Oppilas tunnistaa mo- nikielisyyttä ja kulttuu- rista monimuotoi- suutta elinympäristös- sään. Oppilas osaa kertoa joitakin eroja tai yhtäläisyyksiä omankielisen ja suo- menkielisen lastenpe-

rinteen välillä.

Oppilas tunnistaa jonkin verran monikielisyyttä elinympäristössään.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13

Oppilas kehittää itsearviointi- taitojaan ja tunnistaa joitakin vahvuuksiaan kielenkäyttä- jänä ja kielenoppijana sekä

S5

Oppimista- voitteiden asettaminen

Oppilas kykenee jon- kin verran arvioimaan kielenkäyttötaitojaan sekä nimeämään joita- kin kielenkäytön kehit-

tämiskohteita.

Oppilas kykenee tuetusti arvioimaan kielenkäyttö- taitojaan.


osaa nimetä jonkun kehittämi-

sen kohteen.

T14

Oppilaan eri tiedonalojen sa- navarasto kehittyy.

Oppilaan taito lukea koulussa tarvittavia tekstejä kehittyy ja hän oppii lukemisen strategi-

oita.

S5

Eri oppiainei- den kielen havainnointi

Oppilas lukee erilaisia oppikirjatekstejä, hah- mottaa tekstien osia sekä kartuttaa tekstien ymmärtämisessä tar- vittavaa sanavarastoa.

Oppilas lukee tuetusti erilaisia oppikirjateks- tejä ja pyrkii kartutta- maan eri tiedonalojen sanastoa.

T15

Oppilas osaa löytää oppikirjo- jen teksteistä keskeisiä tietoja. Oppilas osaa tapoja hankkia tietoa ja tehdä muistiinpa- noja.

Oppilaan taidot käyttää muis- tiinpanoja oman tuotoksen

pohjana kehittyvät.

S5

Tekstin ra- kentaminen ja tiedon- haku

Oppilas kykenee löytä- mään keskeiset tiedot tekstistä. Hän osaa tehdä muistiinpanoja sekä käyttää niitä oman tuotoksensa pohjana.

Oppilas kykenee ohja- tusti löytämään teks- teistä tietoa ja teke- mään muistiinpanoja.