< Previous | Contents | Next >

13.4.1.11 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kah- deksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas vahvistaa ilmaisuva- rantoaan ja kehittää kykyään toimia kasvokkaisissa vuoro- vaikutuksessa koulun ja

S1

Vuorovaiku- tustaidot ja il- maisuvaranto

Oppilas kykenee toimi- maan koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä sekä

Oppilas kykenee toimi- maan kohtalaisesti koulun ja arjen vuoro- vaikutustilanteissa.


arjen vuorovaikutustilan- teissa. Oppilas harjoittelee viestintää monimediaisessa

vuorovaikutuksessa.keskustelemaan erilai- sista aiheista.


T2

Oppilaan kuuntelustrategiat ja kuullun ymmärtämisen taidot kehittyvät.

S1

Tekstien ym- märtäminen ja vuorovaiku- tuksessa toi-

miminen

Oppilas ymmärtää ope- tuspuhetta ja muuta kuulemaansa tutussa ti- lanteessa.

Oppilas ymmärtää opetuspuheesta pää- asioita ja muuta kuule- maansa tutussa tilan-

teessa kohtalaisesti.

T3

Oppilas ilmaisee itseään mo- nipuolisesti sanallisia ja ei- sanallisia keinoja käyttäen ja pyrkien ottamaan huomioon puhekumppaninsa.

S1

Ilmaisu vuoro- vaikutustilan- teissa

Oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti sanalli- sesti ja ei-sanallisesti sekä ottaa huomioon puhekumppaninsa eri- laisissa tilanteissa.

Oppilas ilmaisee itse- ään sanallisia ja ei-sa- nallisia keinoja käyt- täen kohtalaisesti ja ottaa jonkin verran huomioon puhekump-

paniaan.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittää luetunym- märrystaitojaan ja tunnistaa joitakin tekstilajeja. Hän tie- tää, että tekstien luotetta- vuudessa on eroja. Oppilas ymmärtää kuvien tärkeyden tekstien maailmassa.

S2

Lukutaidon su- juvuus ja teks- tilajitaidot tekstin tulkin- nassa

Oppilas selviää melko hyvin luetun ymmärtä- misen taidoillaan ja tun- nistaa joitakin tekstila- jeja. Oppilas osaa hyvin kertoa lukemastaan ja käyttää kuvia apuna tekstin tulkinnassa.

Oppilas tarvitsee vielä runsaasti tukea luetun ymmärtämiseen. Oppi- las tunnistaa ohjatusti joitakin tekstilajeja ja osaa jonkin verran ker- toa lukemastaan ja käyttää kuvia hyväk- seen tekstikokonaisuu-

den tulkinnassa.

T5

Oppilas lukee monentyyppi- siä tekstejä ja osaa kertoa lu- kemastaan ja kuulemastaan loogisesti. Oppilas kehittää lukustrategioitaan ja teks-

tien tulkintataitojaan.

S2

Tekstien tul- kinta

Oppilas kehittyy teks- tien tulkinnassa, ja hä- nellä on käytössään toi- mivia lukustrategiota.

Oppilas ymmärtää kohtalaisesti pääasi- oita koulussa luetta- vista teksteistä ja osaa jonkin verran kertoa erilaisten tekstien si-

sällöistä.


Oppilas tunnistaa omia ke-

hittämistarpeitaan.

T6

Oppilas laajentaa aktiivisesti sanavarastoaan. Oppilas osaa tehdä päätelmiä virk- keiden osien ja kieliopillisten rakenteiden välisistä suh- teista. Oppilas kompensoi sanavaraston ja kielioppitie- tojen puutteita aktiivisella päättelyllä.

S2

Sana- ja käsi- tevarannon laajentumi- nen, päätte- levä tekstien tulkinta

Oppilas osaa tehdä pää- telmiä virkkeiden osien sekä kieliopillisten ra- kenteiden välisistä suh- teista. Oppilas laajentaa sanavarastoaan aktiivi- sesti. Hän kykenee kom- pensoimaan sanavaras- ton ja kielioppitietojen puutteita päättelemällä.

Oppilaan sana- ja käsi- tevarannossa on puut- teita, jotka haittaavat tekstien ymmärtä- mistä. Oppilas ei juuri- kaan pysty päättele- mään merkityksiä teks- tistä.

Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas kykenee suunnitte- lemaan ja tuottamaan jäsen- neltyjä tekstejä. Oppilas osaa hyödyntää malliteks- tejä omia tekstejä tuottaes- saan. Oppilas tuottaa joh- donmukaisia tekstejä käsin

ja sähköisillä välineillä.

S3

Tekstilajitaidot tekstin tuotta- misessa, käsin- kirjoittaminen ja näppäintai- dot

Oppilas osaa tuottaa johdonmukaisia tekstejä sekä hyödyntää malli- tekstejä kirjoittaessaan tekstejä käsin tai sähköi- sillä välineillä.

Oppilas osaa tuottaa tuetusti yksinkertaisia tekstejä sekä hyödyn- tää jonkin verran malli- tekstejä kirjoittaessaan käsin tai sähköisillä vä- lineillä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoi- tustaitoaan. Oppilas harjoit- telee tekstinsä muokkaa- mista, otsikointia ja kappale- jakoa. Sanavarasto moni- puolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvis-

tuu.

S3

Tekstien tuot- taminen

Oppilas osaa muokata tekstejään ja pyrkii käyt- tämään kappalejakoa.

Hän kehittää aktiivisesti sanavarastoaan ja suo- men kielen rakenteiden hallintaa. Oppilas tun- tee oikeinkirjoituksen

perusteita.

Oppilas tuottaa ym- märrettävää tekstiä ja osaa jonkin verran oh- jatusti muokata sitä. Suomen kielen raken- teiden hallinnassa on puutteita.

T9

Oppilas kehittää itsearvioin- titaitojaan ja osaa nimetä

S3

Tekstien arvi-

ointi sekä pa- lautteen

Oppilas osaa nimetä vahvuuksia ja

Oppilas osaa jonkin

verran nimetä vah- vuuksia ja


vahvuuksiaan kirjoittajana sekä joitakin kehittämiskoh- teita. Hän kehittyy palaut- teen antajana ja vastaanot-

tajana.


antaminen ja vastaanotta- minen

kehittämiskohteita omista ja toisten teks- teistä.

kehittämiskohteita omista ja toisten teks- teistä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10

Oppilas osoittaa kielitietoi- suuttaan sekä tarkastele- malla että tutkimalla kielen- käyttötilanteiden vaihtelua puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. Oppilas tekee ha- vaintoja kielestä, eri kielen- käyttötavoista ja kielenkäy- tön vaikutuksista ympäris- tössään. Hän osaa itse käyt- tää ikätasonsa mukaista so- pivaa kieltä tilannekohtai- sesti ja osoittaa hallitse- vansa suomen kielen sään- nönmukaisuuksia. Oppilas opettelee aktiivisesti suo- men kieltä kuunnellen, lu- kien, kirjoittaen ja puhuen. Oppilas tarkastelee äidinkie- lensä sekä muiden opiskele- miensa kielten ja suomen

kielen eroja ohjatusti.

S4

Kielten ja kie- lenkäytön piir- teiden havain- nointi ja ver- tailu

Oppilas kykenee havain- noimaan kielenkäytön eroja erilaisissa tilan- teissa.

Oppilas kykenee jonkin verran havainnoimaan vaihtelevia kielenkäyt- tötilanteita ympäris- tössään.

T11

Oppilas lukee suomenkie- listä lastenkirjallisuutta ja ky- kenee jakamaan lukukoke- muksiaan muiden kanssa.

Hän osaa valita mieleistään

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas osaa valita itsel- leen sopivaa luettavaa ja lukee sovitut tekstit ja teokset. Oppilas pystyy kertomaan luku- ja kult-

tuurikokemuksistaan.

Oppilas osaa ohjatusti valita itselleen sopivaa luettavaa ja lukee sovi- tut tekstit ja teokset. Oppilas pystyy jonkin

verran kertomaan


lukemista ja käyttää kirjas- toa. Oppilas tutustuu suo- malaiseen lastenkulttuuriin ja harjaantuu tarjolla olevien kulttuuripalveluiden aktii- viseksi käyttäjäksi. Oppilas kykenee jakamaan kulttuuri- kokemuksiaan muiden

kanssa.
luku- ja kulttuurikoke- muksistaan.

T12

T12 Oppilas osaa suhtautua arvostavasti ympäristössään kohtaamiinsa kieliin ja kult- tuureihin. Oppilas harjaan- tuu näkemään monikielisyy- den ja -kulttuurisuuden voi-

mavarana.

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoi- suuden ha- vainnointi

Oppilas tiedostaa elinympäristönsä moni- kielisyyden sekä kult- tuurisen monimuotoi- suuden.

Oppilas tunnistaa jon- kin verran monikieli- syyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13

Oppilas tunnistaa vahvuuksi- aan kielenkäyttäjänä ja kie- lenoppijana sekä osaa ni- metä joitakin kehittämistar- peita. Oppilas harjaantuu asettamaan tavoitteita kie-

lenoppimiselleen.

S5

Oppimistavoit- teiden asetta- minen

Oppilas osaa asettaa joi- takin tavoitteita kie- lenoppimiselleen.

Oppilas kykenee jonkin verran arvioimaan kie- lenkäyttötaitojaan ja nimeämään jonkin vahvuutensa.

T14

Oppilaan sanavarasto kas- vaa. Oppilas tuntee oppikir- jatekstien osat ja harjoitte- lee strategioita, joilla voi laa- jentaa sanavarastoaan ja päätellä merkityksiä sekä osaa käyttää joitakin merki-

tyksen avaamisen

S5

Eri oppiainei- den kielen ha- vainnointi

Oppilas lukee erilaisia oppikirjatekstejä, hah- mottaa tekstien osia sekä tuntee tekstien ymmärtämisessä tarvit- tavaa sanastoa. Oppilas kykenee käyttämään esimerkiksi sanakirjaa ja

netin hakukoneita

Oppilas lukee tuetusti erilaisia oppikirjateks- tejä ja pyrkii kartutta- maan tekstien ymmär- tämisessä tarvittavaa sanavarastoa. Oppilas kykenee ohjatusti käyt- tämään esimerkiksi sa-

nakirjaa ja netin


apuvälineitä, esim. sanakirja

tai netin hakukoneet.tekstien ymmärtämisen

apuna.

hakukoneita tekstien

ymmärtämisen apuna.

T15

Oppilaan tiedonhankintatai- dot kehittyvät. Oppilas osaa hakea tietoa esim. sähköi- sillä välineillä, tietokirjoista tai haastattelemalla. Oppilas osaa suunnitella ja jäsen- nellä tekstiään ja käyttää muistiinpanoja suunnittelun

apuna.

S5

Tekstin raken- taminen ja tie- donhaku

Oppilas osaa hakea tie- toa itsenäisesti sähköi- sillä välineillä, tietokir- joista ja haastattele- malla. Hän osaa käyttää muistiinpanoja suunnit- telun apuna sekä jäsen- nellä tekstejään.

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa suullisen tai kirjallisen tekstin sovi- tusta aihepiiristä. Hän osaa ohjatusti jonkin verran hakea tietoa tekstinsä pohjaksi.