< Previous | Contents | Next >

13.4.1.12 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdek- san varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmai- suvarantoaan ja taito- aan ilmaista mielipi- teensä ja toimia ra- kentavasti koulun ja muun arjen vuorovai-

kutustilanteissa

S1

Vuorovaiku- tustaidot ja ilmaisuva- ranto

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työsken- telee erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Oppilas kykenee toimi- maan kohtalaisesti kou- lun ja arjen vuorovaiku- tustilanteissa sekä jon- kin verran keskustele- maan erilaisista aiheista.

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvok-

kaisen

S1

Tekstien ym- märtäminen

ja

Oppilas ymmärtää opetus- puhetta ja muuta kuule-

maansa, kun tilanne tai aihe

Oppilas ymmärtää koh- talaisesti opetuspuhetta


vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuul- tujen tekstien kuun- telu- ja ymmärtämis-

taitojaan


vuorovaiku- tuksessa toi- miminen

on ennestään tuttu tai ym- märtämistä tuetaan. Oppi- las osaa toimia kasvokkai- sissa vuorovaikutustilan-

teissa.

ja muuta kuulemaansa, kun aihepiiiri on tuttu.

T3 ohjata oppilasta il- maisemaan itseään monipuolisesti sanalli- sia ja ei-sanallisia il- maisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luo- vuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1

Ilmaisu vuo- rovaikutusti- lanteissa

Oppilas ilmaisee itseään eri- laisia ilmaisun keinoja käyt- täen ja osaa ottaa huomi- oon puhekumppaninsa.

Oppilas ilmaisee itseään sanallisia ja ei-sanallisia keinoja käyttäen kohta- laisesti ja ottaa jonkin verran huomioon puhe- kumppaniaan.

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta su- juvoittamaan lukutai- toaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemi- sessä ja tiedon luotet- tavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryh-

mässä

S2

Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitai- dot tekstin tulkinnassa

Oppilas lukee sujuvasti mo- nimuotoisia tekstejä. Oppi- las tunnistaa kertomuksen, tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyt- tämään tietoa tekstilajipiir- teistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa.

Oppilas tarvitsee vielä tukea luetun ymmärtä- miseen. Oppilas osaa jonkin verran tulkita tekstejä.

T5 kannustaa oppi- lasta kehittämään tai- toaan tulkita puhut- tuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa ti- lanteissa tarkoituksen- mukaisia luku- ja ym- märtämisstrategioita

käyttäen

S2

Tekstien tul- kinta

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kir- joitettuja tekstejä.

Oppilas ymmärtää pää- asioita koulussa luetta- vista teksteistä ja osaa jonkin verran kertoa eri- laisten tekstien sisäl- löistä.


T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajen- tamaan sana- ja käsi- tevarantoaan

S2

Sana- ja käsi- tevarannon laajentumi- nen, päätte- levä tekstien tulkinta

Oppilas hallitsee kohtuulli- sen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Oppilaan sana- ja käsite- varannossa on puut- teita, jotka haittaavat tekstien ymmärtämistä. Oppilas ei juurikaan pysty päättelemään

merkityksiä tekstistä.

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkir- joittamisen ja näp- päintaitojen sujuvoi- tumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuo-

toisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3

Tekstilajitai- dot tekstin tuottami- sessa, käsin- kirjoittami- nen ja näp- päintaidot

Oppilas osaa ohjatusti käyt- tää kertomiselle, kuvaami- selle ja yksinkertaiselle kan- taaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvit- tavia näppäintaitoja.

Oppilas osaa tuottaa tuetusti erilaisia tekstejä sekä hyödyntää jonkin verran mallitekstejä kir- joittaessaan käsin tai sähköisellä välineellä.

T8 auttaa oppilasta sy- ventämään taitoaan tuottaa tekstejä itse- näisesti ja ryhmässä sekä käyttämään mo- nipuolisesti niissä tar- vittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oi- keinkirjoituksen tunte- musta. Oppilas osaa otsi- koida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.

Oppilas tuottaa pääosin ymmärrettävää tekstiä ja osaa jonkin verran oh- jatusti muokata sitä.

Hän tuntee oikeinkirjoi- tuksen perussääntöjä, mutta noudattaa niitä horjuvasti. Hän osaa ot- sikoida tekstinsä ja ohja- tusti jakaa tekstiään

kappaleisiin.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja ar- vioimaan omia tekste- jään sekä kehittämään taitoa antaa ja vas- taanottaa palautetta

S3

Tekstien arvi- ointi sekä pa- lautteen an- taminen ja vastaanotta- minen

Oppilas osaa arvioida tuot- tamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehit- tämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Oppilas osaa jonkin ver- ran nimetä vahvuuksia ja kehittämiskohteita omista ja toisten teks- teistä.


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitie- toisuuttaan ja havain- noimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmu-

kaisuuksia

S4

Kielten ja kie- lenkäytön piirteiden ha- vainnointi ja vertailu

Oppilas tunnistaa kielen ra- kenteen säännönmukai- suuksia ja kykenee kuvaa- maan tavallisimpia peruskä- sitteitä käyttäen, miten kie- lenkäyttö vaihtelee eri tilan- teissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä

kielistä ja murteista.

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä ympäristönsä kielistä ja tietää, mitä murteet ovat.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan moni- puolisesti kirjallisuu- teen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjalli- suutta sekä rohkaista lukuelämysten jakami- seen ja kirjaston aktii-

viseen käyttöön

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pys- tyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta las- ten- ja nuortenkulttuurista.

Oppilas osaa ohjatusti valita itselleen sopivaa luettavaa ja lukee sovi- tut tekstit ja teokset. Oppilas pystyy jonkin verran kertomaan luku- ja kulttuurikokemuksis- taan.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan kou- lun ja muun ympäris- tön kulttuurista moni- muotoisuutta sekä tu- kea oppilaan monikie- listä ja -kulttuurista identiteettiä ja roh- kaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoi- suuden ha- vainnointi

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä moni- kielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas tunnistaa moni- kielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään.


Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myön- teistä käsitystä itses- tään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimis-

tavoitteita

S5

Oppimista- voitteiden asettaminen

Oppilas osaa ohjatusti aset- taa itselleen oppimistavoit- teita.

Oppilas kykenee jonkin verran arvioimaan kie- lenkäyttötaitojaan ja ni- meämään vahvuuksiaan sekä jonkin kehittämis- kohteen.

T 14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5

Eri oppiainei- den kielen havainnointi

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai nii- den osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit ra- kentuvat.

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden teks- tejä ja osaa jonkin ver- ran kuvailla, millaisista

osista tekstit rakentu- vat.

T 15 kannustaa oppi- lasta kehittämään tie- tojaan ja kielellisiä kei- nojaan itseohjautu- vaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tie- don jäsentämiseen it- senäisesti ja ryhmässä

S5

Tekstin ra- kentaminen ja tiedonhaku

Oppilas osaa tuottaa sovi- tusta aihepiiristä hankki- mansa tiedon pohjalta jä- sennellyn suullisen tai kirjal- lisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa oh- jatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan

hankkia tietoa.

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa suullisen tai kir- jallisen tekstin sovitusta aihepiiristä. Hän osaa ohjatusti jonkin verran hakea tietoa tekstinsä pohjaksi.