< Previous | Contents | Next >

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin

liittyvät sisäl- töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen



T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa

kielten keskinäisestä suhteesta

S1

L1, L2, L4

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä

sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

S1

L2

Kieltenopiskelutaidot



T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan salli- vassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyt- täen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamis-

taan

S2

L1, L5, L3

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elin- ikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämi-

seen myös koulun ulkopuolella

S2

L3, L5

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa



T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia vies-

tintätilanteita

S3

L4

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi mo- nenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa tois-

toa ja hidastusta

S3

L4

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauk-

sia

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä



T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla hel- posti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoite-

tusta tekstistä

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä



T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-

vaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

S3

L4


14.4.2.1 Ruotsin kielen, B1-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Ruotsi: tavoitteet 6. luokalla

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu eri kieliperheisiin ilmiönä ja kielten välisiin sukulaisuussuhteisiin.

Oppilas oppii kuvailemaan sekä Pohjoismaissa puhuttavien että muiden osaamiensa kielten sukulaisuus- suhdetta.

T2

Oppilas oppii kertomaan syitä ruotsin asemaan Suomen toisena kansalliskielenä sekä nimeämään joitakin esimerkkejä sen vaikutuksesta suomen kielen sanastoon.

Kieltenopiskelutaidot

T3

Oppilas harjoittelee tavoitteen asettamista omalle työskentelylleen.

Oppilas harjoittelee aktiivista osallistumista eri tavoin tapahtuvaan työskentelyyn sekä ottamaan itsenäi- sesti vastuuta opiskelustaan niin koulussa kuin kotonakin.

Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa toimintaansa realistisesti. Oppilas harjoittelee positiivista tapaa toimia ryhmässä.

T4

Oppilas harjoittelee huomaamaan kielitaidon hyötyjä ja ruotsin kielen käyttömahdollisuuksia niin koulussa kuin vapaa-ajallakin sekä kommunikaation että tiedonhaun välineenä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas oppii osallistumaan rohkeasti suullisia, yksinkertaisia ja paljon tuttua sanastoa sisältäviin harjoitte- lutilanteisiin.

Oppilas harjoittelee tutun kieliaineksen soveltamista erityisesti suullisissa kielenkäyttötilanteissa tarvitta- essa keskustelukumppanin tukeen nojautuen.

T6

Oppilas harjoittelee tuttua kieliainesta vahvistaen viestin ymmärrettävyyttä myös erilaisin ei-kielellisin kei- noin.


Oppilas oppii viestinnän vastavuoroisuutta: pyytämään keskustelukumppania hidastamaan tai toistamaan sanomansa ja auttamaan oppilasta.

T7

Oppilas osaa tervehtiä, kysyä kuulumisia, pyytää ja kiittää sekä pyytää anteeksi kohteliaasti tilanteeseen sopivalla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas harjoittelee ottamaan selvää ja hakemaan tietoa paljon tuttua kieliainesta sisältävästä yksinkertai- sesta puhutusta ja kirjoitetusta viestistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee itsensä ilmaisemista rohkeasti kielenkäyttötilanteissa, joissa sovelletaan keskeistä kie- liainesta puhuen ja kirjoittaen.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja tuottamaan ymmärrettävästi ruotsin kielelle tyypillisiä äänteitä ja keskeisiä ilmaisuja.

Oppilas oppii kirjoittamaan oikein keskeisimpiä, usein toistuvia sanoja ja fraaseja.