< Previous | Contents | Next >

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1

L2

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa

sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ih- misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä

sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti

aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

L2, L3

KielenopiskelutaidotT5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilma-

piiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppi- minen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kan- nustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestin- täteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopi- vat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6


Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään mo- nenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista

katkoksista huolimatta

S3

L2, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monen-

laisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

L4

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdolli-

suuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtä-

misstrategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihe- piirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin

ja ääntämisen perussääntöihin

S3

L3, L4, L5, L7


14.4.3.1 Englannin A-oppimäärän opetuksen vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


A1 Englanti: tavoitteet luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen mo- ninaisuuteen ja kielitie- toisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kie- litietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen mo- ninaisuuteen ja kielitie- toisuuteen

Kasvu kulttuuriseen mo- ninaisuuteen ja kielitietoi- suuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiym- päristönsä kieliä ja kult- tuureita.

T1

Oppilas havainnoi lä- hiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piir- teistä.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piir- teistä.


T2

Oppilas suhtautuu arvos- tavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu ar- vostavasti eri kulttuurei- hin.

T2

Oppilas suhtautuu arvos- tavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvos- tavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas havainnoi eri kie- liä ja niitä yhdistäviä piir- teitä.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kie- liä ja niitä yhdistäviä piir- teitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi englan- nin kielen esiintymistä lä- hiympäristössä.

T4

Oppilas havainnoi eng- lannin kielen esiinty- mistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää kielellisesti helppoja englanninkieli- siä aineistoja.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää omaa oppimista tukevia englanninkielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pa- reittain tai pienissä ryh- missä.

T5

Oppilas uskaltaa il- maista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yh- dessä pareittain tai pie- nissä ryhmissä.

T5

Oppilas harjoittelee mo- nipuolisesti kielenoppi- mistaitoja.

Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arvioin- tia yhdessä ja itsenäi- sesti.

T5

Oppilas harjoittelee moni- puolisesti kielenoppimis- taitoja.

Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteut- tamista ja arviointia yh- dessä ja itsenäisesti.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vas- tuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee eri- laisten apuvälineitten sekä

T6

Oppilas osaa työsken- nellä itsenäisesti ja ot- taa vastuuta pienten tehtävien loppuun saat- tamisesta.

T6

Oppilas osaa työsken- nellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee eri- laisten verkkotyökalujen

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja asettaa tavoitteita kielen opiske- lulleen.

Oppilas harjoittelee eri- laisten verkkotyökalujen


tieto- ja viestintäteknolo- gian käyttöä oppimisen tu- kena.

Oppilas harjoittelee eri- laisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintä- teknologian käyttöä op- pimisen tukena.

käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakami- sessa.

käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakami- sessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk- sessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovai- kutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk- sessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk- sessa

T7

Oppilas harjoittelee vuo- rovaikutusta tutuissa arki- elämän tilanteissa.

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta mo- nenlaisissa arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas harjoittelee vuo- rovaikutusta jokapäiväi- sissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla.

T7

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tu- tuissa ja jokapäiväisissä ti- lanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee help- poja kompensaatiostrate- gioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee eri- laisia kompensaatiostra- tegioita viestintätilan- teissa.

T8

Oppilas harjoittelee mo- nenlaisia kompensaa- tiostrategioita viestintäti- lanteissa.

T8

Oppilas osaa käyttää mo- nenlaisia kompensaa- tiostrategioita viestintäti- lanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee eng- lannin kieltä tutuissa arki- elämän sosiaalisissa tilan- teissa.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään englannin kieltä arkielämän vaih- televissa sosiaalisissa ti- lanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee käyt- tämään englannin kieltä monenlaisissa arkielä- män sosiaalisissa tilan- teissa.

T9

Oppilas selviytyy englan- nin kielellä lyhyistä sosiaa- lisista tilanteista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaa- tivuudeltaan helppojen puhuttujen ja kirjoitettu- jen tekstien parissa.

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helpoh- kojen puhuttujen ja kir- joitettujen tekstien

T10

Oppilas työskentelee eri- laisten puhuttujen ja kir- joitettujen tekstien

T10

Oppilas työskentelee vaa- tivuudeltaan monitasois- ten puhuttujen ja kirjoitet- tujen tekstien parissaparissa monimediai- sessa ympäristössä.

parissa monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas harjoittelee eri- laisia ymmärtämisstrate- gioita.

monimediaisessa ympäris- tössä.

Oppilas osaa käyttää eri- laisia ymmärtämisstrategi- oita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee käyt- tämään kohdekielen taval- lisimpia sanoja ja ilmauk- sia oppilaille tutuissa tilan- teissa. Oppilas harjoittelee suullista ja hieman kirjal- lista tuottamista.

T11

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista tuottamista kohdekie- lellä oppilaille tutuissa tilanteissa monimediai- sessa ympäristössä.

T11

Oppilas harjoittelee teks- tin tuottamista suullisesti ja kirjallisesti monime- diaisessa ympäristössä.

T11

Oppilas osaa kertoa joka- päiväisistä asioista ja tuot- taa tekstiä monimediai- sessa ympäristössä.