< Previous | Contents | Next >

14.4.3.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan

osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lä- hiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympä- ristön hahmotta- minen

Oppilas tunnistaa lähiympä- ristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas tunnistaa joitakin hänen lähiympäristössään

esiintyviä kieliä ja kulttuu- reita.

T2

Oppilas suhtautuu ar- vostavasti eri kulttuurei- hin.

S1


Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Oppi- laita ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi-

ointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan

osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri

kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päät- tely

Oppilas osaa tehdä havain- toja eri kielistä ja niitä yhdis- tävistä piirteistä.

Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja eri kielistä ja niitä yhdistävistä piirteistä oh-

jatusti.

T4

Oppilas havainnoi eng- lannin kielen esiinty- mistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

S1

Englanninkielisen aineiston löytämi- nen

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympä- ristössä ja eri medioissa.

Oppilas havainnoi englan- nin kielen esiintymistä lä- hiympäristössä ja joissa- kin medioissa.


Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa il- maista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yh- dessä pareittain tai pie-

nissä ryhmissä.

S2

Tietoisuus tavoit- teista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista it- seään rohkeasti ja osaa työs- kennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Oppilas tarvitsee tukea ja ohjausta itsensä ilmai- sussa ja ryhmätyöskente- lyssä.

T6

Oppilas osaa työsken- nellä itsenäisesti ja ot- taa vastuuta pienten tehtävien loppuun saat- tamisesta. Oppilas har- joittelee erilaisten apu- välineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tu-

kena.

S2

Kielenopiskeluta- voitteiden asetta- minen ja löytämi- nen

Oppilas osaa työskennellä it- senäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas har- joittelee erilaisten apuväli- neitten sekä tieto- ja viestin- täteknologian käyttöä oppi- misen tukena.

Oppilas harjoittelee oman toiminnan ohjausta. Op- pilas harjoittelee erilais- ten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknolo- gian käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta mo- nenlaisissa arkielämän

tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilan- teissa

Oppilas toimii oma-aloittei- sesti monenlaisissa arkielä- män vuorovaikutustilan- teissa.

Oppilas toimii oma-aloit- teisesti tutuissa arkielä- män vuorovaikutustilan- teissa.

T8

Oppilas harjoittelee eri- laisia kompensaatiostra- tegioita viestintätilan-

teissa.

S3

Viestintästrategi- oiden käyttö

Oppilas harjoittelee erilaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas harjoittelee hä- nelle luontevia kompen- saatiostrategioita viestin- tätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä arkielä- män vaihtelevissa sosi- aalisissa tilanteissa.

S3

Viestinnän kult- tuurinen sopivuus

Oppilas osaa toimia kohteli- aasti arkielämän helpoissa asiointi- ja vuorovaikutusti- lanteissa.

Oppilas osaa toimia koh- teliaasti yksinkertaisissa asiointitilanteissa.


Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helpoh- kojen puhuttujen ja kir- joitettujen tekstien pa-

rissa.


Tekstien tulkinta- taidot

Oppilas ymmärtää helpoh- koja puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas ymmärtää joita- kin arkipäivän ilmaisuja ja sanoja helpohkoista pu- hutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee pu- humista, kirjoittamista ja toimimista monime- diaisessa ympäristössä.


Tekstien tuotta- mistaidot

Oppilas osaa kertoa jokapäi- väisistä ja itselleen tärkeistä asioista puhuen, kirjoittaen ja eri medioita ja toiminnalli- sia työtapoja hyödyntäen.

Oppilas tunnistaa ja tuottaa englannin äänteitä.

Oppilas osaa kertoa arki- päivän asioista yksinker- taisia fraaseja käyttäen ja häntä kiinnostavia medi- oita ja ilmaisutapoja hyö- dyntäen.