< Previous | Contents | Next >

14.4.3.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointi- perusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitse- maan lähiympäristön ja maa- ilman kielellinen ja kulttuuri- nen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän

kielenä.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottami- nen

Oppilas osaa kuvata pääpiir- teissään, millaisia kieliä on hä- nen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt

englannin kieli on.

Oppilas tietää, mitä kieliä hänen lähiympäristössään puhutaan ja ymmärtää, että englanti on laajalle levinnyt kieli.

T2 motivoida oppilasta ar- vostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kult- tuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman

arvottavia ennakko-oletuksia

S1


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitse- maan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättely-

kyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkie- lensä tai muun osaamansa kie- len rakenteellisista,

Oppilas tunnistaa englan- nin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kie- len sanastollisia eroja tai

yhtäläisyyksiä.

sanastollisista tai muista

eroista ja yhtäläisyyksistä.


T4 ohjata oppilasta ymmär- tämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisäl- löltään ja vaikeustasoltaan

sopivaa aineistoa

S1

Englannin- kielisen ai- neiston löy- täminen

Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineis- toa on saatavilla.

Oppilas osaa etsiä englan- ninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää ai- neistoa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuk- sen tavoitteisiin ja luoda sal- liva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välitty- minen sekä kannustava yh-

dessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryh- män yhteisten tehtävien te- koon.

Oppilas ymmärtää, että opiskelu on tavoitteellista ja osallistuu ryhmän yh- teisten tehtävien tekoon ohjatusti.

T6 ohjata oppilasta otta- maan vastuuta omasta kie- lenopiskelustaan ja kannus- taa harjaannuttamaan kieli- taitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä

sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiske- lutavoittei- den asetta- minen ja löy- täminen

Oppilas asettaa tavoitteita kie- lenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja vies- tintäteknologiaa, harjaannut- taa ja arvioi taitojaan.

Oppilas asettaa lähitavoit- teita kielenopiskelulleen ja harjoittelee erilaisia ta- poja opiskella kieliä käyt- täen myös tieto- ja vies- tintäteknologiaa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta harjoitte- lemaan vuorovaikutusta ai- hepiiriltään monenlaisissa ti- lanteissa rohkaisten viestin- nän jatkumiseen mahdolli-

sista katkoksista huolimatta

S3

Vuorovaiku- tus erilaisissa tilanteissa

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestin- tätilannetta.

Oppilas pystyy vuorovai- kutukseen yksinkertai- sissa arkipäivän tilan- teissa.

T8 rohkaista oppilasta pitä- mään yllä viestintätilannetta

S3

Viestintästra- tegioiden

käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas

turvautuu harvemmin ei-

Oppilas pystyy suppeaan sanalliseen viestintään,

mutta pyytää toistuvasti


käyttäen monenlaisia vies- tinnän jatkamisen keinojakielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Op- pilas osaa jonkin verran sovel- taa viestintäkumppanin ilmai-

suja omassa viestinnässään.

selvennystä ja turvautuu ei-kielellisiin ilmaisuihin.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tar- joamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosi- aalisia tilanteita

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas selviytyy lyhyistä sosi- aalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohte- liaita tervehdyksiä ja puhutte- lumuotoja sekä esittää kohte- liaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteek- sipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Oppilas selviytyy yksin- kertaisista sosiaalisista ti- lanteista tuettuna. Oppi- las osaa esittää pyyntöjä, ehdotuksia ja anteeksi- pyyntöjä sekä vastata nii- hin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 ohjata oppilasta työs- kentelemään vaativuudel- taan monentasoisten puhut- tujen ja kirjoitettujen teks- tien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

Tekstien tul- kintataidot

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää ly- hyiden, yksinkertaisten, itse- ään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääaja- tukset tuttua sanastoa sisältä- västä, ennakoitavasta teks- tistä. Oppilas pystyy hyvin yk- sinkertaiseen päättelyyn asia-

yhteyden tukemana.

Oppilas ymmärtää sel- keitä ja lyhyitä viestejä. Oppilas löytää viestien ydinsisällön asiayhteyden ja apuvälineiden avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T11 tarjota oppilaalle mah- dollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta laajenevasta ai- hepiiristä kiinnittäen huo-

miota myös keskeisiin

S3

Tekstien tuottamistai- dot

Oppilas pystyy kertomaan jo- kapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asi- oista käyttäen yksinkertaisia

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konk- reettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyt-

täen yksinkertaisia


rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihinlauseita ja konkreettista sa- nastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoi- tavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppi- las osaa soveltaa joitakin ään- tämisen perussääntöjä muis- sakin kuin harjoitelluissa il-

mauksissa.

lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas tunnis- taa konkreettista sanas- toa ja joitakin keskeisim- piä rakenteita. Oppilas osaa tuottaa englannin kielelle tyypillisiä ään- teitä.