< Previous | Contents | Next >

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielel-

linen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1

L2


T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus- taansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja koh-

taamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-

öitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1

L2, L3

KielenopiskelutaidotT5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske-

luilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat

oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia

käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3

L2, L4 L5, L7

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

L2, L4

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-

luvien ilmausten tuntemustaan

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään

kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi- vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin raken-

teisiin

S3

L3, L4, L5, L7


14.4.3.7 Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 4-6, Ylöjärvi


Vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet luokilla 4-6

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-

teen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-

teen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-

teen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas ymmärtää lähiympäris- tönsä ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta.

T1

Oppilas ymmärtää lähiympäris- tönsä ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä

opiskeltavan kielen asemaa siinä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti omaan ja muiden kieli- ja kulttuuri- taustaan.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin ja ymmärtää opiskel- tavan kielen kulttuurisia erityispiir- teitä.

Oppilas rohkaistuu kohtaamaan eri kulttuureista tulevia ihmisiä ilman

arvottavia ennakko-oletuksia.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläi- syyksistä.

T3

Oppilas suhtautuu uteliaasti eri kieliin sekä vertailee ja tekee ha- vaintoja niiden eroista ja yhtäläi- syyksistä.

T3

Oppilas suhtautuu uteliaasti eri kie- liin sekä vertailee ja tekee havain- toja ja päätelmiä niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi opiskeltavan kie- len esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

T4

Oppilas harjoittelee etsimään kie- lellisesti helppoja kohdekielisiä ai- neistoja.

T4

Oppilas löytää kielellisesti helppoja kohdekielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas tutustuu yhdessä opetuk- sen tavoitteisiin.

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään kohdekielellä ja osaa työskennellä

T5

Oppilas harjoittelee kuvaamaan opiskelun tavoitteita.

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään kohdekielellä ja osaa työskennellä

T5

Oppilas oppii kuvaamaan opiskelun tavoitteita. Oppilas harjoittelee monipuolisesti


yhdessä pareittain tai pienissä ryh-

missä.

yhdessä pareittain tai pienissä

ryhmissä.

kielenoppimistaitoja.

T6

Oppilas harjoittelee työskentele- mään itsenäisesti ja ottamaan vas- tuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten op- pimistapojen ja apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyt- töä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoit- teellisesti ja ottaa vastuuta tehtä- vien loppuun saattamisesta.

Oppilas kokeilee, millaiset tavat oppia kieltä sopivat hänelle par- haiten.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoit- teellisesti ja asettaa tavoitteita kie- len opiskelulleen.

Oppilas harjoittelee, millaiset tavat oppia kieltä sopivat hänelle parhai- ten.

Oppilas harjoittelee erilaisten verk- kotyökalujen käyttöä omien tuo- tosten tekemisessä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia

vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia

vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia

vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee suullista ja kir- jallista viestintää sekä vuorovaiku- tusta tutuissa arkielämän tilan-

teissa.

T7

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista viestintää sekä vuoro- vaikutusta erilaisissa arkielämän

tilanteissa.

T7

Oppilas harjoittelee suullista ja kir- jallista viestintää sekä vuorovaiku- tusta erilaisissa arkielämän tilan-

teissa.

T8

Oppilas harjoittelee

korvaavia keinoja ilmaista itseään.

T8

Oppilas harjoittelee erilaisia kom- pensaatiostrategioita viestintäti- lanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintä- tilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu opiskeltavan kie- len kulttuurille tyypillisiin tapoihin kommunikoida kohteliaasti erilai-

sissa tilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee opiskeltavan kielen kulttuurille tyypillisiä ta- poja kommunikoida kohteliaasti

erilaisissa tilanteissa.

T9

Oppilas selviytyy opiskeltavalla kie- lellä kohteliaasti lyhyistä sosiaali- sista tilanteista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita

tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita

tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita

tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuudel- taan helppojen puhuttujen ja kirjoi- tettujen tekstien parissa.

T10

Oppilas työskentelee erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen teks- tien parissa.

T10

Oppilas työskentelee ikätasolleen sopivien ja itseään kiinnostavien
puhuttujen ja kirjoitettujen teks-

tien parissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa

tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa

tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa

tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista, eri- tyisesti opiskeltavan kielen ääntä- mistä, sekä kirjoittamista.

T11

Oppilas harjoittelee puhumista ja lyhyiden tekstien tuottamista käyttäen erilaisia medioita.

T11

Oppilas harjoittelee kertomaan it- seensä liittyvistä jokapäiväisistä asioista ja tuottamaan tekstejä

käyttäen erilaisia medioita.