< Previous | Contents | Next >

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitel- laan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.


S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehok- kaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merki- tyksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoit- tamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekie- lisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipi- teen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa teks- tejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.


14.4.3.8 Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 4-6, Ylöjärvi


Vieraan kielen A-oppimäärän sisällöt luokilla 4-6

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninai-

suuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninai-

suuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninai-

suuteen ja kielitietoisuuteen

Keskustellaan yhdessä, mitä kie- liä oppilaat jo osaavat tai tietä- vät. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja kulttuu- riin.


Harjoitellaan arvostavaa kielen- käyttöä vuorovaikutuksessa ja korostetaan puhutun kielen ensi- sijaisuutta. Kuunnellaan erilaisia kohdekielisiä materiaaleja hyö- dyntäen eri medioita.


Tehdään havaintoja sanojen lai- nautumisesta kielistä toisiin. Poh- ditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Kartutetaan tietoa kohdekielestä ja sen kulttuurista. Havainnoi- daan kohdekulttuurille tyypillisiä tapoja ja juhlia ja verrataan niitä omaan kulttuuriin.


Harjoitellaan arvostavaa kielen- käyttöä vuorovaikutuksessa ja ko- rostetaan puhutun kielen ensisi- jaisuutta. Kuunnellaan erilaisia kohdekielisiä materiaaleja.

Kartutetaan tietoa kohdekielestä ja sen kulttuurista. Tutustutaan tarvittaessa opiskeltavan kielen päävariantteihin. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koti- kansainvälisyyttä sekä ulkomaan kontakteja.


Harjoitellaan arvostavaa kielen- käyttöä vuorovaikutuksessa ja ko- rostetaan puhutun kielen ensisi- jaisuutta.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan opiskelu- motivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta. Rohkaistaan oppilasta käyttä- mään kieltä erilaisissa kielenkäyt- tötilanteissa heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen.


Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa,

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta kohdekie- len opiskeluun. Kannustetaan op- pilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itse- luottamusta oppijana ja kielen- käyttäjänä.


Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannuste- taan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloit- semaan onnistumisista. Vahviste- taan oppilaan itseluottamusta op- pijana ja kielenkäyttäjänä.


Opetellaan asettamaan tavoit- teita ja suunnittelemaan


auttamaan ja kuuntelemaan toi- nen toistaan. Harjoitellaan otta- maan vastuuta omista tehtävistä sekä läksyistä. Käytetään ilmai- suun kannustavia, eri aisteja hyö- dyntäviä työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja, joissa ei kiinnitetä huo- miota virheisiin. Totutellaan arvi- oimaan omaa kielitaitoa esimer- kiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.


Kannustetaan kokeilemaan erilai- sia oppimistapoja. Harjoitellaan erilaisia muistiinpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja esimer- kiksi aihepiireittäin, visualisoi- malla, esittämällä, ääneen luke- malla, pelaamalla, käyttämällä tietotekniikkaa tai parin kanssa toimimalla. Harjoitellaan käyttä- mään sanastoa. Hyödynnetään oppilaan olemassa olevaa kielitai- toa ja kannustetaan häntä käyt- tämään hyväksi päättelykyky- ään.

loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutai- toja, joihin kuuluvat pari- ja ryh- mätyöt sekä itsenäinen työsken- tely. Harjoitellaan omien työsken- telytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskente- lyn taitojen arviointia sekä kan- nustavaa vertaisarviointia. Ope- tellaan asettamaan tavoit-

teita. Seurataan ja arvioidaan oman kielitaidon kehittymistä, esimerkiksi Eurooppalaisen kieli- salkun avulla.


Kokeillaan rohkeasti erilaisia op- pimistapoja. Harjoitellaan sano- jen merkitysten päättelyä ja teks- tin ymmärtämistä asiayhteyden avulla sekä erilaisia muistiinpaina- miskeinoja. Hyödynnetään tieto- tekniikkaa omissa tuotoksissa ja sanojen harjoittelussa.

toimintaa yhdessä. Tehdään esi- merkiksi pienimuotoisia yhteistoi- minnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työn- jako, toteutus, jakaminen ja arvi- ointi. Opetellaan antamaan ja ot- tamaan vastaan palautetta ja ot- tamaan vastuuta. Harjoitellaan kannustavan vertaisarvioinnin an- tamista. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eu- rooppalaista kielisalkkua käyt- täen.


Opetellaan tehokkaita sekä itselle sopivia kielenopiskelutapoja, ku- ten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmai- suissa, muistiinpainamiskeinoja sekä tuntemattoman sanan mer- kityksen päättelemistä asiayhtey- destä.


Tuetaan oppilaiden monilukutai- don kehittymistä käyttämällä luo- vasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita kuten esimerkiksi kuvia, videoita, äänitteitä ja erityyppisiä

tekstejä.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toi- mia vuorovaikutuksessa, taito

tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toi- mia vuorovaikutuksessa, taito

tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toi- mia vuorovaikutuksessa, taito

tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, kuuntele-

maan, puhumaan, lukemaan ja

Opetellaan kuulemaan, kuuntele-

maan, puhumaan, lukemaan ja

Opetellaan käyttämään kohde-

kieltä erilaisissa


jossakin määrin kirjoittamaan kohdekieltä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden joka- päiväinen elämänpiiri: minä itse, perheeni, arjen toiminnot, ystä- vät, vapaa-aika, oppilaiden kiin- nostuksen kohteet ja ajankohtai- suus esimerkiksi kohdekielen kulttuuriin kuuluvat juhlat.


Harjoitellaan kielenkäyttöä arki- päivän vuorovaikutustilanteissa.


Kiinnitetään huomiota perusvies- tintätaitoihin kuten katsekontak- tiin, vuorotteluun, kuuntelemi- seen ja reagointiin. Havainnoi- daan kohdekielisen vuorovaiku- tuksen ominaispiirteitä, esimer- kiksi nimien käyttöä ja kohteliaita ilmaisuja.


Tutustutaan joihinkin korvaaviin keinoihin ilmaista itseään (kom- pensaatiostrategiat), esimerkiksi pienin elein ja äännähdyksin.

Sanastoa ja sanontoja opetellaan varsinkin suullisesti monenlaisten oppimistapojen avulla, esimer- kiksi pienten tarinoiden ja näytel- mien, laulujen, leikkien, pelien ja tietotekniikan avulla.


Tutkitaan ja tuotetaan pieniä tekstejä, esimerkiksi lyhyitä

kirjoittamaan kohdekieltä. Sisäl- töjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämän- piiri: koulunkäynti, arjen toimin- not, vapaa-aika, toiminta lähiym- päristössä, oppilaiden kiinnostuk- sen kohteet ja ajankohtaisuus, esimerkiksi kohdekielen kulttuu- rin arkielämä ja juhlanviettota- vat.


Harjoitellaan erilaisia arkipäivään liittyviä vuorovaikutustilanteita.


Harjoitellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorotte- lua, kuuntelemista ja reagointia.


Havainnoidaan kohteliaan kohde- kielisen kommunikaation perus- piirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia ja intonaa- tiokysymyksiä.


Tutustutaan uusiin kompensaa- tiostrategioihin, kuten toiston pyytämiseen ja päättelyyn asiayh- teyden tai toisen kielen avulla.


Sanastoa ja rakenteita harjoitel- laan suullisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat monipuoliset oppimistavat. Oppi-

mista voidaan tukea näytelmien,

viestintätilanteissa. Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toimin- nasta kohdekielisessä ympäris- tössä ja maailmassa. Lisäksi vali- taan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppi- laiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajan- kohtaisuus.


Syvennetään perusviestintätaito- jen hallintaa. Harjoitellaan erilai- sia vuorovaikutustilanteita ja koh- teliasta kielenkäyttöä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaati- vampia kielenkäyttötilanteita.


Rohkaistaan oppilasta viestimään kommunikaatiokatkoksista huoli- matta erilaisia kompensaatiostra- tegioita hyödyntäen. Tutustutaan uusiin strategioihin, kuten enna- kointiin ja selittämiseen toisin sa- noin.


Sanastoa ja kielen rakenteita opi- taan tutustumalla eri tekstilajei- hin sekä tuottamalla erilaisia tekstilajeja, esimerkiksi tarinoita, dramatisoituja tilanteita, haastat- teluja ja ilmoituksia eri medioita ja oppimistapoja hyödyntäen.


Opetellaan käyttämään kielitie- don käsitteitä, joiden avulla


dialogeja, sarjakuvia, kuvasa- nakirjoja ja ajatuskarttoja hyö- dyntäen mahdollisuuksien mu- kaan erilaisia medioita.


Tutustutaan yhdessä lähiympäris- töstä tai verkosta löytyvään hel- posti ymmärrettävään kohdekie- liseen materiaaliin (esim. kuvat, lyhyet videonpätkät, laulut).


Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Harjoitel- laan tunnistamaan kohdekielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvit- tavia kirjoitusmerkkejä.


Kannustetaan oppilaita löytä- mään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakamaan muualla oppi- maansa ja kokemaansa koulussa.

pelien ja leikkien lisäksi myös liik- keen, rytmin ja musiikin avulla.

Tutkitaan ja tuotetaan monenlai- sia tekstilajeja käyttäen erilaisia medioita.


Haetaan yhdessä verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hin- noista ja matkoista.


Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja in- tonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Kiinnitetään huomiota äänteiden merkityksiä erotteleviin ominaisuuksiin. Har- joitellaan tunnistamaan ja käyttä- mään oppimisen apuna kohdekie- len foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.


Kannustetaan oppilaita löytä- mään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakamaan muualla oppi- maansa ja kokemaansa kou-

lussa.

voidaan jäsentää kieltä.


Etsitään kohdekielistä helpohkoa aineistoa esimerkiksi lähiympäris- töstä, verkosta tai kirjastosta. Va- littaessa tekstejä ja aiheita ote- taan huomioon kohdekielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.


Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja in- tonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynne- tään verkon autenttisia oppimis- ympäristöjä, esimerkiksi ääntä- missanakirjoja, lauluja ja vide- oita.


Kannustetaan oppilaita löytä- mään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakamaan muualla oppi- maansa ja kokemaansa koulussa.