< Previous | Contents | Next >

14.4.3.9 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-

nen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäris- tönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympä- ristön sekä koh- dekielen aseman ja merkityksen

hahmottaminen

Oppilas tunnistaa lä- hiympäristössään puhuttuja kieliä.

Oppilas tietää, että lähiym- päristössäkin voidaan pu- hua eri kieliä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti omaan ja muiden kieli- ja kult- tuuritaustaan.

S1


Ei käytetä arvosanan muodostamisen pe- rusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana

itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan muo- dostamisen perusteena.

Oppilasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja te- kee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1

Kielellinen päät- tely

Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskelta- van kielen ja äidin- kielensä tai muun osaamansa kielen

eroista ja yhtäläi- syyksistä.

Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi opiskeltavan kielen esiintymistä lähiympäris- tössä ja eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytä- minen

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

Oppilas osaa kertoa yhden asian, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.


Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas tutustuu yhdessä ope- tuksen tavoitteisiin. Oppilas us- kaltaa ilmaista itseään kohde- kielellä ja osaa työskennellä yh- dessä pareittain tai pienissä ryh- missä.

S2

Tietoisuus ta- voitteista ja toi- minta ryhmässä

Oppilas tiedostaa opiskeltavan kielen tavoitteita sekä osal- listuu ryhmän yh- teisten tehtävien te- kemiseen.

Oppilas tietää vain muuta- man opiskeltavan kielen ta- voitteen. Oppilas osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen vaihtelevasti ja passiivisesti.

T6

Oppilas harjoittelee työskente- lemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien lop- puun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten oppimistapojen ja apuvälinei- den sekä tieto- ja viestintätek- nologian käyttöä oppimisen tu- kena.

S2

Kielenopiskelu- tavoitteiden asettaminen ja opiskelutottu- musten löytämi- nen

Oppilas asettaa pie- niä tavoitteita kie- lenopiskelulleen ja arvioi omaa työsken- telyään.

Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja opis- kella kieliä käyttäen myös tieto- ja vies- tintäteknologiaa.

Oppilas asettaa ohjatusti jonkin kielenopiskelun ta- voitteen. Oppilas harjoitte- lee tieto- ja viestintätekno- logian käyttämistä opiske- lussaan.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista viestintää sekä vuoro- vaikutusta tutuissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilan- teissa

Oppilas selviytyy tu- tuista viestintätilan- teista tukeutuen jos- kus viestintäkump- paniin.

Oppilaalla on vaikeuksia selviytyä tutuista viestintä- tilanteista ja hän tarvitsee paljon tukea viestintä- kumppaniltaan.

T8

Oppilas harjoittelee korvaavia keinoja ilmaista itseään.

S3

Viestintästrate- gioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida sup- pein sanallisin il- mauksin, pienin elein (esim. nyök-

käämällä),

Oppilas osallistuu viestin- tään vaihtelevasti ja tarvit- see paljon apukeinoja. Op- pilas osaa reagoida hyvin suppein sanallisin ilmauk- sin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyk- sin, tai muunlaisella mini-

mipalautteella.

äännähdyksin, tai muunlaisella minimi- palautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai tois-

toa hyvin usein.

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa erit- täin usein.

T9

Oppilas tutustuu opiskeltavan kielen kulttuurille tyypillisiin ta- poihin kommunikoida kohteli- aasti erilaisissa tilanteissa.

S3

Viestinnän kult- tuurinen sopi- vuus

Oppilas osaa käyttää opeteltuja kohteliaa- seen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia rutiininomaisissa so-

siaalisissa tilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitain kohteliaaseen kielenkäyt- töön kuuluvia ilmauksia sekä osaa satunnaisesti käyttää niitä tutuissa sosi-

aalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuu- deltaan helppojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

S3

Tekstien tulkin- tataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tut- tua sanastoa sisältä- vää kirjoitettua teks- tiä ja hidasta pu- hetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksin- kertaisen tiedon ly-

hyestä tekstistä.

Oppilas ymmärtää hieman yksinkertaista, tuttua sa- nastoa sisältävää kirjoitet- tua tekstiä ja hidasta pu- hetta asiayhteyden tuke- mana. Oppilas tarvitsee apua löytääkseen tarvitse- mansa yksinkertaisen tie- don lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista, erityisesti opiskeltavan kielen ääntämistä, sekä kirjoittamista.

S3

Tekstien tuotta- mistaidot

Oppilas pystyy ker- tomaan joistakin tu- tuista asioista käyt- täen suppeaa ilmai- suvarastoa ja kirjoit- taa muutaman ly- hyen lauseen harjoi- telluista aiheista.

Oppilas ääntää useimmat

Oppilas pystyy auttavasti kertomaan joistakin asi- oista käyttäen suppeaa il- maisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.

Oppilas osaa ääntää osan harjoitelluista ilmaisuista melko ymmärrettävästi.

Oppilas hallitsee

harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Oppilas hallitsee hy- vin tähän asti opitun sanaston ja muuta- man tilannesidon- naisen ilmauksen sekä peruskieliopin

aineksia.

kohtalaisesti suppean pe- russanaston ja peruskie- liopin aineksia.