< Previous | Contents | Next >

14.4.3.10 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää lä- hiympäristönsä ja maail- man kielellistä ja kulttuu- rista moninaisuutta.

S1

Kielellisen ym- päristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottami-

nen

Oppilas tiedostaa, että maailmassa puhutaan erilaisia kieliä.

Oppilas tietää, että maail- massa on eri kieliä.

T2

Oppilas suhtautuu arvos- tavasti eri kulttuureihin.

S1


Ei käytetä arvosanan muodostamisen perus- teena. Oppilasta ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear-

viointia.

Ei käytetä arvosanan muo- dostamisen perusteena. Op- pilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsear- viointia.


T3

Oppilas suhtautuu uteli- aasti eri kieliin sekä ver- tailee ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläi- syyksistä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen eroista ja yhtäläi- syyksistä.

Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja opiskeltavan kie- len ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas harjoittelee etsi- mään kielellisesti help- poja kohdekielisiä aineis-

toja.

S1

Kohdekielisen aineiston löy- täminen

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

Oppilas osaa kertoa yhden asian, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee moni- puolisesti kielenoppimis- taitoja. Oppilas uskaltaa ilmaista itseään kohdekie- lellä ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pie- nissä ryhmissä.

S2

Tietoisuus ta- voitteista ja toiminta ryh- mässä

Oppilas tiedostaa opis- keltavan kielen tavoit- teita. Oppilas osallistuu ryhmän yhteisten tehtä- vien tekemiseen.

Oppilas tietää vain muuta- man opiskeltavan kielen ta- voitteen. Oppilas osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen vaihtelevasti ja passiivisesti.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien lop- puun saattamisesta. Op- pilas kokeilee, millaiset tavat oppia kieltä sopivat hänelle parhaiten. Oppi- las harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemi- sessä.

S2

Kielenopiske- lutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottu- musten löytä- minen

Oppilas asettaa joitakin tavoitteita kielenopiske- lulleen sekä arvioi taito- jaan. Oppilas osaa huo- lehtia annetuista tehtä- vistä. Oppilas harjoitte- lee erilaisia tapoja opis- kella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintä- teknologiaa.

Oppilas harjaannuttaa ja ar- vioi taitojaan, mutta ei vielä työskentele tavoitteellisesti. Läksyjen tekeminen voi tuot- taa vaikeuksia.

Oppilas kokeilee vain vähän erilaisia tapoja opiskella kie- liä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa apuna.


Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee suul- lista ja kirjallista viestin- tää sekä vuorovaikutusta erilaisissa arkielämän ti- lanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa ti- lanteissa

Oppilas selviytyy rutii- ninomaisista viestintäti- lanteista tukeutuen jos- kus viestintäkumppa- niin.

Oppilaalla on vaikeuksia sel- viytyä rutiininomaisista vies- tintätilanteista ja hän tarvit- see paljon tukea viestintä- kumppaniltaan.

T8

Oppilas harjoittelee erilai- sia kompensaatiostrategi- oita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästra- tegioiden käyttö

Oppilas osallistuu vies- tintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin il- mauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipa- lautteella. Oppilas jou- tuu pyytämään selven- nystä tai toistoa hyvin

usein.

Oppilas osallistuu viestintään vaihtelevasti ja tarvitsee pal- jon apukeinoja. Oppilas osaa reagoida hyvin suppein sa- nallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlai- sella minimipalautteella.

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa erit- täin usein.

T9

Oppilas harjoittelee opis- keltavan kielen kulttuu- rille tyypillisiä tapoja kommunikoida kohteli- aasti erilaisissa tilan- teissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia rutiininomai- sissa sosiaalisissa tilan- teissa.

Oppilas tunnistaa joitain kohteliaaseen kielenkäyt- töön kuuluvia ilmauksia sekä osaa satunnaisesti käyttää niitä tutuissa sosiaalisissa ti- lanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee eri- laisten puhuttujen ja kir- joitettujen tekstien pa- rissa.

S3

Tekstien tul- kintataidot

Oppilas ymmärtää yk- sinkertaista, tuttua sa- nastoa ja ilmaisuja sisäl- tävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asia-

yhteyden tukemana.

Oppilas ymmärtää hieman yksinkertaista, tuttua sanas- toa ja ilmaisuja sisältävää kir- joitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tuke-

mana. Oppilas tarvitsee apua

Oppilas pystyy löytä- mään tarvitsemansa yk- sinkertaisen tiedon lyhy-

estä tekstistä.

löytääkseen tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhy- estä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee pu- humista ja lyhyiden teks- tien tuottamista käyttäen erilaisia medioita.

S3

Tekstien tuot- tamistaidot

Oppilas pystyy kerto- maan joistakin itselleen tärkeistä asioista käyt- täen suppeaa ilmaisuva- rastoa ja kirjoittaa muu- taman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useim- mat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppi- las hallitsee hyvin tähän asti opitun sanaston ja muutaman tilan- nesidonnaisen ilmauk- sen sekä peruskieliopin

aineksia.

Oppilas pystyy auttavasti kertomaan joistakin itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista ai- heista.

Oppilas osaa ääntää osan harjoitelluista ilmaisuista melko ymmärrettävästi. Op- pilas hallitsee kohtalaisesti suppean perussanaston ja sekä peruskieliopin aineksia.