< Previous | Contents | Next >

14.4.3.11 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Vieraan kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi osaamista varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta ha- vaitsemaan lähiympäris-

tön ja maailman

S1

Kielellisen ympä- ristön sekä koh-

dekielen aseman

Oppilas tietää, että maailman kielet jakau-

tuvat kielikuntiin ja osaa

Oppilas tietää, että maailmassa on eri kieliä.

Oppilas osaa mainita


kielellinen ja kulttuuri- nen runsaus sekä opis- keltavan kielen asema siinä


ja merkityksen hahmottaminen

kertoa, mihin kielikun- taan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa ku- vata, mitä kieliä lähiym-

päristössä puhutaan.

lähiympäristössä puhut- tuja kieliä.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus- taansa sekä maailman

kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä il- man arvottavia en-

nakko-oletuksia

S1


Ei käytetä arvosanan muodostamisen perus- teena. Oppilasta ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perus- teena. Oppilasta ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

T3 ohjata oppilasta ha- vaitsemaan kieliä yhdis- täviä ja erottavia ilmi- öitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehit- tymistä

S1

Kielellinen päät- tely

Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyk- sistä.

Oppilas osaa tehdä joi- takin havaintoja opiskel- tavan kielen ja äidinkie- lensä tai muun osaa- mansa kielen eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löy- tämään kohdekielistä ai- neistoa

S1

Kohdekielisen ai- neiston löytämi- nen

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai

kuulla.

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai

kuulla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske- luilmapiiri, jossa tär- keintä on viestin välitty- minen sekä kannustava

yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoit- teista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yh- teisten tehtävien teke- miseen.

Oppilas osaa kuvata vain muutaman opiskel- tavan kielen tavoitteen. Oppilas osallistuu ryh- män yhteisten tehtävien tekemiseen vaihtele-

vasti ja passiivisesti.


T6 ohjata oppilasta otta- maan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannut- tamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile- maan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hä-

nelle parhaiten

S2

Kielenopiskeluta- voitteiden asetta- minen ja opiske- lutottumusten löytäminen

Oppilas asettaa tavoit- teita kielenopiskelul- leen, harjoittelee erilai- sia tapoja opiskella kie- liä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Oppilas harjaannuttaa ja arvioi taitojaan, mutta ei vielä työskentele ta- voitteellisesti.

Oppilaalla on jokin hä- nelle sopiva tapa opis- kella kieliä. Oppilas osaa käyttää jonkin verran tieto- ja viestintätekno- logiaa apuna kielen har-

joittelussa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3 T7–T9

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kir- jallista viestintää ja vuo-

rovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilan- teissa

Oppilas selviytyy mo- nista rutiininomaisista viestintätilanteista tu- keutuen joskus viestin- täkumppaniin.

Oppilas selviytyy ohja- tusti rutiininomaisista viestintätilanteista.

T8 tukea oppilasta kie- lellisten viestintästrate- gioiden käytössä

S3

Viestintästrategi- oiden käyttö

Oppilas osallistuu vies- tintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin il- mauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipa- lautteella. Oppilas jou- tuu pyytämään selven- nystä tai toistoa hyvin

usein.

Oppilas osallistuu vies- tintään vaihtelevasti ja tarvitsee paljon apukei- noja. Oppilas osaa rea- goida hyvin suppein sa- nallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkää- mällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimi- palautteella.

Oppilas joutuu pyytä-

mään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laa- jentamaan kohteliaa- seen kielenkäyttöön

S3

Viestinnän kult- tuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia

ilmauksia monissa

Oppilas tunnistaa joitain kohteliaaseen kielen- käyttöön kuuluvia il-

mauksia sekä osaa


kuuluvien ilmausten tuntemustaanrutiininomaisissa sosiaa- lisissa tilanteissa.

satunnaisesti käyttää niitä tutuissa sosiaali-

sissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasol- leen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkinta- taidot

Oppilas ymmärtää yk- sinkertaista, tuttua sa- nastoa ja ilmaisuja sisäl- tävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asia- yhteyden tukemana.

Oppilas pystyy löytä- mään tarvitsemansa yk- sinkertaisen tiedon lyhy- estä tekstistä.

Oppilas ymmärtää vält- tävästi yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmai- suja sisältävää kirjoitet- tua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas tar- vitsee apua löytääkseen tarvitsemansa yksinker- taisen tiedon lyhyestä

tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.2

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle so- pivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta- mista kiinnittäen huo- miota myös ääntämi- seen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuotta- mistaidot

Oppilas pystyy kerto- maan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asi- oista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kir- joittaa muutaman ly- hyen lauseen harjoitel- luista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoi- tellut ilmaisut ymmär- rettävästi. Oppilas hallit- see hyvin suppean pe- russanaston ja muuta- man tilannesidonnaisen ilmauksen sekä perus- kieliopin aineksia.

Oppilas pystyy autta- vasti kertomaan joista- kin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyt- täen suppeaa ilmaisuva- rastoa ja kirjoittaa ohja- tusti muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.

Oppilas ääntää osan harjoitelluista ilmai- suista melko ymmärret- tävästi. Oppilas hallitsee välttävästi suppean pe- russanaston ja muuta- man tilannesidonnaisen ilmauksen sekä perus-

kieliopin aineksia.