< Previous | Contents | Next >

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteetT1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiik- kaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluotta- musta

S1-S5

L1, L3, L5


Työskentelyn taidotT2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asi-

oiden välillä

S1-S5

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä

ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta.

S1-S5

L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisu- jaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja

kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehit-

tämisessä

S1-S5

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun

järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteetT7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään mate-

maattisia käsitteitä ja merkintöjä.

S1-S5

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan

ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S2

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin

rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S2

L1, L4

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominai-

suuksia

S2

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappa- leiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustut-

taa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4

L4, L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksi-

kön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä.

S4

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä

tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S5

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietoko-

neohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1

L1, L4, L5, L6

14.4.4.1 Matematiikan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Matematiikka: tavoitteet luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Merkitys, arvot ja asen- teet

Merkitys, arvot ja asen- teet

Merkitys, arvot ja asen- teet

Merkitys, arvot ja asen- teet

T1

Oppilas vahvistaa jo har- joiteltuja taitoja ja kiin- nostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtä- viä, jotka tulevat oppi- laan arjen tilanteista.

Oppilas ymmärtää mate- matiikan merkityksen hä- nen omassa kokemus- maailmassaan sekä ym- päristössään ja kehittää matemaattista ajatteluta- paansa.

T1

Oppilas vahvistaa jo har- joiteltuja taitoja ja kiin- nostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtä- viä, jotka tulevat oppi- laan arjen tilanteista. Op- pilas ymmärtää matema- tiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaail- massaan sekä ympäris- tössään ja kehittää mate- maattista ajatteluta- paansa.

T1

Oppilas vahvistaa jo har- joiteltuja taitoja ja kiin- nostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtä- viä, jotka tulevat oppi- laan arjen tilanteista.

Oppilas ymmärtää mate- matiikan merkityksen hä- nen omassa kokemus- maailmassaan sekä ym- päristössään ja kehittää matemaattista ajatteluta- paansa.

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoi- teltuja taitoja ja innostuu oppimaan uutta.

Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan ar- jen tilanteista.

Oppilas ymmärtää mate- matiikan merkityksen hä- nen omassa kokemusmaa- ilmassaan sekä ympäristös- sään ja kehittää matemaat- tista ajattelutapaansa.

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii yhteen- ja vähennyslaskun, kerto- ja jakolaskun yhteyden sekä harjoittelee murto- ja de- simaalilukujen välistä yh- teyttä. Oppilas hallitsee kertolaskun vaihdannai- suuden.

Oppilas tutkii

T2

Oppilas oppii kerto- ja ja- kolaskun, sekä murto- ja desimaalilukujen yhtey- den.

Oppilas tutkii geometris- ten muotojen esiinty- vyyttä lähiympäristössä ja harjoittelee yleisem- pien mittayksiköiden

T2

Oppilas oppii murto-, de- simaali- ja prosenttiluku- jen yhteyden.

Oppilas tutkii geometris- ten muotojen esiinty- vyyttä lähiympäristössä, harjoittelee mittayksiköi- den muunnoksia sekä pinta-alojen ja

T2

Oppilas varmentaa ymmär- tämystään murto-, desi- maali- ja prosenttilukujen yhteydestä.

Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lä- hiympäristössä, oppii mit- tayksiköiden muunnoksia sekä pinta-alojen ja


geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäris- tössä ja harjoittelee ylei- simpien mittayksiköiden muunnoksia.

muunnoksia.

Oppilas tunnistaa positii- visten ja negatiivisten ko- konaislukujen yhteyden arkielämään.

Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia aiemmin opittujen ja uu- sien asioiden välillä, esi- merkiksi yksikkömuun- nosten, lukujonojen ja al- lekkainlaskualgoritmien yhteydessä.

tilavuuksien yhteyksiä käytäntöön.

Oppilas tunnistaa positii- visten ja negatiivisten ko- konaislukujen sekä pro- senttikäsitteen yhteyden arkielämään.

Oppilas oppii havaitse- maan pituuden mittayksi- köiden yhteyden mitta- kaavaan ja pinta-aloihin. Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia yk- sikkömuunnosten ja mit- takaavan sekä desimaali- lukujen ja prosenttien vä- lillä.

tilavuuksien yhteyksiä käy- täntöön.

Oppilas varmentaa ja sy- ventää ymmärtämystään positiivisten ja negatiivis- ten kokonaislukujen sekä prosenttikäsitteen yhtey- destä arkielämään.

Oppilas oppii pituuden mit- tayksiköiden yhteyden mit- takaavaan, pinta-aloihin ja tilavuuteen.

Oppilas oppii laskemaan ja käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä hallitsee taulukoiden ja diagram- mien tarkoituksenmukai- sen käytön arkielämän asi- oiden kuvaamisessa.

Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia pi- tuuden-, pinta-alan ja tila- vuuden yksiköiden sekä desimaalilukujen ja pro- senttikertoimen välillä.

T3

Oppilas havaitsee ympä- ristössä ilmiöitä, joita voi- daan selittää matemaat- tisin keinoin.

Oppilas harjoittelee las- kulausekkeiden ja konk- reettisten mallien sekä piirrosten välisen

T3

Oppilas havaitsee ympä- ristössä ilmiöitä, joita voi- daan selittää matemaat- tisin keinoin.

Oppilas harjoittelee las- kulausekkeiden ja konk- reettisten mallien sekä piirrosten välisen

T3

Oppilas havaitsee ympä- ristössä ilmiöitä, joita voi- daan selittää matemaat- tisin keinoin.

Oppilas oppii laskulau- sekkeiden ja konkreettis- ten mallien sekä

T3

Oppilas havaitsee ympäris- tössä ilmiöitä, joita voi- daan selittää matemaatti- sin keinoin.

Oppilas kehittää edelleen ymmärtämystään laskulau- sekkeiden ja konkreettis- ten mallien sekä piirrosten


yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden pohjalta.

yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden pohjalta.

piirrosten välisen yhtey- den myös ilmiöiden poh- jalta.

välisissä yhteyksissä myös ilmiöiden pohjalta.

T4

Oppilas harjoittelee il- maisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujo- noja lukualueella, kym- menylityksiä, kerto- ja ja- kolaskuja, murto- ja desi- maalilukuja, laskulausek- keita, geometrisia kuvi- oita, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan

(g, kg), tilavuuden (dl, l) ja ajan (min, h, d) mit- tayksiköitä ja niiden muunnoksia, taulukoita ja diagrammeja.

T4

Oppilas harjoittelee il- maisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujo- noja lukualueella, kym- menylityksiä, kerto- ja ja- kolaskuja, murto- ja desi- maalilukuja, laskulausek- keita, geometrisia kuvi- oita, pinta-aloja ja piirejä, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan (g, kg, t), tilavuuden (dl, l) ja ajan mittayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk, a) ja nii- den muunnoksia, taulu- koita, diagrammeja ja koordinaatistoja.

Oppilas tutustuu perus- yksiköiden kymmenes- ja sadasosiin sekä kymmen- ja satakertoihin ja niiden muunnoksiin.

T4

Oppilas oppii ilmaise- maan ratkaisujaan konk- reettisin välinein ja piir- roksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenyli- tyksiä, kerto- ja jakolas- kuja, murto- ja desimaali- lukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, suo- rakulmaisten särmiöiden tilavuuksia, mittayksi- köitä ja niiden muunnok- sia, prosentteja, taulu- koita, diagrammeja ja koordinaatistoja.

Oppilas harjoittelee pe- rusyksiköiden kymme- nes- ja sadasosia sekä kymmen- ja satakertoja ja niiden muunnoksia.

T4

Oppilas osa ilmaista ratkai- sujaan konkreettisin väli- nein ja piirroksin, esim. lu- kujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desi- maalilukuja, laskulausek- keita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, suora- kulmaisten särmiöiden tila- vuuksia, mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, pro- sentteja, taulukoita, dia- grammeja ja koordinaatis- toja.

T5

Oppilas ymmärtää mate- maattisen ajattelun mer- kityksen ongelmanratkai- sussa käytännön tilan- teissa, esimerkiksi

T5

Oppilas ymmärtää mate- maattisen ajattelun mer- kityksen ongelmanratkai- sussa käytännön tilan- teissa, esimerkiksi sisältö-

T5

Oppilas ymmärtää mate- maattisen ajattelun mer- kityksen ongelmanratkai- sussa käytännön tilan- teissa, esimerkiksi

T5

Oppilas ymmärtää mate- maattisen ajattelun merki- tyksen ongelmanratkai- sussa käytännön tilan- teissa, esimerkiksi


säännön löytäminen lu- kujonossa.

Oppilas harjoittelee ja ke- hittää ongelmanratkaisu- taitojaan.

ja ositusjakotilanteissa kertolaskujen hyödyntä- minen.

Oppilas harjoittelee ja ke- hittää ongelmanratkaisu- taitojaan.

lämpötilamuutosten vai- kutus veden olomuotoi- hin.

Oppilas harjoittelee ja ke- hittää ongelmanratkaisu- taitojaan.

prosentuaalisen hinnan- muutoksen laskeminen eu- roina.

Oppilas harjoittelee ja ke- hittää ongelmanratkaisu- taitojaan.

T6

Oppilas harjoittelee arvi- oimaan tuloksen suu- ruusluokkaa ja mielek- kyyttä.

Oppilas harjoittelee esi- merkiksi pituuden yksik- kömuunnosten järke- vyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvi- oimaan tuloksen suu- ruusluokkaa ja mielek- kyyttä.

Oppilas harjoittelee esi- merkiksi pituuden ja mas- san yksikkömuunnosten järkevyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvi- oimaan tuloksen suu- ruusluokkaa ja mielek- kyyttä.

Oppilas harjoittelee esi- merkiksi pinta-alan yksik- kömuunnosten järke- vyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvioi- maan tuloksen suuruus- luokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas harjoittelee esi- merkiksi tilavuuden yksik- kömuunnosten järke- vyyttä.

Käsitteelliset ja tie- donalakohtaiset tavoit- teet

Käsitteelliset ja tie- donalakohtaiset tavoit- teet

Käsitteelliset ja tie- donalakohtaiset tavoit- teet

Käsitteelliset ja tiedonala- kohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi yhteen- ja vä- hennyslaskuun sekä ker- tolaskuun liittyviä mate- maattisia käsitteitä ja yk- sikkömerkintöjä mate- maattisessa ilmaisussa.

Oppilas harjoittelee las- kulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi kerto- ja jako- laskun sekä geometrian matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä ma- temaattisessa ilmaisussa. Oppilas harjoittelee las- kulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi koordinaatis- toon liittyviä matemaatti- sia käsitteitä ja yksik- kömerkintöjä matemaat- tisessa ilmaisussa.

Oppilas käyttää laskulau- sekkeen ja tuloksen yk- sikkömerkintöjä.

Oppilas tutustuu jakovii- vaan.

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi mittakaavaan ja prosentteihin liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä mate- maattisessa ilmaisussa.

Oppilas käyttää laskulau- sekkeen ja tuloksen yksik- kömerkintöjä.

Oppilas oppii jakoviivan käytön.

T8

Oppilas harjoittelee

T8

Oppilas syventää

T8

Oppilas oppii lukualueen

T8

Oppilas oppii lukualueen


kymmenjärjestelmän ym- märtämistä konkreettisin välinein ja piirroksin. Op- pilas oppii kymmenylityk- set.

kymmenjärjestelmän ym- märtämistä konkreettisin välinein ja piirroksin.

lukujonotaitoja ja oppii löytämään lukujonojen säännön.

lukujonotaitoja ja oppii löytämään lukujonojen säännön.

T9

Oppilas varmentaa posi- tiivisten kokonaislukujen hallinnan ja tutustuu murto- ja desimaalilukui- hin.

T9

Oppilas oppii negatiivisia kokonaislukuja, murto- ja desimaalilukujen käsit- teet sekä lukujen välisen yhteyden.

T9

Oppilas oppii murto-, de- simaali- ja prosenttiluku- jen käsitteet sekä lukujen väliset yhteydet.

T9

Oppilas varmentaa ja oppii murto-, desimaali- ja pro- senttilukujen käsitteet sekä lukujen väliset yhtey- det.

T10

Oppilas harjoittelee eri- laisia yhteen- ja vähen- nyslaskun laskuteknii- koita päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä. Oppilas harjoittelee teke- mään huolellisia kirjallisia merkintöjä.

T10

Oppilas harjoittelee eri- laisia kerto- ja jakolaskun laskutekniikoita päässälaskuissa ja kirjalli- sissa tehtävissä.

Oppilas harjoittelee teke- mään huolellisia kirjallisia merkintöjä.

T10

Oppilas oppii erilaisia de- simaalilukujen laskutek- niikoita

päässälaskuissa ja kirjalli- sissa tehtävissä.

Oppilas oivaltaa, että sa- maan tulokseen voi päästä eri laskutoimituk- sia käyttäen.

Oppilas oppii tekemään huolelliset kirjalliset mer- kinnät.

T10

Oppilas käyttää oppimiaan laskutekniikoita päässälas- kussa ja kirjallisissa tehtä- vissä.

Oppilas oppii käyttämään laskutekniikoita murto- ja desimaaliluvuilla.

Oppilas oivaltaa, että sa- maan tulokseen voi päästä eri laskutoimituksia käyt- täen.

Oppilas osaa tehdä huolel- lisesti kirjalliset merkinnät.

T11

Oppilas oppii monikulmi- oiden ominaisuuksia sekä havainnoi geometrisia kuvioita lähiympäris- tössä.

T11

Oppilas oppii monikulmi- oiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa et- siä geometrisia kuvioita lähiympäristössä.

Oppilas ymmärtää pinta-

T11

Oppilas oppii monikulmi- oiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geo- metrisia kappaleita lä- hiympäristössä.

T11

Oppilas oppii varmentaen monikulmioiden ja kappa- leiden ominaisuuksia ja nii- den eroja sekä osaa etsiä geometrisia kappaleita lä- hiympäristössä.alan ja piirin käsitteiden erot.

Oppilas ymmärtää pinta- alan ja piirin, sekä pinta- alan ja tilavuuden käsit- teiden erot.

Oppilas oppii piirtämään symmetrisiä kuvioita suo- ran suhteen.

Oppilas syventää ymmär- rystään pinta-alan ja piirin sekä pinta-alan ja tilavuu- den käsitteiden eroista.

Oppilas osaa piirtää sym- metrisiä kuvioita pisteen suhteen.

Oppilas oppii käyttämään mittakaavaa pienennök- sissä ja suurennoksissa.

T12

Oppilas harjoittelee arvi- oimaan erilaisissa mit- taustilanteissa mittaus- kohteen suhdetta konk- reettiseen mittaan.

T12

Oppilas arvioi mittaus- kohteen suuruuden ja va- litsee mittaamiseen sopi- van välineen ja mittayksi- kön sekä pohtii mittaus- tuloksen järkevyyttä.

T12

Oppilas arvioi mittaus- kohteen suuruuden ja va- litsee mittaamiseen sopi- van välineen ja mittayksi- kön sekä pohtii mittaus- tuloksen järkevyyttä.

T12

Oppilas osaa arvioida mit- tauskohteen suuruutta ja valita mittaamiseen sopi- van välineen ja mittayksi- kön, mitata sekä arvioida mittaustuloksen järke- vyyttä.

Oppilas osaa tehdä mit- tayksikkömuunnoksia.

T13

Oppilas oppii yksinker- taisten taulukoiden laati- mista ja tulkitsemista.

T13

Oppilas oppii taulukkojen ja diagrammien laati- mista ja tulkitsemista.

T13

Oppilas harjaantuu tau- lukkojen ja diagrammien laatimisessa ja tulkitsemi- sessa sekä harjoittelee käyttämään tilastollisia tunnuslukuja.

Oppilas tutustuu toden- näköisyyksiin arkitilantei- den päättelyn kautta.

T13

Oppilas oppii käyttämään monipuolisesti tilastollisia tunnuslukuja, päättele- mään ja laskemaan toden- näköisyyksiä.

T14

Oppilas harjoittelee

T14

Oppilas harjoittelee

T14

Oppilas harjoittelee

T14

Oppilas osaa ohjelmoida


loogisten toimintaohjei- den laatimista.

loogisten toimintaohjei- den laatimista.

ohjelmointia jossakin graafisessa ohjelmoin- tiympäristössä.

toimivan ohjelman graafi- sessa ohjelmointiympäris- tössä.