< Previous | Contents | Next >

14.4.4.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Matematiikan arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaa- vaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1

Oppilas vahvistaa jo harjoitel- tuja taitoja ja kiinnostuu oppi- maan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppi- laan arjen tilanteista. Oppilas ymmärtää matematiikan mer- kityksen hänen omassa koke- musmaailmassaan sekä ympä- ristössään ja kehittää mate-

maattista ajattelutapaansa.

S1-S5


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii yhteen- ja vä- hennyslaskun, kerto- ja jako- laskun yhteyden sekä harjoit- telee murto- ja desimaaliluku- jen välistä yhteyttä. Oppilas hallitsee kertolaskun vaihdan- naisuuden. Oppilas tutkii geo- metristen muotojen esiinty- vyyttä lähiympäristössä ja har- joittelee yleisimpien mittayk- siköiden muunnoksia.

S1-S5

Opittujen asioiden yh- teydet

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden vä- lisistä yhteyksistä lasku- toimituksiin, vaihdan- naisuuteen, geometri- siin muotoihin ja mit- tayksiköihin liittyen.

Oppilas osittain tunnis- taa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yh- teyksistä laskutoimituk- siin, vaihdannaisuuteen, geometrisiin muotoihin ja mittayksiköihin liit- tyen.


T3

Oppilas havaitsee ympäris- tössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin kei- noin. Oppilas harjoittelee las- kulausekkeiden ja konkreettis- ten mallien sekä piirrosten vä- lisen yhteyden havaitsemista

myös ilmiöiden pohjalta.

S1-S5

Kysymysten esittäminen ja päättely- taidot

Oppilas osaa tehdä yk- sinkertaisia matemaatti- sia laskulausekkeita, esittää kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

Oppilas havaitsee yksin- kertaisen laskulausek- keen ja konkreettisen mallin yhteyden. Oppi- las esittää ohjattuna joi- tain kysymyksiä ja pää- telmiä ratkaisuun pää- semiseksi.

T4

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan ratkaisujaan konkreetti- sin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kym- menylityksiä, kerto- ja jakolas- kuja, murto- ja desimaalilu- kuja, laskulausekkeita, geo- metrisia kuvioita, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan (g, kg), tilavuuden (dl, l) ja ajan (min, h, d) mittayksi- köitä ja niiden muunnoksia,

taulukoita ja diagrammeja.

S1-S5

Ratkaisujen ja päätel- mien esittä- minen

Oppilas osaa ilmaista yksinkertaisia mate- maattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista joitain yksinkertaisia matemaattisia ratkaisu- jaan konkreettisin väli- nein ja piirroksin.

T5

Oppilas ymmärtää matemaat- tisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytän- nön tilanteissa, esimerkiksi säännön löytäminen lukujo- nossa. Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutai- tojaan.

S1-S5

Ongelman- ratkaisutai- dot

Oppilas osaa käyttää yk- sinkertaisessa ongelma- ratkaisuissaan erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää yk- sinkertaisessa ongelma- ratkaisuissaan jotain strategiaa.


T6

Oppilas harjoittelee arvioi- maan tuloksen suuruusluok- kaa ja mielekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi pituu- den yksikkömuunnosten jär-

kevyyttä.

S1-S5

Taito arvi- oida ratkai- sua

Oppilas osaa pääsään- töisesti arvioida tulok- sen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain ta- pauksissa arvioida tulok- sen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esi- merkiksi yhteen- ja vähennys- laskuun sekä kertolaskuun liit- tyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä mate- maattisessa ilmaisussa.

Oppilas harjoittelee laskulau- sekkeen ja tuloksen yksik-

kömerkintöjä.

S1-S5

Matemaat- tisten käsit- teiden ym- märtämi- nen ja käyttö

Oppilas käyttää pää- sääntöisesti oikeita kä- sitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja mer- kintöjä.

T8

Oppilas harjoittelee kymmen- järjestelmän ymmärtämistä konkreettisin välinein ja piir- roksin. Oppilas oppii kym-

menylitykset.

S2

Kymmen- järjestel- män ym- märtämi- nen

Oppilas hallitsee kym- menjärjestelmän peri- aatteen opitulla lukualu- eella.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen opitulla lu- kualueella.

T9

Oppilas varmentaa positiivis- ten kokonaislukujen hallinnan ja tutustuu murto- ja desimaa-

lilukuihin.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa positiivisen kokonaisluvut ja tunnis- taa murto- ja desimaali- luvut.

Oppilas osaa osittain positiivisen kokonaislu- vut ja tunnistaa joissain tapauksissa murto- ja

desimaalilukuja.

T10

Oppilas harjoittelee erilaisia yhteen- ja vähennyslaskun las- kutekniikoita päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä. Oppi-

las harjoittelee tekemään

S2

Laskutaidot ja peruslas- kutoimi- tusten omi- naisuuksien

Oppilas laskee melko sujuvasti yhteen- ja vä- hennyslaskuja päässä ja kirjallisesti.

Oppilas laskee helppoja yhteen- ja vähennyslas- kuja päässä ja kirjalli- sesti.


huolellisia kirjallisia merkin-

töjä.


hyödyntä-

minenT11

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia sekä havainnoi geometrisia kuvioita lähiym- päristössä.

S4

Geometrian käsitteet ja geometris- ten ominai- suuksien havain-

nointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kap- paleita ja kuvioita.

T12

Oppilas harjoittelee arvioi- maan erilaisissa mittaustilan- teissa mittauskohteen suh- detta konkreettiseen mittaan.

S4

Mittaami- nen

Oppilas osaa valita sopi- van mittavälineen, mi- tata ja arvioida mittaus- tuloksen järkevyyttä.

Oppilas osaa valita joi- tain sopivia mittaväli- neitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järke-

vyyttä.

T13

Oppilas oppii yksinkertaisten taulukoiden laatimista ja tul- kitsemista.

S5

Taulukoi- den ja dia- grammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia tau- lukon annetusta aineis- tosta sekä tulkita taulu- koita ja diagrammeja.

Oppilas osaa laatia yk- sinkertaisen taulukon helposta aineistosta sekä tulkita yksinkertai- sia taulukoita ja dia-

grammeja.

T14

Oppilas harjoittelee loogisten toimintaohjeiden laatimista.

S1

Ohjelmointi graafisessa ohjelmoin- tiympäris-

tössä

Oppilas osaa laatia toi- mintaohjeita.

Oppilas osaa laatia help- poja toimintaohjeita.