< Previous | Contents | Next >

14.4.4.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Matematiikan arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaa- vaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-

nen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilan- teista. Oppilas ymmärtää mate- matiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää

matemaattista ajattelutapaansa.

S1-S5


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos- tumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

Työskentelyn taidot

T2

S1-S5

Opittujen asi-

Oppilas tunnistaa ja

Oppilas osittain tun-

Oppilas oppii kerto- ja jakolas-


oiden yhtey-

osaa antaa esimerk-

nistaa ja osaa antaa

kun, sekä murto- ja desimaalilu-


det

kejä oppimiensa asi-

joitain esimerkkejä op-

kujen yhteyden. Oppilas tutkiioiden välisistä yh-

pimiensa asioiden väli-

geometristen muotojen esiinty-teyksistä laskutoimi-

sistä yhteyksistä lasku-

vyyttä lähiympäristössä ja harjoit-tuksiin, kokonaislu-

toimituksiin, kokonais-

telee yleisempien mittayksiköi-kuihin, geometrisiin

lukuihin, geometrisiin

den muunnoksia. Oppilas tunnis-muotoihin, mittayk-

muotoihin, mittayksi-

taa positiivisten ja negatiivistensiköihin ja niiden

köihin ja niiden muun-

kokonaislukujen yhteyden arki-muunnoksiin liittyen.

noksiin liittyen.

elämään. Oppilas pyrkii löytä-

mään säännönmukaisuuksia

aiemmin opittujen ja uusien


asioiden välillä, esimerkiksi yksik- kömuunnosten, lukujonojen ja al- lekkainlaskualgoritmien yhtey-

dessä.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin. Oppilas harjoittelee laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piir- rosten välisen yhteyden havaitse-

mista myös ilmiöiden pohjalta.

S1-S5

Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia mate- maattisia laskulau- sekkeita, esittää ky- symyksiä ja päätel- miä ratkaisuun pää- semiseksi.

Oppilas havaitsee yk- sinkertaisen laskulau- sekkeen ja konkreetti- sen mallin yhteyden. Oppilas esittää ohjat- tuna joitain kysymyk- siä ja päätelmiä ratkai-

suun pääsemiseksi.

T4

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin väli- nein ja piirroksin, esim. lukujo- noja lukualueella, kymmenylityk- siä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausek- keita, geometrisia kuvioita, pinta- aloja ja piirejä, yleisimpiä pituu- den (mm, cm, m, km), massan (g, kg, t), tilavuuden (dl, l) ja ajan mittayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk, a) ja niiden muunnoksia, taulu- koita, diagrammeja ja koordinaa- tistoja. Oppilas tutustuu perusyk- siköiden kymmenes- ja sadasosiin sekä kymmen- ja satakertoihin ja

niiden muunnoksiin

S1-S5

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas osaa ilmaista yksinkertaisia mate- maattisia ratkaisu- jaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista joitain yksinkertaisia matemaattisia ratkai- sujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

T5

Oppilas ymmärtää matemaatti- sen ajattelun merkityksen ongel- manratkaisussa käytännön tilan- teissa, esimerkiksi sisältö- ja

S1-S5

Ongelmanrat- kaisutaidot

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisessa on- gelmaratkaisuissaan erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisessa on- gelmaratkaisuissaan jotain strategiaa.


ositusjakotilanteissa kertolasku- jen hyödyntäminen.

Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mie- lekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi pituuden ja massan

yksikkömuunnosten järkevyyttä.

S1-S5

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa pää- sääntöisesti arvioida tuloksen suuruus- luokkaa ja mielek- kyyttä.

Oppilas osaa joissain tapauksissa arvioida tuloksen suuruusluok- kaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimer- kiksi kerto- ja jakolaskun sekä geometrian matemaattisia käsit- teitä ja yksikkömerkintöjä mate- maattisessa ilmaisussa. Oppilas harjoittelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

S1-S5

Matemaattis- ten käsitteiden ymmärtämi- nen ja käyttö

Oppilas käyttää pää- sääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkin- töjä.

Oppilas käyttää osit- tain oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

T8

Oppilas syventää kymmenjärjes- telmän ymmärtämistä konkreet- tisin välinein ja piirroksin.

S2

Kymmenjärjes- telmän ym- märtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen opitulla lukualueella myös desimaalilukujen

osalta.

Oppilas hallitsee osit- tain kymmenjärjestel- män periaatteen opi- tulla lukualueella myös desimaalilukujen

osalta.

T9

Oppilas oppii negatiivisia koko- naislukuja, murto- ja desimaalilu- kujen käsitteet sekä lukujen väli- sen yhteyden.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa negatii- viset kokonaisluvut ja ymmärtää murto- ja desimaalilukujen käsitteet ja lukujen välisen yhteyden.

Oppilas osaa osittain negatiiviset kokonais- luvut ja ymmärtää murto- ja desimaalilu- kujen käsitteet ja luku- jen välisen yhteyden

joissain tapauksissa.

T10

S2

Laskutaidot ja peruslasku-

toimi-

Oppilas laskee melko sujuvasti kerto- ja

Oppilas laskee help- poja kerto- ja


Oppilas harjoittelee erilaisia kerto- ja jakolaskun laskuteknii- koita

päässälaskuissa ja kirjallisissa teh- tävissä. Oppilas harjoittelee teke- mään huolellisia kirjallisia mer-

kintöjä.


tusten ominai- suuksien hyö- dyntäminen

jakolakuja päässä ja kirjallisesti.

jakolaskun laskuja päässä ja kirjallisesti.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia kuvi- oita lähiympäristössä. Oppilas

ymmärtää pinta-alan ja piirin kä- sitteiden erot.

S4

Geometrian käsitteet ja geometristen ominaisuuk- sien havain- nointi

Oppilas osaa luoki- tella ja tunnistaa kappaleita ja kuvi- oita. Oppilas ymmär- tää käsitteet pinta- ala ja piiri.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kappaleita ja kuvioita. Oppilas tunnistaa kä- sitteet pinta-ala ja piiri.

T12

Oppilas arvioi mittauskohteen suuruuden ja valitsee mittaami- seen sopivan välineen ja mittayk- sikön sekä pohtii mittaustuloksen

järkevyyttä.

S4

Mittaaminen

Oppilas osaa valita sopivan mittaväli- neen, mitata ja arvi- oida mittaustuloksen järkevyyttä.

Oppilas osaa valita joi- tain sopivia mittaväli- neitä, mitata ja arvi- oida mittaustulosten järkevyyttä.

T13

Oppilas oppii taulukkojen ja dia- grammien laatimista ja tulkitse- mista.

S5

Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tul- kita taulukoita ja dia- grammeja.

Oppilas osaa laatia yk- sinkertaisen taulukon helposta aineistosta sekä tulkita yksinker-

taisia taulukoita ja dia- grammeja.

T14

Oppilas harjoittelee loogisten toi- mintaohjeiden laatimista.

S1

Ohjelmointi graafisessa oh- jelmointiym-

päristössä

Oppilas osaa laatia toimintaohjeita.

Oppilas osaa laatia helppoja toimintaoh- jeita.