< Previous | Contents | Next >

14.4.4.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Matematiikan arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaa- vaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami- nen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilan- teista. Oppilas ymmärtää mate- matiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää

matemaattista ajattelutapaansa.

S1-S5


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos- tumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen yhteyden.

Oppilas tutkii geometristen muo- tojen esiintyvyyttä lähiympäris- tössä, harjoittelee mittayksiköi- den muunnoksia sekä pinta-alo- jen ja tilavuuksien yhteyksiä käy- täntöön. Oppilas tunnistaa posi- tiivisten ja negatiivisten koko- naislukujen sekä prosenttikäsit- teen yhteyden arkielämään.

Oppilas oppii havaitsemaan pi- tuuden mittayksiköiden yhteyden

S1-S5

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerk- kejä oppimiensa asi- oiden välisistä yh- teyksistä laskutoimi- tuksiin, erilaisiin lu- kuihin, geometrisiin muotoihin, mittayk- siköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.

Oppilas osittain tunnis- taa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyk- sistä laskutoimituksiin, erilaisiin lukuihin, geo- metrisiin muotoihin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.


mittakaavaan ja pinta-aloihin. Oppilas pyrkii löytämään sään- nönmukaisuuksia yksikkömuun- nosten ja mittakaavan sekä desi- maalilukujen ja prosenttien vä-

lillä.





T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin. Oppilas oppii laskulausekkeiden ja konk- reettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden myös ilmiöiden

pohjalta.

S1-S5

Kysymysten esittämi- nen ja päättelytai- dot

Oppilas osaa tehdä matemaattisia lasku- lausekkeita, esittää kysymyksiä ja päätel- miä ratkaisuun pää- semiseksi.

Oppilas osaa tehdä yk- sinkertaisia laskulausek- keita. Oppilas esittää oh- jattuna joitain kysymyk- siä ja päätelmiä ratkai- suun pääsemiseksi.

T4

Oppilas oppii ilmaisemaan ratkai- sujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja luku- alueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaa- lilukuja, laskulausekkeita, geo- metrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, suorakulmaisten särmiöi- den tilavuuksia, mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, prosentteja, taulukoita, diagrammeja ja koor- dinaatistoja. Oppilas harjoittelee perusyksiköiden kymmenes- ja sadasosia sekä kymmen- ja sata-

kertoja ja niiden muunnoksia.

S1-S5

Ratkaisujen ja päätel- mien esit- täminen

Oppilas osaa ilmaista matemaattisia rat- kaisujaan konkreetti- sin välinein ja piirrok- sin.

Oppilas osaa ilmaista joi- tain matemaattisia rat- kaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

T5

Oppilas ymmärtää matemaatti- sen ajattelun merkityksen ongel- manratkaisussa käytännön tilan- teissa, esimerkiksi

S1-S5

Ongelman- ratkaisutai- dot

Oppilas osaa käyttää ongelmaratkaisuis- saan erilaisia strate- gioita.

Oppilas osaa käyttää on- gelmaratkaisuissaan jo- tain strategiaa.


lämpötilamuutosten vaikutus ve- den olomuotoihin. Oppilas har- joittelee ja kehittää ongelmanrat-

kaisutaitojaan.





T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mie- lekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi pinta-alan yksikkö-

muunnosten järkevyyttä.

S1-S5

Taito arvi- oida ratkai- sua

Oppilas osaa pää- sääntöisesti arvioida tuloksen suuruus- luokkaa ja mielek- kyyttä.

Oppilas osaa joissain ta- pauksissa arvioida tulok- sen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimer- kiksi koordinaatistoon liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksik- kömerkintöjä matemaattisessa il- maisussa. Oppilas käyttää lasku- lausekkeen ja tuloksen yksik- kömerkintöjä.

Oppilas tutustuu jakoviivaan.

S1-S5

Matemaat- tisten käsit- teiden ym- märtämi- nen ja käyttö

Oppilas käyttää pää- sääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkin- töjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja mer- kintöjä.

T8

Oppilas oppii lukualueen lukujo- notaitoja ja oppii löytämään luku- jonojen säännön.

S2

Kymmen- järjestel- män ym- märtämi- nen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, lukujo- notaitoja ja -sääntöjä opitulla lukualueella myös desimaaliluku-

jen osalta.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen, lukujono- taitoja ja -sääntöjä opi- tulla lukualueella myös desimaalilukujen osalta.

T9

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen käsitteet sekä lukujen väliset yhteydet.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa pro- senttiluvun käsitteen ja prosenttiluvun yh-

teyden murto- ja de- simaalilukuihin.

Oppilas osaa osittain prosenttiluvun käsitteen ja prosenttiluvun yhtey-

den murto- ja desimaali- lukuihin.

T10

Oppilas oppii erilaisia desimaali-

lukujen laskutekniikoita

S2

Laskutaidot ja

Oppilas laskee melko sujuvasti

Oppilas laskee helppoja desimaalilukuja päässä

ja kirjallisesti.


päässälaskuissa ja kirjallisissa teh- tävissä. Oppilas oivaltaa, että sa- maan tulokseen voi päästä eri laskutoimituksia käyttäen.

Oppilas oppii tekemään huolelli-

set kirjalliset merkinnät.


peruslasku- toimitusten ominai- suuksien hyödyntä-

minen

desimaalilukuja päässä ja kirjallisesti.


T11

Oppilas oppii monikulmioiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja nii- den eroja sekä osaa etsiä geo- metrisia kappaleita lähiympäris- tössä. Oppilas ymmärtää pinta- alan ja piirin, sekä pinta-alan ja ti- lavuuden käsitteiden erot. Oppi- las oppii piirtämään symmetrisiä

kuvioita suoran suhteen.

S4

Geomet- rian käsit- teet ja geo- metristen ominai- suuksien havain- nointi

Oppilas osaa luoki- tella ja tunnistaa kappaleita ja kuvi- oita. Oppilas ym- märtää käsitteet pinta-ala, piiri ja tila- vuus. Oppilas osaa piirtää suoran suh- teen symmetrisiä ku-

vioita.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kappa- leita ja kuvioita. Oppilas tunnistaa käsitteet

pinta-ala, piiri ja tilavuus helpoissa yhteyksissä.

Oppilas osaa piirtää suo- ran suhteen helppoja symmetrisiä kuvioita.

T12

Oppilasta arvioi mittauskohteen suuruuden ja valitsee mittaami- seen sopivan välineen ja mittayk- sikön sekä pohtii mittaustuloksen järkevyyttä.

S4

Mittaami- nen

Oppilas osaa valita sopivan mittaväli- neen, mitata ja arvi- oida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta- aloja ja tilavuuksia.

Oppilas osaa valita joi- tain sopivia mittaväli- neitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järke- vyyttä. Oppilas osaa las- kea pinta-aloja ja tila- vuuksia yksinkertaisissa

tehtävissä.

T13

Oppilas harjaantuu taulukkojen ja diagrammien laatimisessa ja tul- kitsemisessa sekä harjoittelee käyttämään tilastollisia tunnuslu- kuja. Oppilas tutustuu todennä- köisyyksiin arkitilanteiden päätte-

lyn kautta.

S5

Taulukoi- den ja dia- grammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta, tulkita taulukoita ja dia- grammeja sekä käyt- tää joitain tilastollisia tunnuslukuja.

Oppilas osaa laatia yk- sinkertaisen taulukon helposta aineistosta, tul- kita yksinkertaisia taulu- koita ja diagrammeja sekä käyttää jotain tilas- tollista tunnuslukua.

T14

S1

Ohjelmointi graafisessa

Oppilas osaa ohjel-

moida toimivan oh- jelman jossakin

Oppilas osaa ohjelmoida

helpon toimivan ohjel- man jossakin graafisessa


Oppilas harjoittelee ohjelmointia jossakin graafisessa ohjelmoin-

tiympäristössä.


ohjelmoin- tiympäris-

tössä

graafisessa ohjel- mointiympäristössä.

ohjelmointiympäris- tössä.