< Previous | Contents | Next >

14.4.4.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

S1-S5


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi-

aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi-

aan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitse- maan yhteyksiä oppimiensa asi- oiden välillä

S1-S5

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja an- taa esimerkkejä oppi- miensa asioiden välisistä yhteyksistä.

Oppilas osittain tunnis- taa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yh- teyksistä laskutoimituk- siin, erilaisiin lukuihin, geometrisiin muotoihin, tilastollisiin tunnuslukui- hin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liit-

tyen.

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja

S1-S5

Kysymysten esittämi-

nen ja

Oppilas osaa esittää ma- tematiikan kannalta

Oppilas osaa tehdä yk- sinkertaisia laskulausek-

keita. Oppilas esittää


tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta


päättelytai- dot

mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

ohjattuna joitain kysy- myksiä ja päätelmiä rat-

kaisuun pääsemiseksi.

T4 kannustaa oppilasta esittä- mään päättelyään ja ratkaisu- jaan muille konkreettisin väli- nein, piirroksin, suullisesti ja kir- jallisesti myös tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyödyntäen

S1-S5

Ratkaisujen ja päätel- mien esit- täminen

Oppilas esittää ratkaisu- jaan ja päätelmiään eri tavoin.

Oppilas osaa ilmaista joitain matemaattisia ratkaisujaan konkreetti- sin välinein ja piirroksin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta on-

gelmanratkaisutaitojen kehittä- misessä

S1-S5

Ongelma-

ratkaisutai- dot

Oppilas käyttää ongel-

manratkaisussaan erilai- sia strategioita.

Oppilas osaa käyttää on-

gelmaratkaisuissaan jo- tain strategiaa.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun jär- kevyyttä ja tuloksen mielek-

kyyttä

S1-S5

Taito arvi- oida ratkai- sua

Oppilas osaa pääsään- töisesti arvioida ratkai- sun järkevyyttä ja tulok-

sen mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain ta- pauksissa arvioida tulok- sen suuruusluokkaa ja

mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

S1-S5

Matemaat- tisten käsit- teiden ym- märtämi- nen ja

käyttö

Oppilas käyttää pää- sääntöisesti oikeita kä- sitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja mer- kintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjes- telmästä

S2

Kymmen- järjestel- män ym- märtämi- nen

Oppilas hallitsee kym- menjärjestelmän peri- aatteen, myös desimaa- lilukujen osalta.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen, lukujono- taitoja ja -sääntöjä opi- tulla lukualueella myös

desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin ra-

tionaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa käyttää po- sitiivisia rationaalilukuja

ja negatiivisia kokonais- lukuja

Oppilas osaa käyttää joi- tain positiivisia ratio-

naalilukuja ja negatiivi- sia kokonaislukuja.


T10 opastaa oppilasta saavutta- maan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen lasku- toimitusten ominaisuuksia

S2

Laskutaidot ja peruslas- kutoimitus- ten ominai- suuksien hyödyntä-

minen

Oppilas laskee melko su- juvasti päässä ja kirjalli- sesti.

Oppilas laskee yksinker- taisia tehtäviä melko su- juvasti päässä ja kirjalli- sesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoi- maan ja kuvailemaan kappalei- den ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4

Geomet- rian käsit- teet ja geo- metristen ominai- suuksien havain- nointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen sym- metrisiä kuvioita.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kap- paleita ja kuvioita. Oppi- las osaa helppoja mitta- kaavan muunnoksia suurennoksissa ja pie- nennöksissä ja osaa piir- tää pisteen suhteen helppoja symmetrisiä

kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja va- litsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen jär- kevyyttä

S4

Mittaami- nen

Oppilas osaa valita sopi- van mittavälineen, mi- tata ja arvioida mittaus- tuloksen järkevyyttä.

Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuk- sia. Hän hallitsee ylei- simmät mittayksikkö- muunnokset.

Oppilas osaa valita joi- tain sopivia mittaväli- neitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järke- vyyttä. Hän osaa yksin- kertaisimmat mittayk- sikkömuunnokset. Oppi- las osaa laskea pinta- aloja ja tilavuuksia yk-

sinkertaisissa tehtävissä.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköi- syydestä

S5

Taulukoi- den ja dia- grammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia tau- lukon annetusta aineis- tosta sekä tulkita taulu- koita ja diagrammeja. Oppilas osaa laskea kes- kiarvon ja määrittää

tyyppiarvon.

Oppilas osaa laskea jon- kun tilastollisen tunnus- luvun, ymmärtää toden- näköisyyksiä yksinker- taisissa tapauksissa.


T14 innostaa oppilasta laati- maan toimintaohjeita tietoko- neohjelmina graafisessa ohjel- mointiympäristössä

S1

Ohjelmointi graafisessa ohjelmoin- tiympäris-

tössä

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graa- fisessa ohjelmointiym- päristössä.

Oppilas osaa ohjelmoida helpon toimivan ohjel- man graafisessa ohjel- mointiympäristössä.