< Previous | Contents | Next >

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot, asenteetT1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympä-

ristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäris- töopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1-S6


T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoit- teita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä

tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

S1-S6

L1, L7

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhtei-

söissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

S1-S6

L3, L7

Tutkimisen ja toimimisen taidotT4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä

sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

S1-S6

L1, L7

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutki- muksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimis-

ympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

S1-S6

L1, L5


T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuk-

siaan eri tavoin

S1-S6

L1, L2, L5

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten

käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

S2-S6

L2, L3, L5

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toi- minnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan tur-

vallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

S1-S6

L3

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja ret-

keilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

S2-S6

L3

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimi- mista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppi- lasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppi-

laan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6

L2, L3

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tie- don hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuk-

sen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

S1-S6

L5, L4

Tiedot ja ymmärrysT12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehit-

tämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täs- mällistä käyttöä

S1-S6

L1

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilai- sia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäris-

töä ja niiden ilmiöitä

S1-S6

L1, L5

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan

kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6

L2, L4, L5

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristö- jen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta

ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

S1, S3-S6

L1


T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartan-

käyttö- ja muita geomediataitoja

S3-S6

L1, L5

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaali-

sia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan pe- rustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

L1

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemialli- sia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan

perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

L1

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen ter- veystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuo- ruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta har-

joittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1-S3, S6

L1, L3


14.4.5.1 Ympäristöopin vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Ympäristöoppi: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Merkitys, arvot, asen- teet

Merkitys, arvot, asen- teet

Merkitys, arvot, asen- teet

Merkitys, arvot, asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ym- päristöstä ja ympäristö- opin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tie- donalat merkityksellisiksi itselleen.

T1

Oppilas kiinnostuu ym- päristöstä ja ympäristö- opin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tie- donalat merkityksellisiksi itselleen.

T1

Oppilas kiinnostuu ym- päristöstä ja ympäristö- opin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tie- donalat merkityksellisiksi itselleen.

T1

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä biolo- gian, maantiedon, fysiikan ja kemian sekä terveystie- don sisällöistä ja merkityk- sestä itselleen.T2

Oppilas harjoittelee asettamaan

T2

Oppilas asettaa opiskelu- tavoitteita ja työskentelee
opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkä- jänteisesti niiden saavut- tamiseksi.

Oppilas tunnistaa ympä- ristöopin osaamistaan.

pitkäjänteisesti niiden saa- vuttamiseksi sekä tunnis- taa ympäristöopin osaa- mistaan.

T3

Oppilas toimii vastuulli- sesti itseä ja toisia ihmi- siä kohtaan.

Oppilas kehittää herk- kyyttä havainnoida koti- seudun luontoa ja sen il- miöitä.

Oppilas huolehtii koulu- ja lähiympäristön siistey- destä ja opettelee jättei- den lajittelua ja kierrät- tämistä.

T3

Oppilas kehittää edel- leen herkkyyttä havain- noida lähiympäristön luontoa ja sen ilmiöitä. Oppilas pohtii oman toi- minnan vaikutuksia luon- toon ja lähiyhteisöön ja vahvistaa ympäristöä ar- vostavia vastuullisia toi- mintatapojaan.

T3

Oppilas tutustuu ilmas- tonmuutokseen ja kei- noihin sen hillitse- miseksi.

Oppilas osaa selittää, mitä on luonnonvarojen kestävä käyttö.

T3

Oppilas osaa kuvata ja to- teuttaa konkreettisia kei- noja lähiympäristön vaali- miseen.

Oppilas toteuttaa yhteisen vaikuttamisprojektin, jossa harjoitellaan osallis- tumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Tutkimisen ja toimimi- sen taidot

Tutkimisen ja toimimi- sen taidot

Tutkimisen ja toimimi- sen taidot

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee ky- symysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lä- hiympäristön ja kotimaa- tamme koskevissa ilmi- öissä.

T4

Oppilas harjoittelee ky- symysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lä- hiympäristön sekä Poh- joismaita ja Eurooppaa koskevissa ilmiöissä.

T4

Oppilas oppii tekemään kysymyksiä ja käyttä- mään niitä oman lähiym- päristön sekä Aasiaa ja Afrikkaa koskevissa ilmi- öissä.

T4

Oppilas osaa tehdä kysy- myksiä ja käyttää niitä oman lähiympäristön sekä Oseaniaa ja Amerikoita koskevissa ilmiöissä.


T5

Oppilas opettelee ha- vainnoimaan, mittaa- maan ja

T5

Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuo- toisen tutkimuksen

T5

Oppilas harjoittelee tutki- muksen tekemisen eri vai- heita.dokumentoimaan lä- hiympäristön erilaisia asioita ja ilmiöitä, kuten esimerkiksi säätä.

Oppilas harjoittelee eri tutkimus- ja mittavälinei- den käyttöä sekä tulos- ten esittämistä yksin ja yhdessä muiden

kanssa.

sovittujen ohjeiden mu- kaisesti yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Oppilas havainnoi, mittaa ja dokumentoi ilmiötä mo- nipuolisesti eri aisteja ja tutkimus- ja mittausväli- neitä käyttäen.T6

Oppilas tunnistaa syy- seuraussuhteita, tekee johtopäätöksiä tuloksis- taan sekä esittää tuloksi- aan ja tutkimuksiaan eri tavoin.

T6

Oppilas tunnistaa syy- seu- raussuhteita, tekee johto- päätöksiä tuloksistaan sekä esittää tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin.T7

Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellus- ten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostuu kokeile- maan, keksimään ja luo- maan uutta yhdessä toi- mien.

T7

Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toi- mintaperiaatteita sekä in- nostuu kokeilemaan, kek- simään ja luomaan uutta yhdessä toimien.

T8

Oppilas syventää val- miuksiaan toimia turval- lisesti kotiympäristössä, koulussa ja liikenteessä.

T8

Oppilas harjoittelee tur- vallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: paloturvallisuus,

T8

Oppilas harjoittelee tur- vallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: liikenne ja tapaturmat

T8

Oppilas osaa kuvata tur- vallisuusohjeita ja toimin- tatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa sekä toimiamyrkytykset ja päihteet. Oppilas opettelee suoje- lemaan itseään fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta, esimerkiksi nettikiusaa- miselta.

sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.

tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa käyttää koti- ympäristön sähkölaitteita turvallisesti.

T9

Oppilas osaa toimia lä- hiympäristössä luontoa ja yleistä järjestystä kun- nioittaen.

T9

Oppilas tutustuu joka- miehen oikeuksiin ja vel- vollisuuksiin.

T9

Oppilas toimii ja retkei- lee luonnossa ja raken- netussa ympäristössä jo- kamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien mukai- sesti.

Oppilas tekee tutkimuk- sia ympäristössä ohja- tusti sekä yksin että ryh- män jäsenenä.

T9

Oppilas vahvistaa aiem- min opittuja taitoja toimia luonnon- ja rakennetussa ympäristössä.

T10

Oppilas harjoittelee tun- nistamaan oman mielen ja kehon viestejä sekä säätelemään niitä vuoro- vaikutustilanteissa.

Oppilas opettelee toimi- maan kohteliaasti ja ra- kentavasti yhteistyön edistämiseksi lähiyhtei- sössä.

T10

Oppilas vahvistaa val- miuksia ja toimintamal- leja, jotka edistävät yh- teistyötä ryhmässä ja eh- käisevät kiusaamista.

Oppilas osaa selittää, mitä on mielen hyvin- vointi ja opettelee toi- mintamalleja, joilla sitä voidaan edistää.

T10

Oppilas vahvistaa taito- jaan edistää omaa hen- kistä hyvinvointiaan.

T10

Oppilas vahvistaa taito- jaan edistää omaa hen- kistä hyvinvointiaan.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tie- don hankinnassa,

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tie- don hankinnassa,

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tie- don hankinnassa,

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tie- don hankinnassa,


käsittelyssä ja esittämi- sessä sekä vuorovaiku- tuksen välineenä vas- tuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

käsittelyssä ja esittämi- sessä sekä vuorovaiku- tuksen välineenä vas- tuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

käsittelyssä ja esittämi- sessä sekä vuorovaiku- tuksen välineenä vas- tuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

käsittelyssä ja esittämi- sessä sekä vuorovaikutuk- sen välineenä vastuulli- sesti, turvallisesti ja er- gonomisesti.

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas harjoittelee kä- sitteiden täsmällistä käyttöä ja niiden selittä- mistä omin sanoin.

T12

Oppilas opettelee muo- dostamaan yläkäsitteitä. Oppilas opettelee käsit- teiden yhdistämistä loo- gisesti toisiinsa esimer- kiksi käsitekarttojen avulla.

T12

Oppilas vahvistaa taito- aan käyttää käsitteitä ja selittää niitä omin sa- noin.

Oppilas vahvistaa taito- aan muodostaa yläkäsit- teitä.

Oppilas osaa yhdistellä käsitteitä loogisesti toi- siinsa esimerkiksi käsite- karttojen avulla.

T12

Oppilas osaa kuvata ym- päristöä, ihmisen toimin- taa ja niihin liittyviä ilmi- öitä omin sanoin ja keskei- sin käsittein.T13

Oppilas ymmärtää, käyt- tää ja tekee erilaisia konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden il- miöitä.

T13

Oppilas ymmärtää, käyt- tää ja tekee erilaisia konk- reettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäris- töä ja niiden ilmiöitä.

Oppilas harjoittelee abst- raktisten mallien käyttöä.

T14

Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan

T14

Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan

T14

Oppilas hankkii luotetta- vaa tietoa ja ilmaisee pe- rustellen erilaisia

T14

Oppilas hankkii luotetta- vaa tietoa, ilmaisee perus- tellen erilaisia näkemyksiä


perustellen erilaisia nä- kemyksiä sekä tulkitse- maan ja arvioimaan tie- tolähteitä.

perustellen erilaisia nä- kemyksiä sekä tulkitse- maan ja arvioimaan tie- tolähteitä ja näkökul- mia.

näkemyksiä.

Oppilas harjoittelee tul- kitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.

sekä tulkitsee ja arvioi kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.

T15

Oppilas tunnistaa lä- hiympäristön yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tun- nusomaisia elinympäris- töjä.

Oppilas tutustuu koti- seutuun luonnonympä- ristönä ja rakennettuna ympäristönä.

Oppilas tekee yksinker- taisia kasvatuskokeiluja.

T15

Oppilas vahvistaa edel- leen kotiseudun eliöiden ja elinympäristöjen tun- temustaan.

Oppilas laatii ohjatusti oman kasvion.

Oppilas tutkii oman koti- seudun luontoa ja sen il- miöitä.

T15

Oppilas osaa selittää pääpiirteittäin ihmisen rakennetta, elintoimin- toja ja kehitystä.

T15

Oppilas osaa kuvata eliöi- den ja niiden elinympäris- töjen sekä ihmisen toimin- nan vuorovaikutussuh- teita.

Oppilas tutustuu ravinto- ketjuihin, eläinten ja kas- vien lisääntymiseen.

Oppilas opiskelee ravin- non tuotantoa ja ruoan reittejä.

T16

Oppilas tutustuu erilai- siin karttoihin ja opette- lee käyttämään karttaa. Oppilas hahmottaa koti- seudun ja Suomen kart- takuvaa ja osaa kuvata maamme luonnonmaan- tieteellistä monimuotoi- suutta ja keskeistä pai- kannimistöä.

T16

Oppilas vahvistaa erilais- ten karttojen monipuo- lista lukutaitoa.

Oppilas hahmottaa Poh- joismaiden ja Euroopan karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden kes- keistä paikannimistöä ja luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä.

T16

Oppilas osaa hahmottaa Aasian ja Afrikan kartta- kuvaa ja tunnistaa näi- den alueiden keskeistä paikannimistöä ja luon- nonmaantieteellisiä omi- naispiirteitä.

Oppilas käyttää tiedon- haussa, opiskelussa ja esittämisessä erilaisia karttoja ja geomedialäh- teitä.

Oppilas hahmottaa lä- hiavaruutta ja

T16

Oppilas hahmottaa Oseanian ja Amerikoiden karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä paikannimistöä ja luon- nonmaantieteellisiä omi- naispiirteitä.

Oppilas käyttää tiedon- haussa, opiskelussa ja esit- tämisessä erilaisia karttoja ja geomedialähteitä.
ymmärtää, että vuoro- kauden ja vuodenaikojen vaihtelut ovat seurausta maapallon liikkeistä.


T17

Oppilas tutustuu ääni- ja valoilmiöihin ja tutkii niitä.

T17

Oppilas tutustuu ilmake- hään, sen rakenteeseen ja alimman kerroksen sääilmiöihin, esimerkiksi tuuleen.

T17

Oppilas opettelee käyt- tämään energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa.

Oppilas tutustuu käsit- teisiin voima, paino- voima, kitka, vipu ja kal- teva taso sekä kiihtyvä, hidastuva ja tasainen liike.

T17

Oppilas osaa käyttää ener- gia-, voima- ja liikekäsit- teitä selittäessään arkisia tilanteita.

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä energian säily- misen periaatteista.

T18

Oppilas perehtyy yhteyt- tämiseen ja tutustuu näin aineen muutosten ja aineen säilymisen pe- riaatteeseen.

T18

Oppilas opiskelee veden kiertokulkua.

Oppilas tutustuu palami- seen ja sen eri muotoi- hin.

Oppilas tutustuu aineen ominaisuuksiin ja erotus- menetelmiin.

T18

Oppilas tutustuu lähiym- päristön erilaisiin ainei- siin ja rakennetun ympä- ristön materiaaleihin.

Oppilas opiskelee maa- pallon rakennetta sekä kallio- ja maaperää.

T18

Oppilas tutustuu yleisim- piin kodissa käytettäviin kemikaaleihin, niiden omi- naisuuksiin ja turvalliseen käyttöön.

T19

Oppilas vahvistaa käsi- tystään terveellisestä ruoasta ja unen merki- tyksestä ja tutustuu ter- veelliseen ateriarytmiin. Oppilas soveltaa näitä taitojaan arjessa.

T19

Oppilas oppii ymmärtä- mään unen, ravinnon, lii- kunnan ja mielen hyvin- voinnin merkitystä ter- veydelle ja toimimaan tämän tiedon pohjalta

T19

Oppilas tarkkailee edel- leen omia terveystottu- muksiaan ja soveltaa ter- veysosaamisen taitojaan arjessa.

Oppilas tutustuu ihmisen elämänkulun eri

T19

Oppilas tarkkailee edel- leen omia terveystottu- muksiaan ja soveltaa ter- veysosaamisen taitoja ar- jessa.

Oppilas harjoittelee itse- hoitotaitoja, joilla voidaan


Oppilas noudattaa koh- teliaita ruokailutapoja.

terveyttä edistävästi omassa arjessa.

vaiheisiin, mm. murros- ikään, sen tunnuspiirtei- siin ja yksilöllisiin vaihte- luihin.

vaikuttaa omaan mieli- alaan.

Oppilas tunnistaa omaa oppimista tukevia asioita.