< Previous | Contents | Next >

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.


S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti sek- suaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.


S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoi- tellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia raken- teita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.


S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismai- den, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geo- mediaa.


S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elotto- maan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen.


Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.


S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, läm- pöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitsemi- nen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitel- laan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.


14.4.5.2 Ympäristöopin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Ympäristöoppi: sisällöt luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Minä ihmisenä

S1 Minä ihmisenä

S1 Minä ihmisenä

S1 Minä ihmisenä

Harjoitellaan tunnista- maan oman kehon ja mielen viestejä sekä il- maisemaan ja säätele- mään tunteita. Harjoitel- laan kohteliasta käytöstä ja vuorovaikutuksen tai- toja eri tilanteissa.

Vahvistetaan taitoja tun- nistaa oman kehon ja mielen viestejä. Opetel- laan tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asen- teita ja arvoja. Opiskel- laan, miten unen, ravin- non, liikunnan ja

Opiskellaan ihmisen ra- kennetta, keskeisiä elin- toimintoja sekä kasvun ja kehityksen eri vai- heita. Ymmärretään ke- hityksen yksilöllisyys. Kä- sitellään ikäkauden mu- kaisesti seksuaalista

Perehdytään terveyden eri osa-alueisiin voima- varanäkökulmasta. Tar- kastellaan, miten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen tasapainon avulla voidaan edistää ter- veyttä ja ehkäistä


Vahvistetaan oppilaan tietoja terveellisestä ruo- asta ja unen merkityk- sestä.

tasapainoisen mielen avulla edistetään ter- veyttä arjessa. Lisäksi tarkkaillaan omaa toi- mintaa. Tutustutaan, mitä on mielen hyvin- vointi ja opetellaan toi- mintamalleja, joilla sitä voidaan edistää. Opetel- laan esimerkiksi rentou- tumaan ja harjoitellaan keinoja selvitä ongelma- tilanteista.

kehitystä ja ihmisen li- sääntymistä.

ennalta sairauksia omassa elämässä. Pide- tään esimerkiksi uni- tai ruokapäiväkirjaa ja kiin- nitetään huomiota lii- kunnan määrään ja laa- tuun. Tutustutaan itse- hoitotaitoihin. Tarkastel- laan esimerkiksi, miten omat ajatukset ja toi- minta vaikuttavat mieli- alaan. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Oppilaan oppimistehtä- viä ja sisältöjä valitaan arjen elämänpiiristä. Kä- sitellään, mitä tarkoitta- vat fyysinen ja psyykki- nen koskemattomuus ja sen kunnioittaminen.

Opetellaan toimintamal- leja, jotka kunnioittavat toista ihmistä ja edistä- vät yhteisöllisyyttä sekä ehkäisevät kiusaamista.

Vahvistetaan toiminta- malleja, jotka kunnioitta- vat toista ihmistä ja edis- tävät yhteisöllisyyttä.

Harjoitellaan turvallisuu- den edistämistä ja turva- taitoja seuraavilla osa- alueilla: liikenne, palo- turvallisuus, myrkytykset ja päihteet.

Harjoitellaan turvataitoja erityisesti seuraavilla

osa-alueilla: liikenne, ta- paturmat ja toiminta en- siapu- ja vaaratilan- teissa.

Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tie- donalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan, mi- ten työkalut helpottavat työntekoa. Tutustutaan kiilaan, kaltevaan tasoon ja tukipisteeseen. Tutki- taan laitteiden, kuten pyörän, jousen ja vivun, toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Har- joitellaan turvallista säh- kölaitteiden käyttöä.


S3 Löytöretkelle moni- muotoiseen maailmaan

S3 Löytöretkelle moni- muotoiseen maailmaan

S3 Löytöretkelle moni- muotoiseen maailmaan

S3 Löytöretkelle moni- muotoiseen maailmaan

Käsitellään Suomen luonnonympäristöä ja sen luomia edellytyksiä ihmisen toiminnalle. Tu- tustutaan maamme alu- eelliseen erilaisuuteen ja hallintoon.

Tutustutaan erilaisiin karttoihin ja opetellaan käyttämään karttaa alu- eellisen viitekehyksen ja laajemman maailmanku- van rakentamisessa. Op- piaineksen sisältöjen va- linnassa kiinnitetään huomiota oman kulttuu- riperinnön, luonnon ja erilaisten kulttuurien ar- vostamiseen. Opiske- lussa käytetään alueelli- sia esimerkkejä ja ajan- kohtaisia uutisia.

Käsitellään Pohjoismai- den ja Euroopan luon- nonympäristöjä ja niiden luomia edellytyksiä ihmi- sen toiminnalle. Erilais- ten teemakarttojen ja geomedian avulla ope- tellaan Euroopan kes- keistä paikannimistöä ja luonnonmaantiedettä.

Oppiaineksen sisältöjen valinnassa kiinnitetään huomiota eurooppalai- sen kulttuuriperinnön, luonnon ja erilaisten kulttuurien arvostami- seen. Ymmärryksen sy- ventämiseksi opiskelussa käytetään monipuolisesti alueellisia esimerkkejä ja ajankohtaisia uutisia.

Käsitellään Afrikan ja Aa- sian luonnonympäristöjä ja niiden luomia edelly- tyksiä ihmisen toimin- nalle. Opiskellaan aluei- den keskeistä paikanni- mistöä ja luonnonmaan- tiedettä erilaisten tee- makarttojen ja geome- dian avulla. Sisältöjen valinnassa kiinnitetään huomiota luonnon ja eri- laisten kulttuurien arvos- tamiseen sekä alueelli- sen yleiskuvan muodos- tumiseen. Maailmanku- van ja sen alueellisen vii- tekehyksen rakentami- sessa käytetään alueelli- sia esimerkkejä ja ajan- kohtaisia uutisia.

Hahmotetaan Oseanian ja Amerikoiden keskeistä paikannimistöä, luon- nonympäristöä ja ihmi- sen toimintaa. Näkökul- mana ovat kulttuuripe- rinnön ja luonnon arvos- taminen sekä laajempi globaali ymmärrys. Maa- ilmankuvan ja sen alu- eellisen viitekehyksen ra- kentamisessa käytetään alueellisia esimerkkejä, ajankohtaisia uutisia sekä erilaisia teemakart- toja ja muuta geome- diaa.

S4 Ympäristön tutkimi- nen

S4 Ympäristön tutkimi- nen

S4 Ympäristön tutkimi- nen

S4 Ympäristön tutkimi- nen

Opiskellaan ja tunniste- taan oman lähiympäris- tön tyypillisiä kasveja ja eläimiä. Tutustutaan ko- tiseutuun luonnonympä- ristönä ja rakennettuna

Vahvistetaan edelleen kotiseudun eliöiden ja elinympäristöjen tunte- musta. Oppiaineksen si- sällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä

Tutustutaan lähiympäris- tön erilaisiin aineisiin ja rakennetun ympäristön materiaaleihin. Käsitel- lään maa- kallioperää.

Tutuiksi tulevat mm.

Tarkastellaan kotiseutua rakennettuna ja sosiaali- sena ympäristönä. Ha- vainnoidaan erilaisten ympäristöjen merkitystä myös hyvinvoinnin


ympäristönä. Opiskel- laan, mitä käsitteet elol- linen ja eloton tarkoitta- vat. Tutkitaan kasvien kasvua kokeellisesti.

tutkimustehtäviä. Laadi- taan ohjatusti kasvio. Se koostuu tyypillisimmistä paikallisista lajeista ja sen muoto voi vaihdella herbaariosta digikasvi- oon. Tutustutaan ilmake- hään, sen rakenteeseen ja alimman kerroksen sääilmiöihin. Käsitellään ympäristössä toimimista jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien näkö- kulmasta.

muovi, kallioperän mal- mit ja tärkeimmät metal- lit ominaisuuksineen.

Tutkitaan kappaleiden liikkeiden muutoksia ja näin tutustutaan voiman käsitteeseen. Tutuiksi tu- levat käsitteet paino- voima, kitka, vipu ja kal- teva taso sekä kiihtyvä, hidastuva ja tasainen liike.

näkökulmasta. Tutustu- taan kodissa käytettyihin yleisimpiin kemikaalei- hin, niiden ominaisuuk- siin ja turvalliseen käyt- töön.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertoku- lut

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertoku- lut

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertoku- lut

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertoku- lut

Käsitellään yhteyttä- mistä, mikä auttaa alus- tavasti ymmärtämään ai- neen muutosten ja ai- neen säilymisen periaa- tetta. Tutustutaan ääni- ja valoilmiöihin ja tutki- taan niitä.

Opiskellaan veden kier- tokulkua. Tutuiksi tule- vat käsitteet kiinteä, neste ja kaasu sekä sula- minen, jäätyminen, höy- rystyminen ja tiivistymi- nen. Käsitellään pala- mista, joka muodostaa myös pohjaa aineen muutosten ja säilymisen periaatteen hahmotta- miselle. Tutustutaan ai- neiden ominaisuuksiin, tutuiksi tulevat käsitteet puhdas aine ja seos. Ai- neen erottamiseksi

Perehdytään lähiavaruu- teen ja maapallon raken- teeseen. Opiskellaan maapallon liikkeet ja niistä aiheutuvat vuoro- kauden- ja vuodenajan- vaihtelut.

Tutustutaan käsittee- seen energia. Tarkastel- laan sen ominaisuuksia ja eri muotoja, esimer- kiksi lämpö- ja liike-ener- giaa. Käsitellään lämpöä ilmiönä. Tutuiksi tulevat lämmön siirtymistavat, johteet ja eristeet. Tutki- taan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ih- misen toiminnan vuoro- vaikutussuhteita. Käsitel- lään ravinnon tuotantoa ja ruoan reittejä. Tutus- tutaan ravintoketjuihin,tehdään yksinkertaisia kokeiluja esimerkiksi suodattamalla, seulo- malla tai haihduttamalla.


eläinten ja kasvien li- sääntymiseen sekä met- sien hyötykäyttöön.

S6 Kestävän tulevaisuu- den rakentaminen

S6 Kestävän tulevaisuu- den rakentaminen

S6 Kestävän tulevaisuu- den rakentaminen

S6 Kestävän tulevaisuu- den rakentaminen

Pohditaan oman toimin- nan vaikutuksia itselle ja toisiin ihmisiin sekä lä- hiyhteisöön. Kehitetään herkkyyttä havainnoida kotiseudun luontoa ja sen ilmiöitä. Opetellaan vaalimaan omaa lähiym- päristöä ja tutustutaan paikalliseen kotiseudun kulttuuriin. Huolehdi- taan koulu- ja lähiympä- ristön siisteydestä ja so- velletaan kouluarjessa ekologisesti kestäviä pe- riaatteita kuten jätteiden lajittelua ja kierrättä- mistä.

Vahvistetaan edelleen lähiympäristön vaali- mista tukevia toiminta- malleja. Sisältöjä valitta- essa otetaan huomioon monikulttuurisessa maa- ilmassa eläminen. Pohdi- taan avoimuuden ja su- vaitsevaisuuden merki- tystä omassa paikallisyh- teisössä.

Tutustutaan ilmaston- muutokseen ilmiönä ja käsitellään keinoja sen hillitsemiseksi. Käsitel- lään uusiutuvien ja uu- siutumattomien luon- nonvarojen kestävää käyttöä, eli miten niiden riittävyys voidaan taata tulevaisuudessakin.

Tutustutaan käsittee- seen luonnon monimuo- toisuus ja pohditaan, mi- ten eri lajien ja eliöyhtei- söjen monipuolisuutta voidaan vaalia. Tutustu- taan luonnon ja ihmis- kunnan globaaliin hyvin- vointiin nyt ja tulevai- suudessa. Pohditaan oman toiminnan vaiku- tuksia itselle, toisiin ih- misiin, eläinten hyvin- vointiin, luontoon ja yh- teiskuntaan. Toteute- taan yhteinen vaikutta- misprojekti, jossa harjoi- tellaan osallistumista ja vaikuttamista paikalli- sella tai globaalilla ta- solla.