< Previous | Contents | Next >

14.4.5.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Ympäristöopin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympä- ristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat

merkityksellisiksi itselleen.

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear-

viointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

T2

T3

Oppilas toimii vastuullisesti itseä ja toisia ihmisiä koh- taan. Oppilas kehittää herkkyyttä havainnoida ko- tiseudun luontoa ja sen il- miöitä. Oppilas huolehtii koulu- ja lähiympäristön siisteydestä ja opettelee

jätteiden lajittelua ja kier- rättämistä.

S1-S6

Kestävän kehi- tyksen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata eri- laisia keinoja lähiympä- ristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämi- seen ja niihin vaikutta- miseen.

Oppilas osaa kuvata joi- takin keinoja lähiympä- ristön ja -yhteisöjen vaa- limiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee kysy- mysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lähiym- päristön ja kotimaatamme koskevissa ilmiöissä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodos- taa omaan lähiympäris- töön ja kotimaahamme liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti omaan lähiympäristöön ja kotimaahamme liitty- viä kysymyksiä, joita voi- daan yhdessä kehittää

tutkimusten ja muun

muun toiminnan lähtö-

kohdaksi.

toiminnan lähtökoh-

daksi.

T5

T6

T7

T8

Oppilas syventää valmiuk- siaan toimia turvallisesti kotiympäristössä, koulussa

ja liikenteessä.

S1, S2, S6

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa esitellä keskeisiä kodin ja liiken- teen turvallisuuteen liit- tyviä tekijöitä esimerk-

kien avulla.

Oppilas osaa esitellä joi- takin kodin ja liikenteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien

avulla.

T9

Oppilas toimii lähiympäris- tössä luontoa ja yleistä jär- jestystä kunnioittaen.

S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa toimia ja liikkua luonnossa ja ra- kennetussa ympäris- tössä ohjeiden mukai-

sesti.

Oppilas osaa toimia ja liikkua luonnossa ohja- tusti ohjeiden mukaan.

T10

Oppilas harjoittelee tunnis- tamaan oman mielen ja ke- hon viestejä sekä säätele- mään niitä vuorovaikutus- tilanteissa. Oppilas opette- lee toimimaan kohteliaasti ja rakentavasti yhteistyön edistämiseksi lähiyhtei-

sössä.

S1, S2

Vuorovaikutuk- sen taitojen ke- hittäminen sekä tunteiden tun- nistaminen ja säätely

Oppilas tunnistaa oman mielen ja kehon viestejä ja harjoittelee niiden säätelemistä vuorovai- kutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee oman mielen ja kehon viestien tunnistamista ja säätelyä ohjatusti.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuoro- vaikutuksen välineenä vas- tuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

S1-S6

Tieto- ja viestin- täteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätekno- logiaa tiedon hankin- nassa ja käsittelyssä.

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oh- jatusti tiedon hankin- nassa ja käsittelyssä.


Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas harjoittelee käsit- teiden täsmällistä käyttöä ja niiden selittämistä omin sanoin.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa luokitella opiskelemiaan asioita ja nimetä yksittäisiä yläkä- sitteitä.

Oppilas harjoittelee opiskelemiensa asioiden luokittelemista ja yläkä- sitteiden nimeämistä.

T13

T14

Oppilas harjoittelee hank- kimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan

tietolähteitä.

S1-S6

Näkemyksien il- maiseminen ja kriittinen luku- taito

Oppilas osaa perustella omia näkemyksiään ja erottaa mielipiteen ja tiedon toisistaan.

Oppilas harjoittelee omien näkemysten il- maisua ja mielipiteen ja tiedon erottamista toi- sistaan.

T15

Oppilas tunnistaa lähiym- päristön yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tun- nusomaisia elinympäris- töjä. Oppilas tutustuu koti- seutuun luonnonympäris- tönä ja rakennettuna ym- päristönä. Oppilas tekee yksinkertaisia kasvatusko-

keiluja.

S3-S6

Biologian tie- donala: Luonnon tutki- minen, eliöiden ja elinympäristö- jen tunnistami- nen, ihmisen ra- kenne, elintoi- minnot ja kehi- tys

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin lä- hiympäristön yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas osaa ohjeiden mukaisesti tutkia kas- vien kasvua yksin ja yh- dessä muiden kanssa.

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä yksittäisiä lä- hiympäristön yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.

Oppilas osallistuu kas- vien kasvatuskokeilujen tekemiseen.

T16

Oppilas tutustuu erilaisiin karttoihin ja opettelee käyttämään karttaa. Oppi- las hahmottaa kotiseudun ja Suomen karttakuvaa ja osaa kuvata maamme luonnonmaantieteellistä monimuotoisuutta ja kes-

keistä paikannimistöä.

S3, S4, S6

Maantiedon tie- donala: Maapallon hah- mottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa jäsentää ympäristöään erilaisten karttojen avulla ja har- joittelee niiden käyttöä. Oppilas osaa kuvata Suomen luonnon-maan- tieteelliset ominaispiir- teet sekä tietää maamme keskeisten

Oppilas osaa jäsentää ympäristöään yksittäi- sen kartan avulla ja har- joittelee sen käyttöä.

Oppilas osaa kuvata Suomen joitakin luon- nonmaantieteellisiä ominaispiirteitä sekä tie- tää muutamia

kohteiden nimistön ja

sijainnin.

keskeisten kohteiden ni-

miä ja niiden sijainnin.

T17

Oppilas tutustuu ääni- ja valoilmiöihin ja tutkii niitä.

S5

Fysiikan tie- donala: Fysikaalisten il- miöiden tutkimi- nen, kuvaami- nen ja selittämi-

nen

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata ääni- ja valoilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologi- assa ja harjoittelee nii- hin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata joitakin ääni- ja valoilmiöitä ar- jessa, luonnossa ja tek- nologiassa.

T18

Oppilas perehtyy yhteyttä- miseen ja tutustuu näin ai- neen muutosten ja aineen säilymisen periaatteeseen.

S5

Kemian tie- donala: Kemiallisten il- miöiden tutkimi- nen, kuvaami- nen ja selittämi-

nen

Oppilas osaa selittää, mitä yhteyttämisessä tapahtuu.

Oppilas osaa pääpiirteit- täin selittää, mitä yh- teyttämisessä tapahtuu.

T19

Oppilas vahvistaa käsitys- tään terveellisestä ruoasta ja unen merkityksestä ja tutustuu terveelliseen ate- riarytmiin. Oppilas soveltaa näitä taitojaan arjessa. Op- pilas noudattaa kohteliaita ruokailutapoja.

S1, S6

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa- alueiden ja arjen terveystottu- muksien tunte- mus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikä- kauteen liittyvän kasvun ja kehi- tyksen tunnista- minen ja kuvaa-

minen

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä terveellisestä ruoasta eri aterioilla ja sekä osaa kertoa, miksi uni on tärkeää koululai- selle.

Oppilas osaa nimetä joi- takin terveellisiä ruoka- aineita ja kertoa, miksi uni on tärkeää koululai- selle.