< Previous | Contents | Next >

14.4.5.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Ympäristöopin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympäris- töstä ja ympäristöopin opiske- lusta ja kokee kaikki ympäris- töopin tiedonalat merkityksel-

lisiksi itselleen.

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hah- mottaminen

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear-

viointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

T3

Oppilas kehittää edelleen herkkyyttä havainnoida lä- hiympäristön luontoa ja sen il- miöitä. Oppilas pohtii oman toiminnan vaikutuksia luon- toon ja lähiyhteisöön ja vah-

vistaa ympäristöä arvostavia vastuullisia toimintatapojaan.

S1, S2, S6

Kestävän kehityk- sen tiedot ja tai- dot

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lä- hiympäristön ja -yhtei- söjen vaalimiseen, ke- hittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Oppilas osaa kuvata joita- kin keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee kysymys- ten tekoa ja niiden käyttä- mistä oman lähiympäristön sekä Pohjoismaita ja Euroop- paa koskevissa ilmiöissä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodos- taa omaan lähiympä- ristöön sekä Pohjois- maihin ja Eurooppaan liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan

lähtökohdaksi.

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti omaan lähiympäristöön sekä Pohjoismaihin ja Eu- rooppaan liittyviä kysy- myksiä, joita voidaan yh- dessä kehittää tutkimus- ten ja muun toiminnan

lähtökohdaksi.


T5

Oppilas opettelee havainnoi- maan, mittaamaan ja doku- mentoimaan lähiympäristön erilaisia asioita ja ilmiöitä, ku- ten esimerkiksi säätä. Oppilas harjoittelee eri tutkimus- ja mittavälineiden käyttöä sekä tulosten esittämistä yksin ja

yhdessä muiden kanssa.

S1-S6

Tutkimisen tai- dot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

Oppilas osaa havain- noida ja mitata ilmiötä sekä dokumentoida tuloksia ohjeiden mu- kaisesti.

Oppilas osallistuu ilmiön havainnoimiseen ja mit- taukseen ja tulosten doku- mentointiin ohjeiden mu- kaisesti.

T6

T7

T8

Oppilas harjoittelee turvalli- suuden edistämistä ja turva- taitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: paloturvallisuus, myrkytykset ja päihteet. Oppi- las opettelee suojelemaan it- seään fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta, esimerkiksi netti- kiusaamiselta.

S1, S2

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja palo- vaara- ja myrkytysti- lanteissa ja osaa käyt- tää niitä oppimistilan- teissa.

Oppilas osaa kuvata keinoja suojautua fyy- siseltä ja henkiseltä

väkivallalta.

Oppilas tunnistaa joitakin turvallisuusohjeita ja toi- mintatapoja palovaara- ja myrkytystilanteissa ja osaa käyttää niitä oppi- mistilanteissa.

Oppilas osaa esimerkin- omaisesti kuvata keinoja suojautua fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta.

T9

Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

S 2, S4, S6

Ympäristössä toi- miminen ja tutki- minen

Oppilas osaa kuvata, mitä jokamiehenoi- keuksilla ja velvolli- suuksilla tarkoitetaan ja toimia niiden mu-

kaan itse luonnossa.

Oppilas osaa kuvata esi- merkinomaisesti jokamie- hen oikeuksia ja velvolli- suuksia ja toimia ohjatusti niiden mukaan.

T10

Oppilas vahvistaa valmiuksia ja toimintamalleja, jotka edis- tävät yhteistyötä ryhmässä ja ehkäisevät kiusaamista. Oppi-

las harjoittelee

S1, S2

Vuorovaikutuk- sen taitojen ke- hittäminen sekä tunteiden tunnis- taminen ja sää-

tely

Oppilas osaa omin sa- noin kuvata, mitä mie- len hyvinvoinnilla tar- koitetaan ja antaa esi- merkkejä, miten sitä

voidaan edistää.

Oppilas osaa esimerkin avulla kuvata, mitä on mielen hyvinvointi ja mi- ten hän voi sitä edistää.


toimintamalleja, joilla voidaan

edistää mielen hyvinvointia.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja vies- tintäteknologiaa tiedon han- kinnassa, käsittelyssä ja esittä- misessä sekä vuorovaikutuk- sen välineenä vastuullisesti,

turvallisesti ja ergonomisesti.

S3-S6

Tieto- ja viestin- täteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto-ja viestintätekno- logiaa tiedon hankin- nassa, esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa käyttää tieto-ja viestintäteknolo- giaa ohjatusti tiedon han- kinnassa, esittämisessä

sekä vuorovaikutuksen vä- lineenä.

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas opettelee muodosta- maan yläkäsitteitä. Oppilas opettelee käsitteiden yhdistä- mistä loogisesti toisiinsa esi- merkiksi käsitekarttojen avulla.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa käyttää yläkäsitteitä opiskele- mistaan asioista ja laa- tia yksinkertaisen käsi- tekartan.

Oppilas harjoittelee yläkä- sitteiden käyttöä ja käsite- kartan tekemistä.

T13

T14

Oppilas harjoittelee hankki- maan luotettavaa tietoa, il- maisemaan perustellen erilai- sia näkemyksiä sekä tulkitse- maan ja arvioimaan tietoläh-

teitä ja näkökulmia.

S1-S6

Näkemyksien il- maiseminen ja kriittinen luku- taito

Oppilas osaa valita ja käyttää joitakin luotet- tavia tietolähteitä ja il- maista perustellen nä- kemyksiään.

Oppilas osaa ohjatusti va- lita ja käyttää joitakn luo- tettavia tietolähteitä ja il- maista perustellen näke- myksiään.

T15

Oppilas vahvistaa edelleen ko- tiseudun eliöiden ja elinympä- ristöjen tuntemustaan. Oppi- las laatii ohjatusti oman kas- vion. Oppilas tutkii oman koti- seudun luontoa ja sen ilmi- öitä.

S3, S4, S6

Biologian tie- donala:

Luonnon tutkimi- nen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja

kehitys

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä lähiympäris- tön yleisimmät eliöt ja niiden tunnusomaiset elinympäristöt.

Oppilas koostaa ohjei- den mukaisesti oman kasvion sovitusta mää-

rästä kasveja.

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin lähiympä- ristön yleisimpiä eliöitä ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas koostaa ohjeiden mukaisesti pienimuotoi- sen kasvion.


T16

Oppilas vahvistaa erilaisten karttojen monipuolista luku- taitoa. Oppilas hahmottaa Pohjoismaiden ja Euroopan karttakuvaa ja tunnistaa näi- den alueiden keskeistä pai- kannimistöä ja luonnonmaan-

tieteellisiä ominaispiirteitä.

S3, S6

Maantiedon tie- donala: Maapallon hah- mottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa pääpiir- teittäin kuvata Poh- joismaiden ja Euroo- pan luonnonmaantie- teellisiä ominaispiir- teitä sekä tietää niiden keskeisten kohteiden nimistön ja sijainnin.

Oppilas osaa kuvata joita- kin Pohjoismaiden ja Eu- roopan luonnonmaantie- teellisiä ominaispiirteitä sekä tietää muutamia kes- keisten kohteiden nimiä ja niiden sijainnin.

T17

Oppilas tutustuu ilmakehään, sen rakenteeseen ja alimman kerroksen sääilmiöihin, esi- merkiksi tuuleen.

S4

Fysiikan tie- donala: Fysikaalisten ilmi- öiden tutkimi- nen, kuvaaminen

ja selittäminen

Oppilas osaa kuvailla ilmakehän rakennetta ja sen alimman kerrok- sen sääilmiöitä.

Oppilas osaa kertoa, mikä on ilmakehä ja tunnistaa sääilmiöitä.

T18

Oppilas opiskelee veden kier- tokulkua. Oppilas tutustuu pa- lamiseen ja sen eri muotoihin. Oppilas tutustuu aineen omi- naisuuksiin ja erotusmenetel- miin.

S5

Kemian tie- donala: Kemiallisten ilmi- öiden tutkimi- nen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata veden olomuotoja ja kierto- kulkua.

Oppilas osaa kertoa, mitä palamisessa ta- pahtuu.

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata ainei- den ominaisuuksia ja erotusmenetelmiä.

Oppilas tunnistaa veden olomuodot.

Oppilas tunnistaa joitakin palamisen eri muotoja.

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa joitakin ainei- den ominaisuuksia ja ero- tusmenetelmiä.

T19

Oppilas oppii ymmärtämään unen, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merki- tystä terveydelle ja toimimaan tämän tiedon pohjalta ter- veyttä edistävästi omassa ar- jessa.

S1

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa- alueiden ja arjen terveystottumuk- sien tuntemus sekä niiden mer- kityksen pohtimi-

nen, ikäkauteen

Oppilas osaa esimer- kein kertoa, miten ra- vinto, uni, liikunta ja tasapainoinen mieli edistävät hänen ter- veyttään.

Oppilas osaa kertoa esi- merkeistä, miten ravinto, uni, liikunta ja tasapainoi- nen mieli edistävät hänen terveyttään.
liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja

kuvaaminen