< Previous | Contents | Next >

14.4.5.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Ympäristöopin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympä- ristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tie- donalat merkityksellisiksi

itselleen.

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

Oppilas harjoittelee aset- tamaan opiskelutavoit- teita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi.

Oppilas tunnistaa ympä- ristöopin osaamistaan

S1-S6

Tieteellinen työskentely ja oppimaan oppi- minen

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työs- kennellä yhteisten ta- voitteiden saavutta- miseksi.

Oppilas osaa asettaa yk- sittäisen tavoitteen pie- nille kokonaisuuksille ja osallistuu työskentelyyn yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3

Oppilas tutustuu ilmas- tonmuutokseen ja keinoi-

hin sen hillitsemiseksi.

S3, S6

Kestävän kehi- tyksen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla kestä- vän tulevaisuuden

Oppilas osaa kuvata yksit- täisen esimerkin avulla kestävän tulevaisuuden


Oppilas osaa selittää, mitä on luonnonvarojen

kestävä käyttö.rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas oppii tekemään kysymyksiä ja käyttä- mään niitä oman lähiym- päristön sekä Aasiaa ja Afrikkaa koskevissa ilmi-

öissä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysy- myksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutki- musten ja muun toimin- nan lähtökohdaksi

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti ai- heeseen liittyviä kysy- myksiä, joita voidaan yh- dessä kehittää tutkimus- ten ja muun toiminnan

lähtökohdaksi.

T5

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen sovittujen ohjeiden mukaisesti yksin tai yhdessä muiden kanssa.

S1-S6

Tutkimisen tai- dot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

Oppilas osaa suunni- tella, toteuttaa ja doku- mentoida pienimuotoi- sen tutkimuksen sovit- tujen ohjeiden mukai- sesti yksin tai yhdessä

muiden kanssa.

Oppilas osallistuu pieni- muotoisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteu- tukseen sovittujen ohjei- den mukaisesti.

T6

Oppilas harjoittelee tun- nistamaan syy- seuraus- suhteita, tekee johtopää- töksiä tuloksistaan sekä esittää tuloksiaan ja tut-

kimuksiaan eri tavoin.

S1-S6

Tutkimisen tai- dot: johtopää- tösten tekemi- nen ja tulosten esittäminen

Oppilas tunnistaa syy- seuraussuhteita ja osaa tehdä yksinkertaisia joh- topäätöksiä tuloksista. Oppilas osaa esittää tu- loksiaan ja tutkimuksi-

aan eri tavoin.

Oppilas harjoittelee ohja- tusti syy-seuraussuhteen tunnistamista ja harjoitte- lee yksinkertaisten johto- päätösten tekoa ja esittä- mistä tuloksista.

T7

Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toi- mintaperiaatteita sekä in- nostuu kokeilemaan, kek- simään ja luomaan uutta yhdessä toimien.

S4

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö tekno- logisessa ongel- manratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joi- denkin arjen teknologis- ten sovellusten toimin- taperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden mer- kityksestä.

Oppilas osaa työsken- nellä kokeiluissa ja kek- simisessä yhdessä toi-

mien.

Oppilas osaa kuvata jon- kin arjen teknologisen so- velluksen toimintaperi- aatteita ja antaa yksittäi- siä esimerkkejä sen mer- kityksestä.

Oppilas osallistuu kokei- luihin ja keksimiseen.


T8

Oppilas harjoittelee tur- vallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

liikenne ja tapaturmat.

S2

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa kuvata tur- vallisuusohjeita ja toi- mintatapoja liikenteessä sekä tapaturmatilan- teissa ja osaa käyttää

niitä oppimistilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitakin turvallisuusohjeita ja toi- mintatapoja liikenteessä sekä tapaturmatilanteissa ja osaa käyttää niitä oppi-

mistilanteissa.

T9

Oppilas toimii ja retkeilee luonnossa ja rakenne- tussa ympäristössä joka- miehen oikeuksien ja vel- vollisuuksien mukaisesti. Oppilas tekee tutkimuk- sia ympäristössä ohja- tusti sekä yksin että ryh-

män jäsenenä.

S2, S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa toimia, liik- kua ja retkeillä luon- nossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas tekee tutkimuk- sia ympäristössä ohja- tusti sekä yksin että ryh- män jäsenenä.

Oppilas osaa toimia, liik- kua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäris- tössä ohjatusti ohjeiden mukaan.

Oppilas osallistuu tutki- muksentekoon ympäris- tössä ohjatusti.

T10

Oppilas vahvistaa taito- jaan edistää omaa hen- kistä hyvinvointiaan.

S1, S2

Vuorovaikutuk- sen taitojen ke- hittäminen sekä tunteiden tun- nistaminen ja säätely

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla ryh- mässä toimimiseen, kohteliaaseen käytök- seen sekä tunteiden il- maisuun ja niiden sääte- lyyn liittyviä toiminta- malleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri

rooleissa.

Oppilas osaa yksittäisen esimerkin avulla ohjatusti kuvata ryhmässä toimimi- seen, kohteliaaseen käy- tökseen sekä tunteiden il- maisuun ja niiden sääte- lyyn liittyviä toimintamal- leja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tie- don hankinnassa, käsitte- lyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomi-

sesti.

S1-S6

Tieto- ja viestin- täteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätekno- logiaa tutkimusproses- sin eri vaiheissa ja vuo- rovaikutuksen väli- neenä.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää tieto- ja viestintä- teknologiaa tutkimuspro- sessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen väli- neenä.


Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas vahvistaa taito- aan käyttää käsitteitä ja selittää niitä omin sanoin. Oppilas vahvistaa taito- aan muodostaa yläkäsit- teitä. Oppilas osaa yhdis- tellä käsitteitä loogisesti toisiinsa esimerkiksi käsi-

tekarttojen avulla.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa käyttää yläkäsitteitä opiskele- mistaan asioista, selit- tää niitä omin sanoin ja laatia käsitekartan, jossa hän yhdistelee käsitteitä loogisesti toisiinsa.

Oppilas harjoittelee käsit- teiden selittämistä ja käyttöä ja osaa laatia yk- sinkertaisen käsitekartan.

T13

Oppilas ymmärtää, käyt- tää ja tekee erilaisia konkreettisia malleja, joi- den avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympä-

ristöä ja niiden ilmiöitä.

S1-S6

Mallien käyttä- minen

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konk- reettisia malleja.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita jotakin konkreet- tista mallia.

T14

Oppilas hankkii luotetta- vaa tietoa ja ilmaisee pe- rustellen erilaisia näke- myksiä. Oppilas harjoitte- lee tulkitsemaan ja arvioi- maan kriittisesti tietoläh-

teitä ja näkökulmia.

S1-S6

Näkemyksien il- maiseminen ja kriittinen luku- taito

Oppilas osaa hakea tie- toa erilaisista tietoläh- teistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa hakea ohja- tusti tietoa tietolähteistä ja valita jonkin luotetta- van tietolähteen.

T15

Oppilas osaa selittää pää- piirteittäin ihmisen ra- kennetta, elintoimintoja ja kehitystä.

S1

Biologian tie- donala: Luonnon tutki- minen, eliöiden ja elinympäristö- jen tunnistami- nen, ihmisen ra-

kenne,

Oppilas osaa pääpiirteit- täin kuvata ihmisen ra- kenteen, elintoiminnat ja kehityksen.

Oppilas osaa kuvata joita- kin ihmisen rakenteita ja elintoimintoja sekä kehi- tyksen piirteitä.
elintoiminnot ja

kehitysT16

Oppilas osaa hahmottaa Aasian ja Afrikan kartta- kuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä pai- kannimistöä ja luonnon- maantieteellisiä ominais- piirteitä. Oppilas käyttää tiedonhaussa, opiske- lussa ja esittämisessä eri- laisia karttoja ja geome- dialähteitä. Oppilas hah- mottaa lähiavaruutta ja ymmärtää, että vuoro- kauden ja vuodenaikojen vaihtelut ovat seurausta

maapallon liikkeistä.

S3

Maantiedon tie- donala: Maapallon hah- mottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa pääpiirteit- täin kuvata Aasian ja Af- rikan luonnonmaantie- teellisiä ominaispiirteitä sekä tietää niiden kes- keisten kohteiden ni- mistön ja sijainnin.

Oppilas osaa kuvata joita- kin Aasian ja Afrikan luon- nonmaantieteellisiä omi- naispiirteitä sekä tietää muutamia keskeisten kohteiden nimiä ja niiden sijainnin.

T17

Oppilas opettelee käyttä- mään energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa ti- lanteissa. Oppilas tutus- tuu käsitteisiin voima, painovoima, kitka, vipu ja kalteva taso sekä kiih- tyvä, hidastuva ja tasai- nen liike.

S3

Fysiikan tie- donala: Fysikaalisten il- miöiden tutkimi- nen, kuvaami- nen ja selittämi- nen

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata yksin- kertaisia fysikaalisia il- miöitä arjessa, luon- nossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppi- las osaa käyttää ener- gia-, voima- ja liikekäsit- teitä selittäessään arki- sia tilanteita.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin yksin- kertaisia fysikaalisia ilmi- öitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä har- joittelee niihin liittyviä se- lityksiä. Oppilas osaa käyttää joitakin energia-, voima- ja liikekäsitteitä selittäessään arkisia tilan- teita.

T18

Oppilas tutustuu lähiym- päristön erilaisiin ainei- siin ja rakennetun

S4-S6

Kemian tie- donala: Kemiallisten il-

miöiden

Oppilas osaa esimerkein kuvata joitakin lähiym- päristön aineita, materi-

aaleja sekä kierrätystä ja

Oppilas tunnistaa lähiym- päristössään joitakin ai- neita ja materiaaleja sekä

kierrätyksen muotoja.


ympäristön materiaalei- hin sekä kierrätykseen. Oppilas opiskelee maa- pallon rakennetta sekä kallio- ja maaperää.


tutkiminen, ku- vaaminen ja se- littäminen

aineen säilymisen peri- aatetta. Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata maapallon rakennetta sekä kallio- ja maape-

rää.

Oppilas tunnistaa joitakin maapallon sekä kallio- ja maaperän tekijöitä.

T19

Oppilas tarkkailee edel- leen omia terveystottu- muksiaan ja soveltaa ter- veysosaamisen taitojaan arjessa. Oppilas tutustuu ihmisen elämänkulun eri vaiheisiin, mm. murros- ikään, sen tunnuspiirtei- siin ja yksilöllisiin vaihte- luihin.

S1

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa- alueiden ja arjen terveystottu- muk-sien tunte- mus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikä- kauteen liittyvän kasvun ja kehi- tyksen tunnista- minen ja kuvaa-

minen

Ateria- uni tai ajankäyt- töpäiväkirjan avulla op- pilas osaa kertoa, miten hän edistää terveyttään arjessa.

Oppilas osaa kuvata elä- mänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liit- tyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiir- teitä ja niiden yksilöl- listä vaihtelua.

Ateria- uni tai ajankäyttö- päiväkirjan avulla oppilas osaa ohjatusti kertoa, mi- ten hän edistää terveyt- tään arjessa.

Oppilas tunnistaa elä- mänkulun eri vaiheita ja osaa selittää joitakin mur- rosikään liittyviä kasvun ja kehityksen tunnuspiir- teitä.