< Previous | Contents | Next >

14.4.5.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet


T1 synnyttää ja ylläpitää oppi-

laan kiinnostusta ympäristöön

S1-S6

Ympäristö-

opin

Oppilas osaa antaa esi-

merkkejä ympäristöopin

Oppilas osaa antaa yksit-

täisen esimerkin


ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta koke- maan kaikki ympäristöopin tie- donalat merkityksellisiksi itsel-

leen


merkityksen hahmottami- nen

tiedonalojen merkityk- sestä.

ympäristöopin tiedonalo- jen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppi- lasta asettamaan omia opiske- lutavoitteita ja työskentele- mään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnista- maan omaa ympäristöopin

osaamistaan

S1-S6

Tavoitteelli- nen työsken- tely ja oppi- maan oppi- minen

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työs- kennellä yhteisten ta- voitteiden saavutta- miseksi.

Oppilas osaa asettaa yk- sittäisen tavoitteen pie- nille kokonaisuuksille ja osallistuu työskentelyyn yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristö- tietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristös- sään ja -yhteisöissään kestä- vän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehi- tyksen merkitystä itselle ja maailmalle

S1-S6

Kestävän ke- hityksen tie- dot ja taidot

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla kestä- vän tulevaisuuden ra- kentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata eri- laisia keinoja lähiympä- ristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämi- seen ja niihin vaikutta- miseen sekä toimia oh- jatusti yhteisessä vaikut-

tamisprojektissa.

Oppilas osaa kuvata esi- merkinomaisesti keinoja lähiympäristön ja -yhtei- söjen vaalimiseen, kehit- tämiseen ja niihin vaikut- tamiseen sekä osallistuu ohjatusti yhteiseen vai- kuttamisprojektiin.

Tutkimisen ja toimimisen taidot


T4 rohkaista oppilasta muo- dostamaan kysymyksiä eri ai- hepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toi- minnan lähtökohtana

S1-S6

Kysymysten muodostami- nen

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysy- myksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutki- musten ja muun toimin- nan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti ai- heeseen liittyviä kysy- myksiä, joita voidaan yh- dessä kehittää tutkimus- ten ja muun toiminnan

lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnitte-

lemaan ja toteuttamaan pieniä

S1-S6

Tutkimisen

taidot:

Oppilas osaa toimia, ha-

vainnoida, mitata ja

Oppilas osallistuu pieni-

muotoisen tutkimuksen


tutkimuksia, tekemään havain- toja ja mittauksia monipuoli- sissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittaus- välineitä käyttäen


suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden

kanssa.

suunnitteluun ja toteu- tukseen sovittujen ohjei- den mukaisesti.

T6 ohjata oppilasta tunnista- maan syy-seuraussuhteita, te- kemään johtopäätöksiä tulok- sistaan sekä esittämään tulok- siaan ja tutkimuksiaan eri ta- voin

S1-S6

Tutkimisen taidot: johto- päätösten te- keminen ja tulosten esit- täminen

Oppilas harjoittelee oh- jatusti syy-seuraussuh- teiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertai- sia johtopäätöksiä tu- loksista.

Oppilas osaa esittää tu- loksiaan selkeästi.

Oppilas harjoittelee ohja- tusti syy-seuraussuhteen tunnistamista ja harjoitte- lee yksinkertaisten johto- päätösten tekoa ja esittä- mistä tuloksista.

T7 ohjata oppilasta ymmärtä- mään arjen teknologisten so- vellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä in- nostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

S2-S6

Teknologi- nen osaami- nen ja yhteis- työ teknolo- gisessa on- gelmanrat- kaisussa

Oppilas osaa kuvata joi- denkin arjen teknologis- ten sovellusten toimin- taperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden mer- kityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä

toimien.

Oppilas osaa kuvata jon- kin arjen teknologisen so- velluksen toimintaperi- aatteita ja antaa yksittäi- siä esimerkkejä sen mer- kityksestä.

Oppilas osallistuu kokei- luihin ja keksimiseen.

T8 kannustaa oppilasta edistä- mään hyvinvointia ja turvalli- suutta toiminnassaan ja lä- hiympäristössään ja ohjata op- pilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vas- tuullisesti ja itseään suojellen

S1-S6

Turvallisuu- den edistä- minen ja tur- vataidot

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liitty- viä tekijöitä esimerkkien avulla. Oppilas osaa ku- vata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilai- sissa vaara- ja ensiaputi- lanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden

perustelemista

Oppilas tunnistaa joitakin turvallisuusohjeita ja toi- mintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilan- teissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perus- telemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla.

Oppilas tunnistaa joitakin kodin hyvinvointiin ja

ympäristöopin eri tie- donalojen avulla.

turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien

avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

S2-S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa toimia, liik- kua ja retkeillä luon- nossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ym- päristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäse-

nenä.

Oppilas osaa toimia, liik- kua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäris- tössä ohjatusti ohjeiden mukaan. Oppilas osallis- tuu tutkimuksentekoon ympäristössä ohjatusti.

T10 tarjota oppilaalle mahdol- lisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, in- nostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan val- miuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6

Vuorovaiku- tuksen taito- jen kehittä- minen sekä tunteiden tunnistami- nen ja sää- tely

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla ryh- mässä toimimiseen, kohteliaaseen käytök- seen sekä tunteiden il- maisuun ja niiden sääte- lyyn liittyviä toiminta- malleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

Oppilas osaa yksittäisen esimerkin avulla ohjatusti kuvata ryhmässä toimimi- seen, kohteliaaseen käy- tökseen sekä tunteiden il- maisuun ja niiden sääte- lyyn liittyviä toimintamal- leja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttä- mään tieto- ja viestintätekno- logiaa tiedon hankinnassa, kä- sittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

S1-S6

Tieto- ja vies- tintäteknolo- gian käyttä- minen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätekno- logiaa tutkimusproses- sin eri vaiheissa ja vuo- rovaikutuksen väli- neenä. Oppilas osaa ku- vata tieto- ja viestintä- teknologian vastuullista, turvallista ja ergono- mista käyttöä.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää tieto- ja viestintä- teknologiaa tutkimuspro- sessin eri vaiheissa ja vuo- rovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa antaa joita- kin esimerkkejä tieto- ja viestintäteknologian vas- tuullisesta, turvallisesta ja ergonomisesta käytöstä.


Tiedot ja ymmärrys


T12 ohjata oppilasta hahmot- tamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä il- miöitä ympäristöopin käsittei- den avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokä- sityksistä kohti käsitteiden täs- mällistä käyttöä

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa kuvata ym- päristöä, ihmisen toi- mintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sa- noin.

Oppilas osaa yhdistää

käsitteitä loogisesti toi- siinsa.

Oppilas osaa kuvata ym- päristöä, ihmisen toimin- taa ja niihin liittyviä ilmi- öitä joillakin ympäristö- opin tiedonalojen keskei- sillä käsitteillä ja omin sa- noin.

T13 ohjata oppilasta ymmärtä- mään, käyttämään ja teke- mään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selit- tää ihmistä, ympäristöä ja nii-

den ilmiöitä

S1-S6

Mallien käyt- täminen

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konk- reettisia malleja.

Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita jotakin konkreet- tista mallia.

Oppilas harjoittelee jon- kin abstraktisen mallin käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankki- maan luotettavaa tietoa, il- maisemaan perustellen erilai- sia näkemyksiä sekä tulkitse- maan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

Oppilas osaa hakea tie- toa erilaisista tietoläh- teistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee eri- laisten näkemysten pe- rustelemista ja osaa ni- metä eroja eri näkökul-

missa.

Oppilas osaa hakea ohja- tusti tietoa tietolähteistä ja valita jonkin luotetta- van tietolähteen.

Oppilas harjoittelee oman näkemyksensä perustele- mista ja tunnistaa joitakin näkökulmaeroja.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistami- seen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

S1, S3- S6

Biologian tie- donala: Luonnon tut- kiminen, eli- öiden ja elinympäris- töjen tunnis- taminen, ih-

misen

Oppilas osaa havain- noida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kas-

vien kasvua yksin ja

Oppilas osaa ohjatusti ha- vainnoida luontoa, tun- nistaa joitakin yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tun- nusomaisia elinympäris- töjä.

Oppilas laatii ohjatusti

pienen kasvion, osaa tut- kia kokeellisesti kasvien
rakenne, elintoimin- not ja kehitys

yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen raken- teen, elintoiminnat ja kehityksen.

kasvua autettuna yksin tai ryhmän jäsenenä muiden kanssa sekä osaa kuvata joitakin ihmisen raken- teita, elintoimintoja ja ke-

hityksen piirteitä.

T16 ohjata oppilasta maantie- teelliseen ajatteluun, hahmot- tamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaan- nuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3-S6

Maantiedon tiedonala: Maapallon hahmottami- nen, kartta- ja muut geo- mediataidot

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemi- aan alueita ja koko maa- pallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maa- pallolla.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geo- medialähteitä tiedon- haussa ja esittämisessä.

Oppilas osaa nimetä joita- kin aluetasoja, jäsentää jonkin verran omaa ym- päristöään, hahmottaa osittain opiskelemiaan alueita ja maapallon kart- takuvaa sekä antaa yksit- täisiä esimerkkejä maa- pallon alueellisesta moni- muotoisuudesta.

Oppilas osaa käyttää joi- takin karttoja ja geome- dialähteitä tiedonhaussa

ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutki- maan, kuvaamaan ja selittä- mään fysikaalisia ilmiöitä ar- jessa, luonnossa ja teknologi- assa sekä rakentamaan perus- taa energian säilymisen peri- aatteen ymmärtämiselle

S2, S4- S6

Fysiikan tie- donala: Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittämi- nen

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata yksin- kertaisia fysikaalisia il- miöitä arjessa, luon- nossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liike- käsitteitä arkisissa tilan- teissa ja osaa antaa esi- merkkejä energian säily- misen periaatteesta.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin yksin- kertaisia fysikaalisia ilmi- öitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä har- joittelee niihin liittyviä se- lityksiä.

Oppilas osaa käyttää joi- takin energia-, voima- ja liikekäsitteitä selittäes- sään arkisia tilanteita ja tunnistaa esimerkin

avulla energian säilymi- sen periaatteen.


T18 ohjata oppilasta tutki- maan, kuvaamaan ja selittä- mään kemiallisia ilmiöitä, ai- neiden ominaisuuksia ja muu- toksia sekä rakentamaan pe- rustaa aineen säilymisen peri- aatteen ymmärtämiselle

S2, S4- S6

Kemian tie- donala: Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittämi- nen

Oppilas osaa havain- noida ja kuvata olomuo- toja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä har- joittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymi- sen periaatteen avulla esimerkiksi veden kier- tokulkua tai kierrätystä.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin olomuo- toja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä har- joittelee niihin liittyviä se- lityksiä. Oppilas osaa se- littää aineen säilymisen periaatteen avulla esi- merkiksi veden kiertokul- kua tai kierrätystä pää-

piirteittäin.

T19 ohjata oppilasta ymmärtä- mään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksi- löllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta har- joittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa.

S1-S3, S6

Terveystie- don tie- donala: Terveyden osa-alueiden ja arjen ter- veystottu- muksien tun- temus sekä niiden merki- tyksen pohti- minen, ikä- kauteen liit- tyvän kasvun ja kehityksen tunnistami- nen ja kuvaa-

minen

Oppilas osaa kuvata ter- veyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää.

Oppilas osaa kuvata elä- mänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liit- tyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiir- teitä ja niiden yksilöl- listä vaihtelua.

Oppilas osaa kuvata joi- takin omaa oppimistaan tukevia asioita ja kei- noja.

Oppilas osaa tunnistaa joitakin terveyden osa- alueita. Oppilas osaa ker- toa jonkin esimerkin, mi- ten hän voi vaikuttaa mie- lialaansa rakentavasti.

Oppilas osaa kuvata joita- kin omaa oppimistaan tu- kevia asioita ja keinoja.