< Previous | Contents | Next >

14.4.6.1 Evankelisluterilaisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Evankelisluterilainen uskonto: tavoitteet luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

T1

T1

T1

Oppilas tuntee Raama-

Oppilas tuntee Raama-

Oppilas tuntee Raama-

Oppilas tuntee Raama-

tun, erityisesti Vanhan

tun, erityisesti Uuden

tun keskeisiä kertomuk-

tun keskeisiä kertomuk-

testamentin, keskeisiä

testamentin, keskeisiä

sia.

sia.

kertomuksia.

kertomuksia.T2

T2

T2

T2

Oppilas huomaa uskon-

Oppilas huomaa uskon-

Oppilas huomaa uskon-

Oppilas huomaa uskon-

non vaikutuksen omassa

non vaikutuksen omassa

non vaikutuksen omassa

non vaikutuksen omassa

ja muiden elämässä.

ja muiden elämässä.

ja muiden elämässä.

ja muiden elämässä.

Oppilas tunnistaa uskon-

Oppilas tunnistaa uskon-

Oppilas tunnistaa uskon-

Oppilas tunnistaa uskon-

nollisia symboleja ja kä-

nollisia symboleja ja kä-

nollisia symboleja ja kä-

nollisia symboleja, ritu-

sitteitä.

sitteitä.

sitteitä.

aaleja ja tapoja sekä ym-

Oppilas tuntee omanmärtää niiden merkityk-

alueensa seurakuntaa.sen.


Oppilas tutustuu juma- lanpalveluksen raken- teeseen.
T3

Oppilas tunnistaa uskon- nollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

T3

Oppilas ymmärtää us- konnollisen kielenkäy- tön luonnetta ja kieliku- via.

T3

Oppilas ymmärtää us- konnollisen kielenkäy- tön luonnetta ja kieliku- via.

T3

Oppilas ymmärtää us- konnollisen kielenkäy- tön luonnetta ja ver- tauskuvallisuutta.T4

Oppilas osaa hakea tie- toa eri lähteistä ja har- joittelee arvioimaan löy- tämänsä tiedon luotet- tavuutta.

T4

Oppilas osaa hakea tie- toa eri lähteistä ja har- joittelee arvioimaan löy- tämänsä tiedon luotet- tavuutta.

T5

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoi- suutta.

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T5

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoi- suutta.

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T5

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoi- suutta.

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T5

Oppilas perehtyy kristin- uskoon ja sen histori- aan.

Oppilas tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnolli- siin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.T6

Oppilas suhtautuu kun- nioittavasti ihmisiin, joilla on eri katsomus. Oppilas tuntee alusta- vasti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden

maailmauskontojen yh- teisiä piirteitä.
T7

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T7

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T8

Oppilas tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia.

T8

Oppilas tuntee Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin.

T8

Oppilas tutustuu kristilli- seen ihmiskäsitykseen.

T8

Oppilas tunnistaa kristil- lisen ihmiskäsityksen.

T9

Oppilas tietää YK:n Lap- sen oikeuksien sopimuk- sen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. Oppi- las ymmärtää YK:n Lap- sen oikeuksien sopimuk- seen sisältyviä arvoja yk- silön ja yhteisön näkö- kulmasta.
T10

Oppilas oppii arvioi- maan toimintansa eetti- syyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.

Oppilas tunnistaa mo- raaliseen päätöksente- koon vaikuttavia teki- jöitä.

T10

Oppilas oppii arvioi- maan toimintansa eetti- syyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.

Oppilas tunnistaa mo- raaliseen päätöksente- koon vaikuttavia teki- jöitä.

T10

Oppilas oppii arvioi- maan toimintansa eetti- syyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.

Oppilas tunnistaa mo- raaliseen päätöksente- koon vaikuttavia teki- jöitä.

T10

Oppilas tuntee uskonto- jen ja katsomusten yh- teisiä eettisen ajattelun peruskäsitteitä.

Oppilas oppii arvioi- maan toimintansa eetti- syyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.


Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.

Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.


Oppilas tunnistaa mo- raaliseen päätöksente- koon vaikuttavia teki- jöitä.

Oppilas osaa kertoa ar- jen esimerkkejä kestä- vän tulevaisuuden ra- kentamisesta.

Oppilas osaa soveltaa kristinuskon eettisiä pe- riaatteita omassa poh- dinnassaan.

T11

Oppilas harjoittelee eet- tisten asioiden pohdin- taa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

T11

Oppilas harjoittelee eet- tisten asioiden pohdin- taa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

T11

Oppilas osallistuu kes- kusteluun eettisistä ky- symyksistä

Oppilas ilmaisee omia tunteitaan ja kokemuk- siaan.

T11

Oppilas oppii pohtimaan eettisiä asioita ja osallis- tuu keskusteluun.

Oppilas ilmaisee raken- tavasti omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä harjoittelee perustele- maan omia näkemyksi- ään.

T12

Oppilas oppii luotta- musta, luottamaan elä- mään ja itseensä.

T12

Oppilas oppii luotta- maan elämään ja it- seensä.

T12

Oppilas oppii luotta- maan elämään ja it- seensä.

T12

Oppilas oppii luotta- maan elämään ja it- seensä.


Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvauksen perustalle.


S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon


uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, ope- tuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan sy- vällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.


S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristin- uskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajan- kohtaisilla esimerkeillä.


S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittami- nen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.