< Previous | Contents | Next >

14.4.6.2 Evankelisluterilaisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Evankelisluterilainen uskonto: sisällöt luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskon- toon

S1 Suhde omaan uskon- toon

S1 Suhde omaan us- kontoon

S1 Suhde omaan uskon- toon

Tutustutaan alustavasti lu- terilaisen kirkon

Tarkastellaan luterilaisen kirkon käsitykseen

Pohditaan luterilaisen kirkon käsitystä

Syvennetään luterilaisen kirkon käsitystä Jumalasta,


käsitykseen Jumalasta, ar- mosta ja pelastuksesta.

Tutustutaan Raamattuun, sen teksteihin ja käyttöön sekä Raamatun ajan elä- mään. Tutustutaan oppi- laan oman seurakunnan toimintaan ja kirkollisiin toimituksiin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailu paikalliseen kirk- koon tai muuhun seura- kunnan rakennukseen.

Syvennetään tietoa kirkko- vuoden juhlista. Tutustu- taan musiikkiin ja virsiin, jotka liittyvät opetetta- vaan aiheeseen sekä kir- kollisiin juhliin. Tutustu- taan jumalanpalveluksen rakenteeseen sekä juma- lanpalveluksessa käytettä- vään sanastoon.

Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Harjoitel- laan Raamatun käyttöä ja tutustutaan Raamatun ajan elämään. Syvenne- tään tietoa kirkkovuoden juhlista. Tutustutaan op- pilaan oman seurakun- nan toimintaan ja työn- tekijöihin, diakoniaan sekä kirkollisiin toimituk- siin. Tutustutaan musiik- kiin ja virsiin, jotka liitty- vät opetettavaan aihee- seen sekä kirkollisiin juh- liin. Tutustutaan Uuden testamentin keskeisim- piin kertomuksiin ja nii- den vertauskuvallisuu- teen.

Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Tutustu- taan luterilaisuuden oppeihin, sakrament- teihin (kaste ja ehtool- linen) ja kirkollisiin toi- mituksiin (kaste, vihki- minen, hautajaiset).

Harjoitellaan Raama- tun käyttöä. Syvenne- tään tietoa kirkkovuo- den juhlista sekä kristil- lisistä rituaaleista. Lä- hempiä tarkastelun kohteita on kristillinen symboliikka ja kirkko- arkkitehtuuri. Tutustu- taan musiikkiin ja vir- siin, jotka liittyvät ope- tettavaan aiheeseen sekä kirkollisiin juhliin. Tuodaan esille, että Raamatusta löytyy his- toriaa, runoutta, kir- jeitä ja rukouksia. Har- joitellaan, miten toimi- taan asiamukaisesti ja kunnioittavasti uskon- nollisissa tilanteissa.

armosta ja pelastuksesta. Harjoitellaan Raamatun käyttöä. Syvennetään tie- toa kirkkovuoden juhlista. Tutustutaan musiikkiin ja virsiin, jotka liittyvät ope- tettavaan aiheeseen sekä kirkollisiin juhliin. Tutustu- taan kirkkohistoriaan tie- teenalana. Opetuksessa huomioidaan ajankohtai- sesti uutisoituja uskon- toon liittyviä teemoja. Oh- jataan oppilaita media- kriittisyyteen. Perehdy- tään, mikä merkitys Paa- valilla oli siihen, että kris- tinusko kehittyi maailman uskonnoksi sekä kirkon syntyyn ja jakaantumiseen roomalais- ja kreikkalais- katoliseen kirkkoon. Tu- tustutaan käsitteisiin vai- not ja marttyyri. Pereh- dytään kristinuskon ran- tautumiseen Suomeen.

Tutustutaan Martin Luthe- rin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina. Harjoitellaan, miten toimitaan asiamu- kaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa.


S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maa- ilma

S2 Uskontojen maailma

Opetuksen sisällöissä ote- taan huomioon oppilaan kokemukset ja elämänti- lanteet. Oppilaan on tär- keä tietää, keitä me olemme ja mistä me tu- lemme. Opetuksessa huo- mioidaan uskontojen vai- kutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohja- taan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperin- töönsä sekä tunnista- maan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskun- nassa ja arjessa.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet.

Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppi- laan kokemukset ja elä- mäntilanteet. Opetuk- sessa huomioidaan us- kontojen vaikutus omassa ja muiden elä- mässä. Tutustutaan alus- tavasti kristinuskon kirk- kokuntiin.

Opetuksen lähtökoh- tana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja pe- rinteet. Opetuksen si- sällöissä otetaan huo- mioon oppilaan koke- mukset ja elämäntilan- teet. Oppilaan on tär- keä tietää, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Opetuksessa huomioidaan uskonto- jen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Op- pilasta ohjataan ym- märtämään oma suh- teensa kulttuuriperin- töönsä sekä tunnista- maan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomuk- set vaikuttavat yhteis- kunnassa ja arjessa.

Omien juurien tunte- minen helpottaa tois- ten kulttuurien kohtaa- mista. Tutustutaan kä- sitteisiin uskonto ja us- konnottomuus. Tutus- tutaan alustavasti juu- talaisuuden, kristinus- kon ja islamin sekä muiden

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet.

Opetuksen sisällöissä ote- taan huomioon oppilaan kokemukset ja elämänti- lanteet. Opetuksessa huo- mioidaan uskontojen vai- kutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohja- taan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperin- töönsä sekä tunnista- maan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskun- nassa ja arjessa. Omien juurien tunteminen hel- pottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Perehdy- tään protestanttisen kir- kon historiaan. Tutustu- taan katoliseen kirkkoon, sen historiaan, sakrament- teihin ja nykytilaan. Tutus- tutaan ortodoksisen kir- kon historiaan, jumalan- palvelusperinteisiin ja ta- poihin. Tärkeä käsite on ekumenia. Tutustutaan herätysliikkeisiin ja kristil- lisiin yhteisöihin
maailmauskontojen yh- teisiin piirteisiin.

Suomessa. Perehdytään lähetystyöhön.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan Vanhan testa- mentin kertomuksiin ja niiden vertauskuvallisuu- teen ja kieleen. Sisältöjen painopiste on Vanhan tes- tamentin alku- ja patri- arkka kertomuksissa. Ope- tuksessa korostetaan jo- kaisen ihmisen ainutlaa- tuisuutta, itsensä ja tois- ten arvostamista. Keskei- nen teema on itsestä ja toisista huolta pitäminen. Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Kym- mentä käskyä erityisesti yhdessä elämisen ja oikeu- denmukaisuuden näkökul- masta. Opetuksessa käsi- tellään ihmisoikeusetiik- kaa sekä YK:n lapsen oi- keuksien sopimuksen kes- keisimpiä kohtia. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puo- lustamiseen. Tärkeitä nä- kökulmia ovat toisen ihmi- sen ja ympäristön kunnioi- tus. Pohditaan todellisten ja kuvitteellisten

Käsitellään Isä meidän - rukouksen sisältöä. Tu- tustutaan Rakkauden kaksoiskäskyyn. Tutustu- taan Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin: Jeesuksen elämään, lähi- piiriin ja opetuksiin Ju- malan huolenpidosta.

Opetuksessa käsitellään yhdessä olemisen ja lä- himmäisyyden kysymyk- siä sekä toisen ihmisen ja ympäristön kunnioit- tamista. Opetuksessa ko- rostetaan jokaisen ihmi- sen ainutlaatuisuutta.

Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä.

Valintojen tekeminen ja vastuullisuus ovat kes- keisiä teemoja. Oppilasta ohjataan pohtimaan asi- oita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksi- ään. Harjoitellaan tois- ten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus

Käsitellään uskontun- nustuksen sisältöä ja merkitystä. Tutustu- taan luomiskertomuk- seen sekä sen tuomaan ihmisen tehtävään ja vastuuseen maail- masta. Pohditaan us- kon ja tieteen kohtaa- mista sekä erilaisia ta- poja nähdä maailmaa. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja eritte- lemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä il- maisua. Oppilaille tu- lee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa koroste- taan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, it- sensä ja toisten arvos- tamista ja hyväksy- mistä. Opetuksessa op- pilaille annetaan mah- dollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuk- siaan.

Opetuksessa käsitellään kristillisen etiikan kulmaki- vet: Kymmeneen käskyä, Rakkauden kaksoiskäsky, Kultainen sääntö ja Apos- tolinen uskontunnustus.

Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja an- tamisen merkitystä. Valin- tojen tekeminen ja vas- tuullisuus ovat keskeisiä teemoja. Tutustutaan kä- sitteisiin arvo, moraali ja etiikka. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri nä- kökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitel- laan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan.

Opetuksessa korostetaan maailmankuvan rakentu- mista sen mukaan keiden kanssa, missä ja milloin elämme ja sitä, että maail- makatsomuksen raken- nusaineet nousevat us- konnoista. Opetuksessa korostetaan jokaisen


tilanteiden avulla oman- tunnon ja anteeksi pyytä- misen ja antamisen merki- tystä. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri nä- kökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitel- laan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan.

Opetuksessa oppilaille an- netaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja koke- muksiaan.

eettiseen pohdintaan. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.


ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvosta- mista sekä hyväksymistä. Opetuksessa oppilaille an- netaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja koke- muksiaan.


14.4.6.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Evankelisluterilainen uskonto arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas tuntee Raa- matun, erityisesti Van- han testamentin, kes- keisiä kertomuksia.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- non monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Vanhan testa- mentin kertomuksia. Oppi- las tuntee alustavasti Raa- matun rakennetta.

Oppilas on tutustunut Raa- matun, erityisesti Vanhan testamentin kertomuksiin.


T2

Oppilas huomaa us- konnon vaikutuksen omassa ja muiden elä- mässä. Oppilas tunnis- taa uskonnollisia sym- boleja ja käsitteitä.

Oppilas tuntee oman alueensa seurakuntaa. Oppilas tutustuu ju- malanpalveluksen ra- kenteeseen.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- non monilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja mui- den elämässä.

Oppilas tunnistaa uskonnol- lisia symboleja ja käsitteitä. Oppilas tuntee oman alu- eensa seurakuntaa.

Oppilas tuntee jumalanpal- veluksen rakennetta. Oppi- las tietää alustavasti tär- keimmät kirkkovuoden juh- lat.

Oppilas tekee alustavia ha- vaintoja uskonnon vaikutuk- sesta omassa ja muiden elä- mässä.

Oppilas tunnistaa joitakin uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

Oppilas on tutustunut oman alueensa seurakuntaan.

Oppilas tunnistaa jumalan- palvelus-käsitteen. Oppilas tietää alustavasti kirkkovuo- den juhlia.

T3

Oppilas tunnistaa us- konnollisen kielenkäy- tön luonnetta ja kieli- kuvia.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien ana- lysointi

Oppilas ymmärtää, mitä kie- likuva tarkoittaa ja osaa ker- toa esimerkkejä siitä. Oppi- las osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa ohjatusti ker- toa jonkin esimerkin uskon- nollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4

T5

Oppilas oppii ymmär- tämään oman kulttuu- rinsa juuria ja moni- muotoisuutta. Oppilas oppii tuntemaan ja ar- vostamaan omaa hen- kistä ja aineellista kult- tuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa juuria ja moni- muotoisuutta. Oppilas huo- maa uskontojen merkityk- sen ympärillämme.

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuurinsa juuria. Oppilas huomaa, että us- konnot näkyvät ympäril- lämme.

T6

T7


T8

Oppilas tuntee Van- han testamentin kes- keisiä kertomuksia.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee Vanhan tes- tamentin alku- ja patriarkka kertomuksia. Oppilas osaa tarkastella Kymmentä käs- kyä etiikan näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut Van- han testamentin kertomuk- siin sekä Kymmeneen käs- kyyn.

T9

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien so- pimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoi- keuksista. Oppilas ymmärtää YK:n Lap- sen oikeuksien sopi- mukseen sisältyviä ar- voja yksilön ja yhtei- sön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kes- keisen sisällön ja osaa ker- toa esimerkkejä ihmisoi- keuksista. Oppilas ymmär- tää YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä ar- voja yksilön ja yhteisön nä- kökulmasta.

Oppilas tietää, että on ole- massa YK:n Lapsen oikeuk- sien sopimus ja on tutustu- nut sen sisältöön.

T10

Oppilas oppii arvioi- maan toimintansa eet- tisyyttä ja tunnista- maan oikean ja vää- rän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätök- sentekoon vaikuttavia tekijöitä. Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden raken- tajana.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tule- vaisuuden rakentamisesta. Hän osaa jo hieman sovel- taa kristinuskon eettisiä pe- riaatteita omassa pohdin- nassaan omastatunnosta, anteeksipyytämisestä ja - antamisesta.

Oppilas ymmärtää Kultaisen säännön etiikkaa.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristinuskon eettisten peri- aatteiden soveltamisessa omassa pohdinnassaan omastatunnosta, anteeksi- pyytämisestä ja -antami- sesta.

T11

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuoro- vaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuun- nella toisia ja ilmaista

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuorovaikutustilanteet ovat


pohdintaa, omien tun- teiden ja kokemusten jakamista.itseään.

vielä epävarmoja.

T12

Oppilas oppii luotta- musta luottamaan elä- mään ja itseensä.

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Op- pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsear- viointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Op- pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsear- viointia.