< Previous | Contents | Next >

14.4.6.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Evankelisluterilainen uskonto arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia. Op- pilas tuntee Raamatun ra- kenteen.

Oppilas on tutustunut Raa- matun keskeisiin kertomuk- siin. Oppilas tuntee alusta- vasti Raamatun rakenteen.

T2

Oppilas huomaa uskon- non vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. Oppi- las tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tunnistaa uskon- non vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.

Oppilas tunnistaa kirkko- arkkitehtuuria uskonnolli- sia symboleja ja käsitteitä. Oppilas osaa nimetä sakra- mentit (kaste ja ehtoolli- nen) ja kirkollisia toimituk- sia (kaste, vihkiminen, hautajaiset). Oppilas tietää tärkeimmät kirkkovuoden juhlat sekä kristilliset ritu- aalit.

Oppilas tekee havaintoja us- konnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä. Oppilas on tutustunut kirk- koarkkitehtuuriin ja tunnis- taa joitakin uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

Oppilas tunnistaa kirkollisia toimituksia. Oppilas tietää alustavasti kirkkovuoden tärkeimmät juhlat.

T3

Oppilas ymmärtää uskon- nollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kie- len ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertausku- vallisuudesta.

Oppilas osaa ohjatusti ker- toa jonkin esimerkin uskon- nollisesta kielestä ja sen ver- tauskuvallisuudesta.


T4

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

S1, S2, S3

Oppimaan oppi- misen taidot us- konnon opiske- lussa

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

Oppilas tarvitsee tukea ha- kiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioi- maan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

T5

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoi- suutta. Oppilas oppii tun- temaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineel- lista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa uskonto- jen merkityksiä yhteiskun- tien kehityksessä, kulttuu- rissa ja mediassa.

Oppilas huomaa, että uskon- noilla on merkitystä yhteis- kuntien kehityksessä, kult- tuurissa ja mediassa.

T6

Oppilas suhtautuu kun- nioittavasti ihmisiin, joilla on eri katsomus. Oppilas tuntee alustavasti juuta- laisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden maa- ilmauskontojen yhteisiä piirteitä.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas osaa kuvata pää- piirteissään juutalaisuu- den, kristinuskon ja isla- min pääpiirteitä sekä nii- den keskinäisiä suhteita.

Oppilas tunnistaa juutalai- suuden, kristinuskon ja isla- min pääpiirteitä.

T7

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2, S3

Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tuntee omaan henkistä ja aineellista kult- tuuriperintöään. Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmu- kaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa omaa hen- kistä ja aineellista kulttuuri- perintöään. Oppilas tarvit- see ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja kunnioit- tavasti erilaisissa uskonnolli- sissa tilanteissa ja paikoissa.


T8

Oppilas tutustuu kristilli- seen ihmiskäsitykseen.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskon eetti- siä opetuksia sekä uskon- toja ja katsomuksia yhdis- täviä eettisiä periaatteita. Oppilas ymmärtää uskon- tunnustuksen sisältöä ja merkitystä. Oppilas tuntee luomiskertomuksen.

Oppilas tunnistaa joitakin kristinuskon eettisiä opetuk- sia sekä uskontoja ja katso- muksia yhdistäviä eettisiä periaatteita. Oppilas tun- nistaa uskontunnustuksen ja luomiskertomuksen sekä nii- den sisältöä.

T9

T10

Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksente- koon vaikuttavia tekijöitä.

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa arvioida toi- mintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraali- seen päätöksentekoon vai- kuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tule- vaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä.

Oppilas tunnistaa joitakin moraaliseen päätöksente- koon vaikuttavia tekijöitä. Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentami- sesta.

T11

Oppilas osallistuu keskus- teluun eettisistä kysymyk- sistä. Oppilas ilmaisee omia tunteitaan ja koke- muksiaan.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas osallistuu yhtei- seen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

S3


Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Oppi- laita ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.