< Previous | Contents | Next >

14.4.6.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Evankelisluterilainen uskonto arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 ohjata oppilasta pereh- tymään opiskeltavan uskon- non pyhiin kirjoihin ja ker- tomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas osaa nimetä opis- keltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata nii- den keskeisiä sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä joita- kin opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä.

T2 ohjata oppilas tutustu- maan opiskeltavan uskon- non rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja ra- kennuksiin

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas osaa kertoa esi- merkkien avulla opiskelta- van uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja py- histä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

Oppilas osaa kertoa jotakin esimerkkien avulla opiskel- tavan uskonnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista.

T3 auttaa oppilasta tunnis- tamaan uskonnollisen kie- len erityispiirteitä ja ver- tauskuvallisuutta

S1, S2

Uskonnon kie- len ja symbo- lien analysointi

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertausku- vallisuudesta.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä uskonnolli- sesta kielestä ja sen ver- tauskuvallisuudesta.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan op- pimisen taidot uskonnon opis- kelussa

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotet- tavuutta ja objektiivi- suutta.

Oppilas tarvitsee tukea ha- kiessaan tietoa eri läh- teistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä tie- don luotettavuutta ja ob- jektiivisuutta.


T5 opastaa oppilasta pereh- tymään Suomen ja Euroo- pan uskonnollisiin ja katso- muksellisiin juuriin ja nyky- tilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa uskonto- jen merkityksiä yhteiskun- tien kehityksessä, kulttuu- rissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä. Hän osaa kuvata suomalai- sen ja eurooppalaisen us- konnollisuuden juuria pää- piirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin uskontojen merkityksiä yh- teiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

Hän on tutustunut suoma- laisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas tutustu- maan juutalaisuuteen, kris- tinuskoon ja islamiin ja nii- den vaikutukseen ja histori- aan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas osaa kuvata juuta- laisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

Oppilas tunnistaa pääpiir- teitä juutalaisuudesta, kris- tinuskosta ja islamista.

T7 kannustaa oppilasta kun- nioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuk- sissa ja tilanteissa

S1, S2, S3

Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tietää, miten toi- mitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kun- nioittavasti erilaisissa us- konnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henkisestä ja ai- neellisesta kulttuuriperin- nöstään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asi- anmukaisesti ja kunnioitta- vasti erilaisissa uskonnolli- sissa tilanteissa ja pai- koissa.

T8 ohjata oppilas perehty- mään opiskeltavan uskon- non eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistä- viin eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskon eetti- siä opetuksia sekä uskon- toja ja katsomuksia yhdis- täviä eettisiä periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joita- kin kristinuskon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmär- tämään ihmisoikeuksiin ja

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen

Oppilas tietää, että on ole- massa YK:n Lapsen


erityisesti YK:n Lapsen oi- keuksien sopimukseen sisäl- tyviä arvoja yksilön ja yhtei- sön näkökulmastakeskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmis- oikeuksista.

oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 ohjata oppilasta arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden nä- kökulmasta

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tule- vaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa kristin- uskon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Oppilas osaa kertoa joita- kin arjen esimerkkejä kes- tävän tulevaisuuden raken- tamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tu- kea arvioidessaan toimin- tansa eettisyyttä.

Oppilas tunnistaa alusta- vasti moraaliseen päätök- sentekoon vaikuttavia teki- jöitä.

T11 luoda oppilaalle mah- dollisuuksia keskustella eet- tisistä kysymyksistä, il- maista rakentavasti ajatuk- siaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas osallistuu yhtei- seen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksi- aan ja tunteitaan epävar- masti. Oppilas pyrkii osal- listumaan vuorovaikutusti- lanteisiin.

T12 auttaa ja tukea oppi- lasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itse- tuntoa ja luottamusta elä- mään

S3


Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.