< Previous | Contents | Next >

ORTODOKSINEN USKONTO


14.4.6.7 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas perehtyy Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden opetuksiin ortodoksi- sesta näkökulmasta.

T1

Oppilas perehtyy evanke- liumikirjoihin ja Raamattuun ortodoksisen kirkon kirjana ja uskon lähteenä sekä muihin pyhiin kirjoituksiin.

T1

Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

T1

Oppilas tuntee Raamatun pe- rusrakenteen ja ymmärtää sen merkityksen opin lähteenä sekä tuntee kirkkoisien ope- tuksia ja kristillisen opin muo-

dostumisen.

T2

Oppilas tutustuu kirkon juma- lanpalvelusperinteeseen ja joi- hinkin mysteerioihin sekä kes- keisiin rukouksiin. Oppilas tu- tustuu kirkkoon uskonnolli- sena rakennuksena.

Oppilas tutustuu ortodoksisen

uskonnon keskeisiin juhliin.

T2

Oppilas tutustuu kirkon mys- teerioihin sekä kirkkoon juma- lanpalveluspaikkana, kirkko- arkkitehtuuriin ja siihen liitty- vään symboliikkaan.

Oppilas tutustuu ortodoksisen uskonnon keskeisiin juhliin.

T2

Oppilas perehtyy liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikonitaitee- seen.

Oppilas perehtyy ortodoksisen uskonnon keskeisiin juhliin.

T2

Oppilas tuntee liturgisen elä- män peruspiirteet sekä osaa kertoa mysteerioista. Oppilas tutustuu luostariin pyhänä paikkana ja tuntee sen merki- tyksen.

Oppilas perehtyy ortodoksisen

uskonnon keskeisiin juhliin.

T3

Oppilas pohtii Raamatun ker- tomusten vertauskuvallisuutta sekä yleisimpien ortodoksisten tapojen sanatonta viestintää.

T3

Oppilas tunnistaa kirkkoraken- nuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaa.

T3

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksisen ikonitaiteen, ru- kousperinteen sekä kirkkovei- sujen erityispiirteitä ja ver- tauskuvallisuutta.

T3

Oppilas tunnistaa ortodoksi- sen uskonnollisen kielen eri- tyispiirteitä ja huomaa saman- kaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja isla-

missa.

T4

Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä, kuvanlukutaitoa iko- nien avulla sekä harjoittelee

T4

Oppilas opettelee etsimään tietoa mm. paikkakunnalla vai- kuttavista uskonnollisista

T4

Oppilas harjoittelee kuvanlu- kemista kirkkotaiteessa ja kirk- koveisujen tekstien tulkitse-

mista. Oppilas etsii tietoa

T4

Oppilas harjoittelee tunnista- maan ja arvioimaan uskontoi- hin liittyvää uutisointia ja tu-

tustuu ajankohtaisiin


etsimään tietoa erilaisista läh- teistä.

yhteisöistä monipuolisia läh- teitä käyttäen.

monipuolisista lähteistä ja pohtii alustavasti tiedon luo- tettavuutta.

Oppilas osaa käyttää Raamat-

tua.

uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa. Oppilas etsii uskon- toon ja katsomuksiin liittyvää tietoa ja arvioi sen luotetta-

vuutta.

T5

Oppilas tietää Suomen suu- rimmat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetetta- via katsomuksia.

T5

Oppilas tietää lähialueen us- kontoja ja uskonnollisia yhtei- söjä.

T5

Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen katsomuk- sellisia juuria ja nykytilaa.

T5

Oppilas tuntee pääpiirteittäin ortodoksisen kirkon olemuk- sen apostolisena ja katolisen yhteisönä. Oppilas osaa ku- vata eri uskontoja ja uskon-

nottomuutta Euroopassa.

T6

Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuu- den, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

T6

Ei tavoitteena.

T6

Oppilas osaa kuvata juutalai- suuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä sekä niiden kes- keisiä suhteita.

T7

Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele- menttejä sisältävissä tilan- teissa.

Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen uskon- toon, kirkkorakennukseen ja

Raamattuun.

T7

Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele- menttejä sisältävissä tilan- teissa.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin.

T7

Oppilas osaa käyttäytyä asian- mukaisesti pyhäköissä ja erilai- sissa uskonnollisia element- tejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tie- dostaa itselleen pyhiä asioita.

T7

Oppilas osaa käyttäytyä asian- mukaisesti pyhäköissä ja erilai- sissa uskonnollisia element- tejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas osoittaa kunnioitusta omaa ja toisen pyhää kohtaan.

T8

Oppilas tutustuu Vanhan Tes- tamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja

arvoja Raamatusta valittujen

T8

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten ja ar- jen kokemusten avulla.

T8

Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen opetukseen.

T8

Oppilas tunnistaa uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eetti- siä periaatteita.


kertomusten ja oman elämän

kokemusten avulla.
T9

Oppilasta tutustuu YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen.

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksi- lön ja yhteisön näkökulmasta.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoi- keuksiin ja erityisesti YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yh-

teisön näkökulmasta.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoi- keuksiin ja erityisesti YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yh-

teisön näkökulmasta.

T10

Oppilas pohtii ja arvioi tekemi- ään valintoja.

T10

Oppilas arvioi tekemiään valin- toja ja pohtii toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja orto- doksista etiikkaa hyödyntäen.

T10

Oppilas tuntee arvo-käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa.

Oppilas pohtii elämänkysy- myksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä vaikutusta kestävään tulevai- suuteen.

T10

Oppilas arvioi tekemiään valin- toja ja pohtii toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja eettis- ten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

T11

Oppilas harjoittelee keskuste- lemaan, ilmaisemaan rakenta- vasti ajatuksiaan ja tunteitaan.

T11

Oppilas harjoittelee keskuste- lemaan, ilmaisemaan rakenta- vasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja opettelee ottamaan toisen

huomioon.

T11

Oppilas osaa ilmaista rakenta- vasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon. Op- pilas harjoittelee perustele-

maan omia näkemyksiään.

T11

Oppilas osaa ilmaista rakenta- vasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon. Op- pilas perustelee omia näke-

myksiään.

T12

Oppilaalla on valittujen työta- pojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön- teistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elä-

mään.

T12

Oppilaalla on valittujen työta- pojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön- teistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elä-

mään.

T12

Oppilaalla on valittujen työta- pojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön- teistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elä-

mään.

T12

Oppilaalla on valittujen työta- pojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön- teistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elä-

mään.


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-614.4.6.8 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi14.4.6.10 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi14.4.6.11 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi14.4.6.12 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6