< Previous | Contents | Next >

14.4.6.8 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Oppilas ymmärtää ajan pyhittämi- sen käsitteen ja että ortodoksiseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhä- päiviä.

Oppilas ymmärtää ajan pyhittä- misen käsitteen ja että ortodok- siseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä. Syvennetään

Syvennetään tietoa kirkkomusii- kista ja ikonitaiteesta uskon läh- teinä, säilyttäjinä ja elävöittäjinä.

Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapahtumaikoneiden ja

Syvennetään käsitystä ajan py- hittämisestä. Tarkastellaan or- todoksista kirkkovuotta paastoi-

neen. Syvennetään tietoa pääsi- äisen ajan tapahtumista.


Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapahtumaikoneiden ja juhlatropa- rien kautta. Ymmärretään, että or- todoksisen kirkkovuoden juhlat voi- daan jakaa pieniin ja suuriin juhliin. Tutustutaan tavallisimpiin kirkko- veisuihin kuten Totisesti on koh- tuullista ja Iloitse Jumalanäiti. Sy- vennetään tietämystä ortodoksi- sesta rukouskäytännöstä ja rukous- perinteestä tutustumalla muun mu- assa alkurukouksiin ja paastoru- koukseen.

Tarkastellaan Raamatun Vanhaa ja Uutta testamenttia ortodoksisen uskonnon näkökulmasta. Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin ja ih- metekoihin. Tutustutaan Raamatun kertomusten vertauskuvaukselli- suuteen. Harjoitellaan Raamatun käytön perusteita.

Tarkastellaan erilaisia pyhäkköjä ja kirkkorakennuksia. Tutustutaan li- turgiaan ja ehtoollisen mysteeri- oon. Ortodoksiset koululaisjuma- lanpalvelukset ovat osa opetusta. Tutustutaan kirkollisiin toimituksiin kuten kodinpyhitykseen, kiitosru- koushetkeen ja panihidaan.

tietoa ortodoksisesta paastoista ja pääsiäisen ajan tapahtumista. Tarkastellaan kirkkovuoden juh- lia tapahtumaikoneiden ja juh- latroparien kautta. Syvennetään tietämystä ortodoksisesta ru- kouskäytännöstä ja rukousperin- teestä. Ortodoksiset koululaisju- malanpalvelukset ovat osa ope- tusta.

Syvennetään tietoa Raamatusta kirkon kirjana ja uskon lähteenä. Tarkastellaan Kristuksen elämää ja opetuksia evankeliumeissa.

Harjoitellaan Raamatun käytön perusteita. Tarkastellaan Kris- tuksen kahta luontoa.

Tutustutaan mysteerioihin pää- piirteittäin, erityisesti katumuk- sen mysteerioon. Tarkastellaan hengellisen ohjauksen ja rippi- isän merkitystä.

Tutustutaan oman seurakunnan pyhiin ja niihin liittyviin kerto- muksiin. Tutustutaan oppilaan suojeluspyhään.

Tutkitaan erilaisia pyhäkköjä ja kirkkorakennuksia. Tarkastel- laan kirkkorakennuksen osia ja niihin liittyvää symboliikkaa. Tu- tustutaan kirkolliseen esineis- töön. Opitaan ikonostaasin ja reliikin käsitteet. Tutustutaan myös jumalanpalvelusten

juhlatroparien kautta. Opetuk- sessa tarkastellaan erityisesti Kristuksen ja Jumalanäidin juhlia. Syvennetään tietoa pääsiäisestä sekä helatorstaista ja hellun- taista.

Perehdytään Kirkon syntyyn ja al- kukirkon elämään. Tarkastellaan Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Tutustutaan ortodok- sisiin kirkkoisiin, pyhiin ihmisiin ja marttyyrin käsitteeseen. Tutustu- taan pappeuden mysteerioon.

Syvennetään tietämystä ortodok- sisesta rukouskäytännöstä ja ru- kousperinteestä tutustumalla muun muassa ehtooveisuun. Or- todoksiset koululaisjumalanpal- velukset ovat osa opetusta.

Syvennetään tietoa ortodoksisen kirkon opista. Tutustutaan orto- doksisen kirkon uskontunnustuk- seen. Syvennetään tietoa Pyhästä Kolminaisuudesta.

Perehdytään erityisesti Lasaruk- sen lauantain ja pääsiäisen väli- seen aikaan.

Syvennetään tietämystä orto- doksisen kirkon liturgiikasta. Ymmärretään, että kirkko on eukaristinen yhteisö. Tarkastel- laan mysteerioita oppilaan omassa elämässä. Tutustutaan erityisesti ehtoollisen mysteeri- oon. Perehdytään ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksiin. Tar- kastellaan vigiliaa liturgiaa edel- tävänä palveluksena. Tutustu- taan liturgiaan ja paastoliturgi- aan. Tutustutaan oman seura- kunnan toimintaan ja toimijoi- hin. Ortodoksiset koululaisju- malanpalvelukset ovat osa ope- tusta. Syvennetään tietämystä ortodoksisesta rukouskäytän- nöstä ja rukousperinteestä ku- ten Jeesuksen rukous ja rukous ennen ehtoollista.

Syvennetään tietämystä Raa- matusta. Tarkastellaan Raama- tun käyttöä ortodoksissa juma- lanpalveluksissa pääpiirteis- sään. Syvennetään tietoa orto- doksisesta rukousperinteestä, kuten Jeesuksen rukous ja Ru- kous ehtoollisen edellä. Tutus- tutaan uskontunnustukseen, kirkkoisiin ja Pyhään Kolminai-

suuteen Raamatussa.toimitukseen liittyvään symbo- liikkaan kuten saattoihin.


Tutustutaan Suomen ortodoksi- seen kirkkoon ja sen tunnuspiir- teisiin. Tarkastellaan ortodoksi- sen kirkon diakoniatyötä ja lä- hetystyötä. Tutustutaan luosta- reihin ja tarkastellaan niitä myös uskon säilyttäjinä ja lähe- tystyön keskuksina. Tarkastel- laan pyhiä ihmisiä kuten Pyhää

Nikolaosta ja Karjalan valistajia.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Tarkastellaan pyhää ja arkea eri us- konnoissa ja kulttuureissa. Tutustu- taan Suomen kansankirkkoihin ja oman koulun uskontoihin ja katso- muksiin sekä uskonnottomuuteen. Tarkastellaan patriarkkakertomuk- sia Vanhassa testamentissa.

Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnolli- sia elementtejä sisältävissä tilan- teissa.

Perehdytään Abrahamin uskon- toihin ja niiden syntyhistoriaan, opin yhteisiin piirteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan ortodok- sista paastoa, pyhiä ihmisiä ja näkymätöntä maailmaa.

Tutustutaan lähialueen uskon- toihin, mahdollisesti asiantunti- javierailijoiden ja vierailujen avulla.

Tutkitaan ajankohtaisia uskon- toon liittyviä aiheita mediassa. Harjoitellaan hyvää käyttäyty- mistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisäl- tävissä tilanteissa.

Tarkastellaan katolisuutta ja apostolisuutta kristinuskossa. Tarkastellaan ortodoksisuutta Suomessa, Euroopassa ja maail- massa eli globaalia ortodoksi- suutta.

Tutustutaan lähiympäristön mui- hin uskontoihin ja kirkkoihin, eri- tyisesti evankelisluterilainen ja roomalaiskatolilainen. Syvenne- tään käsitystä ekumeniasta esi- merkiksi ekumeeninen rukous- viikko huomioiden. Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Harjoitellaan hyvää käyttäyty- mistä pyhäköissä ja erilaisissa us- konnollisia elementtejä sisältä-

vissä tilanteissa.

Tarkastellaan samankaltai- suutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa. Perehdytään uskontoihin nyky- Euroopassa ja niiden ilmenemi- seen ihmisten arjessa. Tarkas- tellaan uskonnottomuutta, ateismia ja maallistumista. Tu- tustutaan marttyyreihin, luosta- reihin ja paastoihin kristinus- kossa sekä muissa uskonnoissa. Tutustutaan uskontodialogiin. Tutkitaan ajankohtaisia uskon- toon liittyviä aiheita mediassa. Harjoitellaan hyvää käyttäyty- mistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisäl-

tävissä tilanteissa.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan käsitykseen ympäris- töystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään

ortodoksisesta näkökulmasta.

Tutustutaan ympäristöystävälli- seen ja ekososiaaliseen ajatte- luun sekä kestävään elämään

ortodoksisesta näkökulmasta.

Tutustutaan ympäristöystävälli- seen ja ekososiaaliseen ajatte- luun sekä kestävään elämään or-

todoksisesta näkökulmasta.

Syvennetään käsitystä ympäris- töystävällisestä ja ekososiaali- sesta ajattelusta sekä kestä-

västä elämästä ortodoksisesta


Pohditaan itsestä huolehtimiseen liittyviä asioita. Harjoitellaan yhtei- sön jäsenenä toimimista, toisen ih- misen huomioimista ja oman roolin ottamista vuorovaikutuksessa. Op- pilasta ohjataan kehittämään kes- kustelutaitojaan. Tutustutaan some-etiikkaan.

Tarkastellaan 10 käskyä ortodoksi- sen uskonnon ja oppilaan oman elämän näkökulmasta. Tutustutaan eettisiin teemoihin Jeesuksen ver- tauksien kautta. Tarkastellaan elä- mää lahjana. Pohditaan tasa-arvoa ulkonäön ja menestyksen näkökul- masta. Tutustutaan Lapsen oikeuk- sien sopimukseen ja sen merkityk- seen oppilaan omassa elämässä.

Opetuksessa huomioidaan Lapsen- oikeuksien päivä 20.11.

Pohditaan epäitsekkyyttä. Har- joitellaan toisen ihmisen huomi- oimista ja omaa roolia vuorovai- kutuksessa. Syvennetään kes- kustelutaitoja.

Käsitellään rakkauden kaksois- käskyä. Pohditaan tasa-arvoa eri-ikäisten ihmisten ja tervey-

den näkökulmasta. Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen liittyvää tie- tämystä oppilaan omassa elä- mässä. Opetuksessa huomioi- daan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Tarkastellaan filantropiaa, glo- baalia vastuuta ja pakolaisuutta. Käsitellään kultaista sääntöä. Tar- kastellaan ortodoksista ihmiskäsi- tystä ja ihmisenä kasvua.

Harjoitellaan toisen ihmisen huo- mioimista ja omaa roolia vuoro- vaikutuksessa. Syvennetään kes- kustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia eri uskonnoissa. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan eri uskontojen edustajia ja heidän näkemyksi- ään. Pohditaan tasa-arvoa suku- puolisen tasa-arvon näkökul- masta. Käsitellään viihderiippu- vuutta.

näkökulmasta. Pohditaan hyvän tekemistä, erityisesti ortodok- sisten paastojen ja paastoru- kouksen sisällön käsittelyn yh- teydessä.

Tutustutaan vuorisaarnaan. Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvenne- tään keskustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia marttyyrien ja uskon puolusta- jien kautta. Pohditaan tasa-ar- voa alueellisen ja sosioekono- misen eriarvoisuuden näkökul- masta. Tarkastellaan rasismia ja syrjäytymistä


14.4.6.9 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Ortodoksisen uskonto arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi vartenTavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas perehtyy Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon

hallitseminen,

Oppilas tuntee Raamattua ja pyhiä kerto- muksia sekä niiden opetuksia ortodoksi-

sesta näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut Raamat- tuun ja pyhiin kertomuksiin


niiden opetuksiin ortodoksi-

sesta näkökulmasta.


uskonnon mo-

nilukutaito


sekä niiden opetuksiin orto-

doksisesta näkökulmasta.

T2

Oppilas tutustuu kirkon juma- lanpalvelusperinteeseen ja joi- hinkin mysteerioihin sekä kes- keisiin rukouksiin. Oppilas tu- tustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Oppilas tutustuu kirkon keskei-

siin juhliin.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas on tutustunut kirkkoon uskon- nollisena rakennuksena.

Oppilas tuntee jumalanpalvelus-käsit- teen, joitakin keskeisiä rukouksia ja mys- teerioita. Oppilas tietää alustavasti tär- keimmät kirkkovuoden juhlat.

Oppilas on tutustunut kirk- koon uskonnollisena raken- nuksena.

Oppilas tunnistaa jumalanpal- velus-käsitteen, joitakin kes- keisiä rukouksia ja mysteeri- oita. Oppilas tietää alustavasti kirkkovuoden juhlia.

T3

Oppilas pohtii Raamatun kerto- musten vertauskuvallisuutta sekä yleisimpien ortodoksisten tapojen sanatonta viestintää.

S1, S2

Uskonnon kie- len ja symbo- lien analysointi

Oppilas on tutustunut joihinkin Raama- tun kertomuksiin. Oppilas osaa antaa esi- merkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas on tutustunut joihinkin Raamatun kertomuksiin. Oppi- las ei vielä osaa antaa esimerk- kejä uskonnollisesta kielestä ja

sen vertauskuvallisuudesta.

T4

Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä, kuvanlukutaitoa iko- nien avulla sekä harjoittelee etsimään tietoa erilaisista läh-

teistä.

S1, S2, S3

Oppimaan op- pimisen taidot uskonnon opis- kelussa

Oppilas osaa alustavasti käyttää Raamat- tua. Oppilas on harjoitellut kuvanlukutai- toa ikonien avulla sekä etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

Oppilas on harjoitellut Raama- tun käyttöä ja kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

T5

Oppilas tietää Suomen suurim- mat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetettavia katsomuksia.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas tietää että Suomessa on kaksi kansankirkkoa: luterilainen ja ortodoksi- nen kirkko. Oppilas on tutustunut omassa koulussa opetettaviin katsomuk- siin.

Oppilas tietää että Suomessa on kaksi kansankirkkoa: luteri- lainen ja ortodoksinen kirkko. Oppilas on tutustunut omassa

koulussa opetettaviin katso- muksiin.

T6

Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria kos-

keva tieto

Oppilas tuntee Vanhan Testamentin pat- riarkka -kertomuksia.

Oppilas on tutustunut Vanhan Testamentin patriarkka -kerto-

muksiin.

T7

Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja

erilaisissa uskonnollisia

S1, S2, S3

Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja eri- laisissa uskonnollisia elementtejä sisältä- vissä tilanteissa tapahtuva hyvä käytös.

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia


elementtejä sisältävissä tilan- teissa.

Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen uskon- toon, kirkkorakennukseen ja

Raamattuun.Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen uskontoon, kirkkorakennukseen ja Raa- mattuun.

elementtejä sisältävissä tilan- teissa.

Oppilas on tutustunut pyhän käsitteeseen.

T8

Oppilas tutustuu Vanhan Tes- tamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta valittujen kertomusten ja oman elämän kokemusten avulla.

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tuntee Vanhan testamentin alku- ja patriarkka kertomuksia. Oppilas osaa tarkastella Kymmentä käskyä etiikan nä- kökulmasta.

Oppilas on tutustunut Vanhan testamentin kertomuksiin sekä Kymmeneen käskyyn.

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien so- pimuksen keskeisen sisällön ja osaa ker- toa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on ole- massa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen

sisältöön.

T10

Oppilas pohtii ja arvioi tekemi- ään valintoja.

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa jo hieman soveltaa kristinuskon eettisiä periaatteita omassa pohdinnas- saan omastatunnosta, anteeksipyytämi-

sestä ja -antamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristinuskon eettisten periaat- teiden soveltamisessa omassa pohdinnassaan omastatun- nosta, anteeksipyytämisestä ja

-antamisesta.

T11

Oppilas harjoittelee keskuste- lemaan, ilmaisemaan rakenta-

vasti ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskuste- luun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista it- seään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuo- rovaikutustilanteet ovat vielä

epävarmoja.

T12

Oppilaalla on valittujen työta- pojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön-

teistä maailmankatsomusta,

S3

-

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos- tumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.


itsetuntoa ja luottamusta elä-

mään.