< Previous | Contents | Next >

14.4.6.10 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Ortodoksisen uskonto arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi vartenTavoitteet

Si-

sältö- alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiai- neessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

T1

Oppilas perehtyy evankeliumikir- joihin ja Raamattuun kirkon kir- jana ja uskon lähteenä sekä mui-

hin pyhiin kirjoituksiin.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- non moniluku-

taito

Oppilas tuntee Raamatun, erityi- sesti Uuden testamentin, keskeisiä kertomuksia. Oppilas tuntee alusta- vasti Raamatun rakenteen.

Oppilas on tutustunut Raama- tun, erityisesti Uuden testa- mentin keskeisiin kertomuksiin sekä Raamatun rakenteeseen.

T2

Oppilas tutustuu kirkon mysteeri- oihin sekä kirkkoon jumalanpalve- luspaikkana, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin

juhliin.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- non moniluku- taito

Oppilas tunnistaa kirkon mysteeri- oita. Oppilas tunnistaa kirkon juma- lanpalveluspaikkana sekä kirkko- arkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa.

Oppilas tunnistaa ortodoksisen

kirkkovuoden tärkeimpiä juhlia.

Oppilas on tutustunut kirkon mysteerioihin sekä kirkkoon ju- malanpalveluspaikkana, kirkko- arkkitehtuuriin ja siihen liitty- vään symboliikkaan.

Oppilas tietää ortodoksisen

kirkkovuoden tärkeimpiä juhlia.

T3

Oppilas tunnistaa kirkkoraken- nuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaa.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien ana- lysointi

Oppilas tunnistaa kirkkorakennuk- seen ja jumalanpalveluksiin liitty- vää symboliikkaa.

Oppilas on tutustunut kirkkora- kennuksen ja jumalanpalvelus- ten symboliikkaan.

T4

Oppilas opettelee etsimään tietoa

mm. paikkakunnalla vaikuttavista

S1, S2

Oppimaan oppi- misen taidot us- konnon opiske-

lussa

Oppilas osaa alustavasti etsiä tietoa

mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä moni- puolisia lähteitä käyttäen.

Oppilas on harjoitellut etsi- mään tietoa mm. paikkakun- nalla vaikuttavista


uskonnollisista yhteisöistä moni-

puolisia lähteitä käyttäen.
uskonnollisista yhteisöistä mo-

nipuolisia lähteitä käyttäen.

T5

Oppilasta tietää lähialueen uskon- toja ja uskonnollisia yhteisöjä.

S1, S2

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva

tieto

Oppilas tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.

Oppilas on tutustunut lähialu- een uskontoihin ja uskonnolli-

siin yhteisöihin.

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirtei-

siin.

S2, S3

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas tietää juutalaisuuden, kris- tinuskon ja islamin pääpiirteitä.

Oppilas on tutustunut juutalai- suuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

T7

Oppilas harjoittelee hyvää käyt- täytymistä pyhäköissä ja erilai- sissa uskonnollisia elementtejä si- sältävissä tilanteissa.

Oppilas osaa yhdistää pyhän kä- sitteen mysteerioihin.

S1, S2, S3

Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia element- tejä sisältävissä tilanteissa tapah- tuva hyvä käytös.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsit- teen mysteerioihin.

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele- menttejä sisältävissä tilan- teissa.

Oppilas on tutustunut pyhän käsitteeseen mysteerioiden yh- teydessä.

T8

Oppilas käsittelee keskeisiä elä- mänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten ja arjen kokemusten

avulla.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia (Jeesuksen elämä, lähipiiri ja opetukset Juma- lan huolenpidosta). Oppilas ym- märtää Isä meidän -rukouksen.

Oppilas on tutustunut Uuden testamentin keskeisiin kerto- muksiin sekä Isä meidän -ru- koukseen.

T9

Oppilasta tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas on tietää YK:n Lapsen oi- keuksien sopimuksen ja sen merki- tyksen yksilön ja yhteisön näkökul-

masta.

Oppilas on tutustunut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuk- seen yksilön ja yhteisön näkö-

kulmasta.

T10

Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vai- kuttavia arvoja ortodoksista etiik- kaa hyödyntäen.

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraali-

seen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ar- vioidessaan toimintansa eetti- syyttä. Oppilas ei vielä tunnista

moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

T11

Oppilas harjoittelee keskustele- maan, ilmaisemaan rakentavasti

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen

taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen kes- kusteluun, osaa kuunnella toisia ja

ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppi-

las kuitenkin osallistuu


ajatuksiaan ja tunteitaan ja opet-

telee ottamaan toisen huomioon.
vuorovaikutustilanteisiin jonkin

verran.

T12

Oppilaalla on valittujen työtapo- jen kautta mahdollisuus muodos- taa ja vahvistaa myönteistä maail- mankatsomusta, itsetuntoa ja

luottamusta elämään.

S3

-

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.