< Previous | Contents | Next >

14.4.6.12 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Ortodoksisen uskonto arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaa- minen

T1 ohjata oppilasta perehty- mään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuk-

siin sekä keskeisiin oppeihin

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse-

minen,

Oppilas osaa nimetä opiskelta- van uskonnon lähteitä ja teks- tejä sekä kuvata niiden keskei-

siä sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä joitakin opis- keltavan uskonnon lähteitä ja teks- tejä.
uskonnon moniluku-

taitoT2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaa- leihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen, uskonnon moniluku-

taito

Oppilas osaa kertoa esimerk- kien avulla opiskeltavan uskon- non keskeisistä rituaaleista, ta- voista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

Oppilas osaa kertoa jotakin esimerk- kien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista.

T3 auttaa oppilasta tunnista- maan uskonnollisen kielen eri- tyispiirteitä ja vertauskuvalli-

suutta

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien

analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerk- kejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään us- kontoa koskevaa tietoa erilai- sista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskon- non opiske-

lussa

Oppilas osaa hakea tietoa use- asta lähteestä. Oppilas harjoit- telee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objek-

tiivisuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitelles- saan arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehty- mään Suomen ja Euroopan us- konnollisiin ja katsomukselli- siin juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehi- tyksessä, kulttuurissa ja medi- assa ja osaa antaa niistä esi- merkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuu-

den juuria pääpiirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin uskonto- jen merkityksiä yhteiskuntien kehi- tyksessä, kulttuurissa ja mediassa. Hän on tutustunut suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon

ja islamiin ja niiden vaikutuk- seen ja historiaan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata juutalai- suuden, kristinuskon ja islamin

pääpiirteet sekä niiden keski- näiset suhteet.

Oppilas tunnistaa pääpiirteitä juuta- laisuudesta, kristinuskosta ja isla- mista.

T7 kannustaa oppilasta kunni- oittamaan omaa ja toisen py- hää sekä käyttäytymään asian-

mukaisesti erilaisissa

S1, S2, S3

Uskonnon moniluku- taito

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukai- sesti ja kunnioittavasti

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henkisestä ja aineellisesta kulttuuri- perinnöstään. Oppilas tarvitsee oh-

jausta toimiessaan asianmukaisesti


uskonnollisissa tilaisuuksissa ja

tilanteissaerilaisissa uskonnollisissa tilan-

teissa ja paikoissa.

ja kunnioittavasti erilaisissa uskon-

nollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehty- mään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin

periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa ni- metä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskon- toja ja katsomuksia yhdistäviä

eettisiä periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin opis- keltavan uskonnon eettisiä opetuk- sia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtä- mään ihmisoikeuksiin ja erityi- sesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökul-

masta

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oi- keuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerk- kejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 ohjata oppilasta arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja eettis- ten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esi- merkkejä kestävän tulevaisuu- den rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskeltavan uskon- non eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioi- dessaan toimintansa eettisyyttä.

Oppilas tunnistaa alustavasti moraa- liseen päätöksentekoon vaikuttavia

tekijöitä.

T11 luoda oppilaalle mahdolli- suuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista raken- tavasti ajatuksiaan ja tuntei- taan sekä harjoitella peruste-

lemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tun- teitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilantei- siin.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvista- maan myönteistä maailman-

katsomusta, itsetuntoa ja luot- tamusta elämään

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muo- dostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it- searviointia.