< Previous | Contents | Next >

14.4.6.11 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Ortodoksisen uskonto arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi vartenTavoitteet

Si-

sältö- alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiai- neessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

T1

Oppilas perehtyy varhaisen kris- tillisyyden merkitykseen kristin- uskon kehittymisessä maail-

manuskonnoksi.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- non moniluku-

taito

Oppilas tuntee varhaisen kris- tillisyyden merkityksen kristin- uskon kehittymisessä maail- manuskonnoksi.

Oppilas on tutustunut varhai- sen kristillisyyden merkityk- seen kristinuskon kehittymi- sessä maailmanuskonnoksi.

T2

Oppilas perehtyy liturgisen elä- män peruspiirteisiin sekä kirk- komusiikkiin ja ikonitaiteeseen. Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tuntee liturgisen elä- män peruspiirteisiin sekä kirk- komusiikkia ja ikonitaidetta. Oppilas on perehtynyt kirkon juhliin.

Oppilas on tutustunut liturgi- sen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikoni- taiteeseen.

Oppilas on perehtynyt kirkon juhliin.

T3

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksisen ikonitaiteen,

S1, S2

Uskonnon kielen

ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerk-

kejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas ei vielä osaa antaa esi- merkkejä uskonnollisesta


rukousperinteen sekä kirkkovei- sujen erityispiirteitä ja vertaus-

kuvallisuutta.
kielestä ja sen vertauskuvalli- suudesta.

T4

Oppilas harjoittelee kuvanluke- mista kirkkotaiteessa ja kirkko- veisujen tekstien tulkitsemista. Oppilas etsii tietoa monipuoli- sista lähteistä ja pohtii alusta- vasti tiedon luotettavuutta.

Oppilas osaa käyttää Raamat-

tua.

S1, S2, S3

Oppimaan oppi- misen taidot us- konnon opiske- lussa

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioi- maan löytämänsä tiedon luo- tettavuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakies- saan tietoa eri lähteistä ja har- joitellessaan arvioimaan löytä- mänsä tiedon luotettavuutta.

T5

Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen katsomuk- sellisia juuria ja nykytilaa.

S1, S2

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien ke- hityksessä, kulttuurissa ja me-

diassa.

Oppilas huomaa, että uskon- noilla on merkitystä yhteiskun- tien kehityksessä, kulttuurissa

ja mediassa.

T6

T7

Oppilas osaa käyttäytyä asian- mukaisesti pyhäköissä ja erilai- sissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tie-

dostaa itselleen pyhiä asioita.

S1, S2, S3

Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tietää mitä on pyhä- köissä ja erilaisissa uskonnolli- sia elementtejä sisältävissä ti- lanteissa tapahtuva hyvä käy- tös.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tie-

dostaa itselleen pyhiä asioita.

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele- menttejä sisältävissä tilan- teissa.

Oppilas on tietää pyhyyden merkityksen uskonnoissa.

T8

Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen

opetukseen.

S1,S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee ortodoksisen kirkon keskeistä eettistä ope- tusta.

Oppilas tunnistaa joitakin orto- doksisen kirkon keskeisiä eetti- siä opetuksia.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuk- siin ja erityisesti YK:n Lapsen oi- keuksien sopimukseen sisälty- viä arvoja yksilön ja yhteisön

näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas ymmärtää ihmisoi- keuksiin ja erityisesti YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yh- teisön näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut ihmisoi- keuksiin ja erityisesti YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen si- sältyviin arvoihin yksilön ja yh- teisön näkökulmasta.


T10

Oppilas tuntee arvo-käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajat- teluunsa.

Oppilas pohtii elämänkysymyk- siinsä liittyviä valintoja ja arvoja

niiden taustalla sekä vaikutusta kestävään tulevaisuuteen.

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa arvioida toimin- tansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tun- nistaa moraaliseen päätöksen- tekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esi-

merkkejä kestävän tulevaisuu- den rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ar- vioidessaan toimintansa eetti- syyttä. Oppilas tunnistaa alus- tavasti moraaliseen päätöksen- tekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa joitakin ar-

jen esimerkkejä kestävän tule- vaisuuden rakentamisesta.

T11

Oppilas osaa ilmaista rakenta- vasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon.

Oppilas harjoittelee perustele- maan omia näkemyksiään.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppi- las pyrkii osallistumaan vuoro- vaikutustilanteisiin.

T12

Oppilaalla on valittujen työta- pojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön- teistä maailmankatsomusta, it- setuntoa ja luottamusta elä-

mään.

S3

-

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.