< Previous | Contents | Next >

KATOLINEN USKONTO


14.4.6.13 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas perehtyy Raamat- tuun ja sen käyttöön.

T1

Oppilas perehtyy Raamatun kertomuksiin ja keskeisiin katolisen kirkon oppeihin.

T1

Oppilas perehtyy Vanhan testamentin keskeisiin ker- tomuksiin.

T1

Oppilas perehtyy Uuteen testa- mentin ja katolisen kirkon kes- keisiin oppeihin.

T2

Oppilas tutustuu parannuk- sen ja eukaristian sakra- mentteihin sekä seurakun- nan elämään ja kirkkoraken- nukseen.

T2

tutustuu katolisen kirkon virkoihin, rituaaleihin, tapoi- hin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

T2

Oppilas tutustuu katolisen kirkon rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja ra- kennuksiin.

T2

Oppilas tutustuu katolisen kir- kon rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuk- siin.

T3

Oppilas tunnistaa katolisen kirkon uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertausku- vallisuutta.

T3

Oppilas tunnistaa kirkkora- kennuksen symboliikan ja uskonnollisen kielen ver- tauskuvallisuuden.

T3

Oppilas tunnistaa ja ymmär- tää katolisen rukousperin- teen erityispiirteitä ja ver- tauskuvallisuutta.

T3

Oppilas tunnistaa katolisen us- konnon erityispiirteitä ja ver- tauskuvallisuutta sekä tunnista- maan samankaltaisuutta ja eri- laisuutta muissa kristillisissä pe- rinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa.


T4

Oppilasta ohjataan etsi- mään, uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä.

T4

Oppilasta ohjataan etsi- mään, arvioimaan ja käyttä- mään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään, arvioimaan ja käyttämään us- kontoa koskevaa tietoa erilai- sista lähteistä.


T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperin- töään.

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan.

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan.

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Eu- roopan uskonnollisiin ja katso- muksellisiin juuriin ja nykyti- laan.


T6

Oppilas tutustuu juutalai- suuteen, kristinuskoon ja is- lamiin.

T6

Oppilas tutustuu juutalai- suuteen, kristinuskoon ja is- lamiin ja niiden vaikutuk- seen ja historiaan Euroo- passa.

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuu- teen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja histo- riaan Euroopassa.

T7

Oppilasta kannustetaan kun- nioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

T7

Oppilasta ohjataan kunnioit- tamaan omaa ja toisen py- hää sekä käyttäytymään asi- anmukaisesti erilaisissa us- konnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

T7

Oppilasta kannustetaan kun- nioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

T7

Oppilasta kannustetaan kunni- oittamaan omaa ja toisen py- hää sekä käyttäytymään asian- mukaisesti erilaisissa uskonnol- lisissa tilaisuuksissa ja tilan- teissa.

T8

tutustuu katolisen kirkon eettisiin opetuksiin.

T8

Oppilasta ohjataan perehty- mään katolisen kirkon eetti- seen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistäviin eetti- siin periaatteisiin.

T8

Oppilas perehtyy katolisen kirkon eettiseen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistä- viin eettisiin periaatteisiin.

T8

Oppilas perehtyy katolisen kir- kon eettiseen opetukseen.


T9

Oppilas tutustuu YK:n Lap- sen oikeuksien sopimuk- seen.

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökul- masta.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoi- keuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimuk- seen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuk- siin ja erityisesti YK:n Lapsen oi- keuksien sopimukseen sisälty- viä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10

Oppilas oppii arvioimaan te- kemiään valintoja.

T10

Oppilasta ohjataan arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja.

T10

Oppilasta ohjataan arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja eet- tisten periaatteiden ja kestä- vän tulevaisuuden näkökul- masta.

T10

Oppilasta arvioi tekemiään va- lintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eet- tisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

T11

Oppilaalle luodaan mahdolli- suuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista ra- kentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näke- myksiään.

T11

Oppilaalle luodaan mahdol- lisuuksia keskustella eetti- sistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näke- myksiään.

T11

Oppilaalle luodaan mahdolli- suuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista ra- kentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näke- myksiään.

T11

Oppilaalle luodaan mahdolli- suuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakenta- vasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään.

T12

Oppilasta autetaan ja tue- taan muodostamaan ja vah- vistamaan myönteistä maa- ilmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

T12

Oppilasta autetaan ja tue- taan muodostamaan ja vah- vistamaan myönteistä maa- ilmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

T12

Oppilasta autetaan ja tue- taan muodostamaan ja vah- vistamaan myönteistä maa- ilmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvista- maan katolista identiteettiä, myönteistä maailmankatso- musta, itsetuntoa ja luotta- musta elämään.


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-614.4.6.14 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi14.4.6.16 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi14.4.6.17 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi14.4.6.18 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6