< Previous | Contents | Next >

14.4.6.14 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskon- toon

S1 Suhde omaan uskontoon

Oppilas ymmärtää ajan pyhittä- misen käsitteen ja että katoli- seen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä.

Oppilasta ohjataan syventy- mään Jeesuksen elämään, ope- tukseen ja merkitykseen katoli- sen uskonnon näkökulmasta.

Perehdytetään oppilasta Vanhan testamentin päätapahtumiin ja aute- taan oppilasta havaitse- maan niiden yhteydet

Syvennetään käsitystä pelas- tushistoriasta kokonaisuu- tena ja erityisesti pääsiäisen ajan tapahtumista. Tarkas- tellaan paastoaikaa


Tarkastellaan kirkkovuoden suurista juhlista erityisesti Hel- luntaita, kirkon syntymäpäivänä ja helatorstaita sekä Raama- tusta apostolien tekoja. Uuden testamentin henkilöistä tutus- tutaan tarkemmin Paavaliin ja lähetystyön käsitteeseen. Ope- tuksessa tarkastellaan joitain Neitsyt Marian ja myös muiden pyhien juhlia. Kirkkomusiikki ja kirkkotaide on osa opetusta.

Tutustutaan Pyhän Messun ra- kenteeseen, symboliikkaan ja vuorotervehdysten vastauksiin. Syvennetään tietämystä euka- ristian sakramentista ja pereh- dytään parannuksen sakra- menttiin sekä tutustutaan niihin liittyviin sakraaliesineisiin ja kä- sitteisiin kuten hostia, pateeni, tabernaakkeli, ripittäytyminen ja rippituoli.

Tutustutaan oman seurakunnan toimintaan ja toimijoihin.

Katoliset koululaismessut ovat osa opetusta.

Tutustutaan kirkollisiin toimi- tuksiin ja perinteisiin kuten ko- dinsiunaukseen ja palmusun- nuntain ym. kulkueisiin.

Syvennetään tietoa pääsiäisen ajan tapahtumista.

Tutustutaan käsitteeseen Neit- syt Maria kirkon äitinä sekä tär- keimpiin Neitsyt Marian juhliin. Tutustutaan Pyhien ja poisnuk- kuneiden sekä Kynttilänpäivän viettämiseen katolisessa kir- kossa.

Syvennetään tietoa Raamatusta pyhänä kirjana ja uskon läh- teenä. Tarkastellaan Vanhaa ja Uutta testamenttia katolisen opetuksen näkökulmasta.

Perehdytetään oppilasta kirkko- rakennuksen symboliikkaan, kirkon sakraaliesineisiin kuten laiva, suitsutusastia, ambo sekä suitsutuksen ja krisman käyttö katolisessa kirkossa. Tutustu- taan liturgisiin väreihin sekä pa- pin, diakonin ja messupalvelijan vaatteisiin: alba, kasukka, stola, cingulum. Tarkastellaan paavin, piispan, papin ja diakonin teh- täviä kirkossa. Syvennetään op- pilaan tietoja Ruusukko -ru- kouksesta ja sen kaikista salai- suuksista.

toisiinsa sekä viittaukset Uuteen testamenttiin. Syvennetään tietoa kym- menestä käskystä.

Syvennetään tietoa kato- lisen kirkon opista. Tu- tustutaan avioliiton ja pappeuden sakrament- teihin. Syvennetään tie- toa Pyhästä Kolminaisuu- desta.

Tarkastellaan katolista kirkkovuotta koko kalen- terivuoden ajan käyttäen adventti- ja paastokalen- tereita.

Tutustutaan tärkeimpiin pyhiinvaelluskohteisiin Suomessa ja ulkomailla. Tutustutaan tarkemmin Suomen suojeluspyhi- mykseen Henrikiin ja hä- neen liittyviin juhliin.

Perehdytetään oppilasta katoliseen rukousperin- teeseen Ruusukko- sekä ristintien hartauksien kautta.

Tutustutaan katolisiin verkkosivuihin ja Fides - hiippakuntalehteen.

Syvennetään tietoa kirk- komusiikista ja kirkkotai- teesta uskon lähteinä,

hengellisen elämän tärkeänä tapahtumana. Perehdytään hengelliseen ohjaukseen ja rippi-isän merkitykseen.

Tutustutaan apostolien kut- sumiseen ja tehtäviin Jee- suksen seuraajina sekä alku- kirkon toimintaan. Kirkko- vuoden tapahtumista keski- tytään helatorstain ja hel- luntain juhliin.

Syvennetään tietämystä kai- kista katolisen kirkon sakra- menteista. Ymmärretään, että kirkko on Kristuksen mystinen ruumis. Perehdy- tään katolisen kirkon mes- suun tarkemmin. Siihen liit- tyen koululaismessu on osa opetusta.

Syvennetään tietoa katoli- sesta rukousperinteestä yk- sittäisen katolilaisen ja kir- kon yhteisten rukousten kautta. Perehdytään cre- doon ja sen merkitykseen ennen ja nyt.

Tutustutaan luostareihin ja sääntökuntiin ja tarkastel- laan niitä myös uskon säilyt- täjinä ja lähetystyön keskuk- sina. Tarkastellaan pyhiä ih- misiä kuten Pyhää Birgittaa ja Pyhää Katariinaa.
säilyttäjinä ja elävöittä- jinä. Katoliset koululais- messut ovat osa ope- tusta.

Tutustutaan Rooman pyhiin- vaelluskirkkoihin, kuten Pie- tarin ja Paavalin basilikoihin. Perehdytään katolisen kir- kon vaiheisiin Suomessa.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Laajennetaan näkemystä katoli- sesta kirkosta maailmankirk- kona, oppilaiden omia koke- muksia eri maiden messuista ja kirkollisista tavoista. Tarkastel- laan pyhää ja arkea eri uskon- noissa ja kulttuureissa sekä tu- tustutaan islamiin yhtenä ”Ab- rahamin lasten” uskontona. Tu-

tustutaan ortodoksiseen ja lute- rilaiseen kirkkoon mahdollisesti asiantuntijavierailijoiden ja vie- railujen avulla, ekumeenisen ajattelun opettelua.

Perehdytään Abrahamin uskon- toihin ja niiden syntyhistoriaan, opin yhteisiin piirteisiin ja py- hiin kirjoihin. Tarkastellaan myös paastoa, pyhiä ihmisiä ja näkymätöntä maailmaa.

Laajennetaan näkemystä katoli- sesta kirkosta maailmankirk- kona, joka sisältää erilaisia riit- tejä eri puolilla maailmaa.

Tarkastellaan erilaisia uskon- toon liittyviä aiheita mediassa. Pohditaan ihmiselämän ja eri katsomusten kunnioittamista.

Tarkastellaan ortodoksi- suutta ja luterilaisuutta Suomessa, Pohjois- maissa ja Euroopassa.

Syvennetään käsitystä ekumeniasta esimerkiksi ekumeeninen rukous- viikko tammikuussa huo- mioiden.

Pohditaan miten uskon- not vaikuttavat oppilaan omassa elämässä, luo- kassa, koulussa ja yhteis- kunnassa. Pohditaan myös uskonnotto- muutta.

Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä ai- heita mediassa.

Perehdytään uskontoihin nyky-Euroopassa ja niiden il- menemiseen ihmisten ar- jessa. Tarkastellaan uskon- nottomuutta, ateismia ja maallistumista. Tutustutaan marttyyreihin, luostareihin ja paastoihin kristinuskossa sekä muissa uskonnoissa.

Tutustutaan uskontodialo- giin. Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Tarkastellaan ekumeniaa Suomessa ja Euroopassa. Tutustutaan Maailman ru- kouspäivän viettoon sekä ekumeeniseen rukousviik- koon.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan ympäristöystävälli- seen ja kestävään elämään.

Pohditaan itsestä ja toisista

Tutustutaan ympäristöystävälli- seen ja ekososiaaliseen ajatte- luun sekä kestävään elämään.

Tutustutaan ympäris- töystävälliseen ja ekososiaaliseen

Syvennetään käsitystä ym- päristöystävällisestä ja ekososiaalisesta ajattelusta


huolehtimiseen liittyviä asioita. Harjoitellaan yhteisön jäsenenä toimimista, toisen ihmisen huo- mioimista ja oman roolin otta- mista vuorovaikutuksessa. Op- pilasta ohjataan kehittämään keskustelutaitojaan.

Tarkastellaan 10 käskyä oppi- laan omien valintojen perus- tana. Tutkitaan omaatuntoa

mm. parannuksen sakrament- tiin liittyen. Tutustutaan eetti- siin teemoihin Jeesuksen ver- tauksien ja muun opetuksen kautta, esim. rakkauden kak- soiskäsky.

Tarkastellaan elämää lahjana. Pohditaan tasa-arvoa ja oikeu- denmukaisuutta. Tutustutaan Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Pohditaan epäitsekkyyttä, oppi- lasta tuetaan tunnistamaan oi- kea ja väärä omassa toiminnas- saan.

Käsitellään laupeudentekoja ja Jeesuksen rakkaudenkäskyä sekä kultaista sääntöä hyvän elämän lähtökohtina sekä kes- kustellaan niistä.

Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvenne- tään keskustelutaitoja.

Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkityk- seen liittyvää tietämystä oppi- laan omassa elämässä. Opetuk- sessa huomioidaan Lapsenoi- keuksien päivä 20.11.

ajatteluun sekä kestä- vään elämään. Tarkastel- laan filantropiaa, globaa- lia vastuuta ja pako- laisuutta. Käsitellään kul- taista sääntöä. Tarkastel- laan katolista ihmiskäsi- tystä ja ihmisenä kasvua. Harjoitellaan toisen ih- misen huomioimista ja omaa roolia vuorovaiku- tuksessa. Tarkastellaan omasta luopumista ja toisten auttamista pyhi- mysten esimerkkien kautta, esimerkiksi Pyhä Martti.

Syvennetään keskustelu- taitoja.

Tarkastellaan ihmisoi- keuksia eri uskonnoissa. Oppilasta ohjataan kun- nioittamaan eri uskonto- jen edustajia ja heidän näkemyksiään. Pohdi- taan tasa-arvoa suku- puolisen tasa-arvon nä- kökulmasta.

Syvennetään Lapsen oi- keuksien sopimukseen ja sen merkitykseen liitty- vää tietämystä oppilaan omassa elämässä. Ope- tuksessa huomioidaan

sekä kestävästä elämästä. Pohditaan hyvän tekemistä, erityisesti paaston käsittelyn yhteydessä.

Tutustutaan Jeesuksen vuo- risaarnaan. Harjoitellaan toisen ihmisen huomioi- mista ja omaa roolia vuoro- vaikutuksessa. Syvennetään keskustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia marttyyrien ja uskon puolus- tajien kautta. Aihetta tarkas- tellaan erityisesti pyhien Ig- natius Loyolan, don Boscon ja äiti Teresan toiminnan ja elämän kautta. Pohditaan tasa-arvoa alueellisen ja so- sioekonomisen eriarvoisuu- den näkökulmasta. Tarkas- tellaan rasismia ja syrjäyty- mistä.

Syvennetään Lapsen oikeuk- sien sopimukseen ja sen merkitykseen liittyvää tietä- mystä oppilaan omassa elä- mässä. Opetuksessa huomi- oidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.
Lapsenoikeuksien päivä 20.11.
14.4.6.15 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Katolisen uskonnon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioinnin kohteet op- piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas perehtyy Raamattuun ja sen käyttöön

S1

Uskontoa koskevan tiedon hal- litseminen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas tuntee Raamatun, eri- tyisesti Uuden testamentin kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Raamatun raken- netta.

Oppilas on tutustunut Raama- tun, erityisesti Uuden testa- mentin kertomuksiin. Hän tuntee alustavasti Raamatun rakennetta.

T2

Oppilas tutustuu parannuksen ja eukaristian sakramentteihin sekä seurakunnan elämään ja kirkko- rakennukseen

S1

Uskontoa koskevan tiedon hal- litseminen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas tuntee kaksi sakra- menttia ja niiden merkitystä. Hän tuntee oman alueensa seurakuntaa.

Oppilas on tutustunut kahteen sakramenttiin ja osaa nimetä ne. Hän on tutustunut oman alueensa seurakuntaan.

T3 Oppilas tunnistaa katolisen kirkon uskonnollisen kielen

S1, S2

Uskonnon kielen ja

Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä. Hän ymmärtää jonkin verran Pyhän

Oppilas tunnistaa joitakin us- konnollisia symboleja ja


erityispiirteitä ja vertauskuvalli- suutta


symbolien analysointi

Messun vertauskuvallisuutta sekä tietää messun pääosat.

käsitteitä. Hän on tutustunut Pyhän Messun rakenteeseen.

T4

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja moni- muotoisuutta. Oppilas oppii tun- temaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuri- perintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää kuuluvansa maailmanlaajuiseen katoliseen kirkkoon. Oppilas tunnistaa us- konnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.

Oppilas on tutustunut maail- manlaajuiseen katoliseen kirk- koon. Oppilas tekee alustavia havaintoja uskonnon vaiku- tuksesta omassa ja muiden elämässä.

T6

T7 Oppilasta kannustetaan kun- nioittamaan omaa ja toisen py- hää sekä käyttäytymään asian- mukaisesti erilaisissa uskonnolli- sissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

S1, S2, S3

Uskonnon moniluku- taito

Oppilas tietää, että kirkkovuosi sisältää arki- ja juhla-aikoja.

Hän tietää, että on muitakin kristillisiä kirkkokuntia sekä muita uskontoja.

Oppilas on tutustunut kirkko- vuoden arki- ja juhla-aikoihin. Hänellä on alustavia tietoja muista kristillisistä kirkkokun- nista sekä muista uskonnoista.

T8Oppilas tutustuu katolisen kir- kon eettisiin opetuksiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tietää parannuksen sakramenttiin liittyen oman- tunnon, katumisen ja anteeksi- pyytämisen käsitteitä.

Oppilas on tutustunut paran- nuksen sakramenttiin liittyen omantunnon, katumisen ja anteeksipyytämisen käsittei- siin.

T9 Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen

S2, S3

Ihmisoi- keusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lasten oi- keuksien sopimuksen keskei- sen sisällön ja osaa kertoa esi- merkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on ole- massa YK:n Lasten oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 Oppilas oppii arvioimaan te- kemiään valintoja

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa pohtia omien va- lintojen seurauksia sekä osaa

Oppilas tarvitsee tukea poh- dinnoissaan omien valintojen

jo hieman soveltaa kristinus- kon eettisiä periaatteita.

seurauksia sekä kristinuskon eettisten periaatteiden sovel- tamisessa.

T11 Oppilaalle luodaan mahdolli- suuksia keskustella eettisistä ky- symyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen tai- dot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuo- rovaikutustilanteet ovat vielä epävarmoja.

T12 Oppilasta autetaan ja tue- taan muodostamaan ja vahvista- maan myönteistä maailmankat- somusta, itsetuntoa ja luotta- musta elämään

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan koke- muksiaan osana itsearviointia.