< Previous | Contents | Next >

14.4.6.16 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Katolisen uskonnon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioinnin kohteet op- piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas perehtyy Raamatun kertomuksiin ja keskeisiin ka- tolisen kirkon oppeihin.

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen,

Oppilas tietää Jeesuksen elä- mään liittyviä Raamatun kerto- muksia ja ymmärtää pääsiäisen merkityksen suurimpana juh- lana katolisessa kirkossa.

Oppilas on tutustunut Jeesuk- sen elämään liittyviin Raamatun kertomuksiin ja tietää jollakin tasolla pääsiäisen liittyvän Jee- suksen elämään.
uskonnon moniluku- taitoT2

Oppilas tutustuu katolisen kir- kon virkoihin, rituaaleihin, ta- poihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas osaa nimetä katolisen kirkon tärkeimmät virat. Hän tietää Neitsyt Marian elämästä ja Marian merkityksestä kirkon äitinä. Oppilas osaa tärkeimmät rukoukset.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon tärkeimpiin virkoihin.

Hän tietää jonkin verran Neitsyt Marian elämästä. Oppilas osaa jonkin rukouksen.

T3

Oppilas tunnistaa kirkkora- kennuksen symboliikan ja us- konnollisen kielen vertausku- vallisuuden

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas tietää tärkeimmät sak- raaliesineet ja osaa nimetä ne oikein sekä tietää niiden käy- töstä ja symboliikasta. Oppilas tietää reliikeistä alttarissa.

Oppilas on tutustunut tärkeim- piin sakraaliesineisiin ja osaa ni- metä niistä joitain. Oppilas on tutustunut alttarin merkityk- seen kirkossa.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään, uskontoa koskevaa tietoa eri- laisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskon- non opiske- lussa

Oppilas tietää mistä hakea tie- toa omasta seurakunnasta ja hiippakunnasta.

Oppilas on tutustunut seura- kunnan ja hiippakunnan nettisi- vuihin.

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja ny- kytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tuntee katolisen kirkon vaiheita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon vaiheisiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuu- teen, kristinuskoon ja islamiin.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria

Oppilas tietää miten Abraham liittyy juutalaisuuteen, kristin- uskoon ja islamiin.

Oppilas tunnistaa tuetusti Abra- hamin merkitystä
koskeva tieto


juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa.

T7

Oppilasta ohjataan kunnioitta- maan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmu- kaisesti erilaisissa uskonnolli- sissa tilaisuuksissa ja tilan- teissa.

S1, S2, S3

Uskonnon moniluku- taito

Oppilas ymmärtää oman us- konnon ja muiden uskontojen pyhää ja kunnioittaa sitä.

Oppilas on alkanut ymmärtää oman ja muiden uskontojen py- hää.

T8

Oppilasta ohjataan perehty- mään katolisen kirkon eetti- seen opetukseen sekä eri us- kontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin.

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas osaa antaa esimerkkejä hyvästä ja pahasta Raamatussa ja arkielämässä. Hän tuntee kultaisen säännön. Hän osaa arvioida myös oman toimin- tansa eettisyyttä.

Oppilas osaa antaa joitain esi- merkkejä arkielämän hyvästä ja pahasta. Hän on tutustunut kul- taiseen sääntöön. Oppilas tar- vitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä.

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksi- lön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas tietää YK:n Lasten oi- keuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa antaa esimerk- kejä ihmisoikeuksista.

Oppilas on tutustunut YK:n Las- ten oikeuksien sopimuksen kes- keiseen sisältöön.

T10

Oppilasta ohjataan arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas tietää, että hänen va- linnoillaan on seurauksia ja ne vaikuttavat hänen elämäänsä.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ar- vioidessaan valintojen teke- mistä ja niiden seurauksia.

T11

Oppilaalle luodaan mahdolli- suuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun jonkin verran, mutta ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan vielä epävarmasti.


rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella pe- rustelemaan omia näkemyksi- ään.

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvista- maan myönteistä maailman- katsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.