< Previous | Contents | Next >

14.4.6.17 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Katolisen uskonnon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioinnin kohteet op- piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas perehtyy Vanhan tes- tamentin keskeisiin kertomuk- siin.

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas tuntee Vanhan testa- mentin keskeisiä kertomuksia ja ymmärtää Vanhan ja Uuden tes- tamentin yhteyden. Osaa kym- menen käskyä.

Oppilas on tutustunut Vanhan testamentin keskeisiin kerto- muksiin. Oppilas hahmottaa epävarmasti yhteyden Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Osaa joitakin käskyjä.


T2

Oppilas tutustuu katolisen kir- kon rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuk- siin.

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas ymmärtää pyhiinvael- lusten merkitystä katolilaiselle, tietää sakramentteihin liittyviä juhlia.

Oppilas on tutustunut sakra- mentteihin liittyviin juhliin sekä pyhiinvaelluksiin.

T3

Oppilas tunnistaa ja ymmär- tää katolisen rukousperinteen erityispiirteitä ja vertauskuval- lisuutta.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas tuntee Ruusukkoru- kouksen sekä Ristintien hartau- den ja ymmärtää niiden ver- tauskuvallisuutta.

Oppilas on tutustunut Ruusuk- korukoukseen sekä Ristintien- hartauteen. Tunnistaa alusta- vasti niiden vertauskuvalli- suutta.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään, arvioimaan ja käyttämään us- kontoa koskevaa tietoa erilai- sista lähteistä.

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot us- konnon opis- kelussa

Oppilas tietää miten hakea tie- toa katolisesta verkkosivustosta sekä muiden kirkkokuntien verkkosivustoista. Harjoittelee arvioimaan tiedon luotetta- vuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakies- saan tietoa eri lähteistä ja har- joitellessaan arvioimaan tiedon luotettavuutta.

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja ny- kytilaan.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tuntee luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaiheita Suomessa ja Euroopassa. Oppi- las tuntee ekumenian käsitteen.

Oppilas on tutustunut luterilai- suuden ja ortodoksisuuden vai- heisiin Suomessa ja Euroo- passa. Oppilas tietää jotain ekumeniasta.

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuu- teen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja his- toriaan Euroopassa.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskonnon vai- kutuksen omassa ja muiden elä- mässä. Oppilas osaa kuvata juu- talaisuuden, kristinuskon ja isla- min pääpiirteitä sekä yhteisiä piirteitä.

Oppilas tekee havaintoja us- konnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä. Oppilas tunnistaa joitain juutalaisuu- den, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä.


T7

Oppilasta kannustetaan kun- nioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa us- konnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

S1, S2, S3

Uskonnon moniluku- taito

Oppilas suhtautuu kunnioitta- vasti ihmisiin, joilla on eri katso- mus sekä pyrkii toimimaan asi- allisesti ja kunnioittavasti erilai- sissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tarvitsee ohjausta toi- miessaan asiallisesti ja kun- nioittavasti erilaisissa uskon- nollisissa tilanteissa ja pai- koissa.

T8

Oppilas perehtyy katolisen kir- kon eettiseen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas ymmärtää uskontun- nustuksen sisältöä ja merkitystä sekä tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskon eettisiä opetuksia sekä katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas tunnistaa uskontunnu- tuksen sekä sen sisältöä. Oppi- las tunnistaa joitain kristinus- kon eettisiä opetuksia sekä us- kontoja ja katsomuksia yhdistä- viä eettisiä periaatteita.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoi- keuksiin ja erityisesti YK:n Lap- sen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yh- teisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas ymmärtää jokaisen ih- misen arvon ja osaa antaa esi- merkkejä ihmisoikeuksista. Op- pilas tunnistaa oikean ja väärän kohtelun.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ymmärtääkseen jokaisen ihmi- sen samanlaisen arvon. Oppilas pystyy tunnistamaan jollain ta- valla oikeaa ja väärää käyttäy- tymistä.

T10

Oppilasta ohjataan arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja eettis- ten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on oppinut ympäris- töystävällistä ajattelua sekä glo- baalia vastuuta. Hän ymmärtää omasta luopumisen ja toisille antamisen arvon.

Oppilas on tutustunut ympäris- töystävälliseen ajatteluun sekä globaaliin vastuuseen. Hän tun- nistaa alustavasti omasta luo- pumisen toisten hyväksi arvon.

T11

Oppilaalle luodaan mahdolli- suuksia keskustella eettisistä

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan sekä osallistuu yhtei- seen keskusteluun.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti.


kysymyksistä, ilmaista raken- tavasti ajatuksiaan ja tuntei- taan sekä harjoitella peruste- lemaan omia näkemyksiään.
Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvista- maan myönteistä maailman- katsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.