< Previous | Contents | Next >

14.4.6.18 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Katolisen uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperus- teet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioinnin kohteet op- piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehty- mään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuk- siin sekä keskeisiin oppeihin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallit- seminen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas osaa nimetä opiskel- tavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä joitakin opis- keltavan uskonnon lähteitä ja teks- tejä.


T2 ohjata oppilas tutustu- maan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja py- hiin paikkoihin ja rakennuk- siin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallit- seminen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas osaa kertoa esimerk- kien avulla opiskeltavan us- konnon keskeisistä rituaa- leista, tavoista ja pyhistä pai- koista sekä kuvata niiden mer- kitystä.

Oppilas osaa kertoa jotakin esi- merkkien avulla opiskeltavan us- konnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista.

T3 auttaa oppilasta tunnista- maan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertausku- vallisuutta

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa antaa joitakin esi- merkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot us- konnon opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa use- asta lähteestä. Oppilas harjoit- telee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja ob- jektiivisuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitelles- saan arvioimaan löytämänsä tie- don luotettavuutta ja objektiivi- suutta.

T5 opastaa oppilasta pereh- tymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuk- sellisiin juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien ke- hityksessä, kulttuurissa ja me- diassa ja osaa antaa niistä esi- merkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnolli- suuden juuria pääpiirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin uskonto- jen merkityksiä yhteiskuntien kehi- tyksessä, kulttuurissa ja mediassa. Hän on tutustunut suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas tutustu- maan juutalaisuuteen, kris- tinuskoon ja islamiin ja nii- den vaikutukseen ja histori- aan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata juutalai- suuden, kristinuskon ja isla- min pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

Oppilas tunnistaa pääpiirteitä juu- talaisuudesta, kristinuskosta ja is- lamista.


T7 kannustaa oppilasta kun- nioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1, S2, S3

Uskonnon moniluku- taito

Oppilas tietää, miten toimi- taan ja pyrkii toimimaan asi- anmukaisesti ja kunnioitta- vasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henkisestä ja aineellisesta kulttuu- riperinnöstään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asianmukai- sesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja pai- koissa.

T8 ohjata oppilas perehty- mään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eetti- siin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa ni- metä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskon- toja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin opis- keltavan uskonnon eettisiä ope- tuksia sekä uskontoja ja katsomuk- sia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmär- tämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oi- keuksien sopimukseen sisäl- tyviä arvoja yksilön ja yhtei- sön näkökulmasta

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oi- keuksien sopimuksen keskei- sen sisällön ja osaa kertoa esi- merkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 ohjata oppilasta arvioi- maan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taus- talla vaikuttavia arvoja eet- tisten periaatteiden ja kestä- vän tulevaisuuden näkökul- masta

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esi- merkkejä kestävän tulevaisuu- den rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskeltavan uskon- non eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuu- den rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvi- oidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas tunnistaa alustavasti mo- raaliseen päätöksentekoon vaikut- tavia tekijöitä.


T11 luoda oppilaalle mahdol- lisuuksia keskustella eetti- sistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näke- myksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen tai- dot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaiku- tustilanteisiin.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvista- maan myönteistä maailman- katsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan koke- muksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.