< Previous | Contents | Next >

14.4.6.20 Islamin uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Tutustutaan alustavasti isla- milaiseen käsitykseen Juma- lasta, armosta ja anteeksian- nosta. Tutustutaan Koraaniin, sen termeihin ja käyttöön sekä perimätietoon ja profee- tan elämään Mekassa. Tutus- tutaan keskeisiin profeetta- kertomuksiin ja islamin op- peihin (islamin pilarit).

Tarkastellaan islamilaista kä- sitystä Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta. Harjoitel- laan Koraanin käyttöä. Tutus- tutaan Koraanin kertomuksiin ja profeetan esimerkkiin Ko- raanissa. Tutustutaan keskei- siin profeettakertomuksiin ja islamin oppeihin (islamin pila- rit).

Pohditaan islamilaista käsi- tystä Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta.

Tutustutaan islamin oppeihin (uskon pilarit) ja profeetta- kertomuksiin. Harjoitellaan Koraanin käyttöä. Tuodaan esille, että Koraanista löytyy historiaa, tietoa, kirjeitä ja rukouksia.

Syvennetään islamilaista kä- sitystä Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta. Tutustu- taan islamin oppeihin (uskon pilarit) ja profeettakerto- muksiin. Harjoitellaan Koraa- nin käyttöä. Syvennetään tietoa islamilaisen kalenteri- vuoden juhlista ja pyhistä paikoista (Medina, Jerusa- lem). Oppilaat tutustuvat opettavaan aiheeseen


Tutustutaan oppilaan oman islamilaisen seurakunnan ja moskeijan toimintaan. Järjes- tetään mahdollisuuksien mu- kaan vierailu paikalliseen moskeijaan. Syvennetään tie- toa islamilaisten pyhistä juh- lista ja paikoista (Mekka). Op- pilaat tutustuvat iid juhlaan liittyvään nashidiin.

Syvennetään tietoa islamin kalenterivuoden juhlista ja pyhistä paikoista (Mekka). Tutustutaan oppilaan oman islamilaisen yhdyskunnan toi- mintaan ja työntekijöihin.

Oppilaat tutustuvat opetta- vaan aiheeseen sopivaan isla- milaiseen juhlaan liittyvään nashidiin.

Syvennetään tietoa islamilai- sen kalenterivuoden juhlista, niiden rituaaleista ja pyhistä paikoista (Medina, Jerusa- lem). Oppilaat tutustuvat opettavaan aiheeseen sopi- vaan islamilaiseen juhlaan liittyvään nashidiin. Harjoi- tellaan, miten toimitaan asiamukaisesti ja kunnioitta- vasti uskonnollisissa tilan- teissa.

sopivaan ja islamilaiseen juh- laan liittyvään nashidiin. Tu- tustutaan islamin historiaan tieteenalana.


Opetuksessa huomioidaan ajankohtaisesti uutisoituja uskontoon liittyviä teemoja. Ohjataan oppilaita media- kriittisyyteen. Perehdytään, mikä merkitys profeetan esi- merkillä on muslimeille isla- min uskonnon syntymisessä. Harjoitellaan, miten toimi- taan asiamukaisesti ja kun- nioittavasti uskonnollisissa tilanteissa.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan koke- mukset ja elämäntilanteet.

Oppilaan on tärkeä tietää, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Opetuksessa huo- mioidaan uskontojen vaiku- tus omassa ja muiden elä- mässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suh- teensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten us- konnot, kulttuurit ja

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen ar- vot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elä- mäntilanteet. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vai- kutus omassa ja muiden elä- mässä.


Tutustutaan islamiin Suo- messa ja erilaisiin

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen ar- vot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elä- mäntilanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, keitä me olemme ja mistä me tu- lemme. Opetuksessa huomi- oidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmär- tämään oma suhteensa

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen ar- vot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elä- mäntilanteet.


Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppi- lasta ohjataan ymmärtä- mään oma suhteensa kult- tuuriperintöönsä sekä


katsomukset vaikuttavat yh- teiskunnassa ja arjessa.

suomalaisiin kalenterin mu- kaisiin juhliin.

kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskon- not, kulttuurit ja katsomuk- set vaikuttavat yhteiskun- nassa ja arjessa. Omien juu- rien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaa- mista. Tutustutaan käsittei- siin uskonto ja uskonnotto- muus. Tutustutaan alusta- vasti juutalaisuuden, kristin- uskon ja islamin sekä muiden maailmauskontojen yhteisiin piirteisiin.

tunnistamaan, miten uskon- not, kulttuurit ja katsomuk- set vaikuttavat yhteiskun- nassa ja arjessa. Omien juu- rien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaa- mista. Tutustutaan erilaisiin uskontoihin koulussa ja isla- milaisuuteen Euroopassa.

Perehdytään islamin moni- muotoisuuteen ja profeetta- kertomuksiin.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan Koraanin kerto- muksiin ja muiden pyhien kir- jojen tietoihin Koraanista.

Opetuksessa korostetaan jo- kaisen ihmisen ainutlaatui- suutta, itsensä ja toisten ar- vostamista. Keskeinen teema on itsestä ja toisista huolta pitäminen. Opetuksessa tar- kastellaan islamin sääntöjä ja Allahin käskyä erityisesti yh- dessä elämisen ja oikeuden- mukaisuuden näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään ih- misoikeusetiikkaa sekä YK:n lapsen oikeuksien

Tutustutaan Koraanin keskei- siin kertomuksiin: Profeetta Muhammedin (saw) elä- mään, lähipiiriin ja opetuksiin Jumalan huolenpidosta.

Opetuksessa käsitellään yh- dessä olemisen ja lähimmäi- syyden kysymyksiä sekä toi- sen ihmisen ja ympäristön kunnioittamista. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta.

Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja anta- misen merkitystä. Valintojen tekeminen ja vastuullisuus

Käsitellään uskontunnustuk- sen sisältöä ja merkitystä.

Tutustutaan luomiskerto- mukseen sekä sen tuomaan ihmisen tehtävään ja vastuu- seen maailmasta. Pohditaan uskon ja tieteen kohtaamista sekä erilaisia tapoja nähdä maailmaa. Oppilasta ohja- taan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee an- taa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa

Opetuksessa käsitellään isla- milaiseen etiikan kulmakivet: Allahin käskyt, oikea rakkaus Allahiin, profeettaan ja ihmi- siä kohtaan.


Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja anta- misen merkitystä. Valintojen tekeminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä teemoja. Tu- tustutaan käsitteisiin arvo, moraali ja etiikka. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittele- mään näkemyksiään.


sopimuksen keskeisimpiä kohtia. Oppilaita ohjataan ih- misoikeuksien kunnioittami- seen ja puolustamiseen.

Tärkeitä näkökulmia ovat toi- sen ihmisen ja ympäristön kunnioitus. Pohditaan todel- listen ja kuvitteellisten tilan- teiden avulla omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja anta- misen merkitystä. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittele- mään näkemyksiään. Harjoi- tellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eet- tiseen pohdintaan. Opetuk- sessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tun- teitaan ja kokemuksiaan.

ovat keskeisiä teemoja. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan asi- oita eri näkökulmista ja erit- telemään näkemyksiään. Har- joitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eet- tiseen pohdintaan. Opetuk- sessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tun- teitaan ja kokemuksiaan.

korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista ja hy- väksymistä. Opetuksessa op- pilaille annetaan mahdolli- suus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Harjoitellaan toisten kuunte- lua ja itsensä ilmaisua. Oppi- laille tulee antaa mahdolli- suus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa korostetaan maailmankuvan rakentu- mista sen mukaan keiden kanssa, missä ja milloin elämme ja sitä, että maail- makatsomuksen rakennusai- neet nousevat uskonnoista. Opetuksessa korostetaan jo- kaisen ihmisen ainutlaatui- suutta, itsensä ja toisten ar- vostamista sekä hyväksy- mistä. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuk- siaan.


14.4.6.21 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Islamin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi- aineessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

T1

Oppilas tuntee Koraanin rakennetta ja tutustuu alustavasti perimätie- toon.

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Koraanin kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Koraanin rakennetta.

Oppilas on tutustunut Koraanin kertomuksiin.

T2

Oppilas huomaa uskon- non vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.

Oppilas tunnistaa uskon- nollisia symboleja ja kä- sitteitä.

Oppilas tuntee oman alueensa seurakuntaa. Oppilas tutustuu uskon- nollisiin tapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tie- don hallitse- minen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuk- sen omassa ja muiden elämässä.

Oppilas tunnistaa uskonnollisia sym- boleja ja käsitteitä.

Oppilas tuntee oman alueensa islami- laista seurakuntaa.

Oppilas tuntee perjantairukouksen rakennetta. Oppilas tietää alustavasti tärkeimmät islamilaiset juhlat.

Oppilas tekee alustavia havain- toja uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä.

Oppilas tunnistaa joitakin us- konnollisia symboleja ja käsit- teitä.

Oppilas on tutustunut oman alueensa islamilaiseen seura- kuntaan. Oppilas tunnistaa per- jantairukous-käsitteen. Oppilas tietää alustavasti islamilaisia juhlia.

T3

Oppilas tunnistaa uskon- nollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kielen ja sym- bolien analy- sointi

Oppilas ymmärtää, mitä kielikuva tar- koittaa ja osaa kertoa esimerkkejä siitä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä

Oppilas ei vielä osaa antaa esi- merkkejä uskonnollisesta kie- lestä ja sen vertauskuvallisuu- desta.

uskonnollisesta kielestä ja sen ver- tauskuvallisuudesta.


T4

T5

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoi- suutta.

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.

Oppilas huomaa uskontojen merki- tyksen ympärillämme.

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuurinsa juuria. Oppi- las huomaa, että uskonnot nä- kyvät ympärillämme.

T6

T7

T8

Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä kertomuksia.

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tuntee Koraanissa etiikkaa kä- sitteleviä kertomuksia.

Oppilas on tutustunut Koraa- nissa etiikkaa käsitteleviin ker- tomuksiin.

T9

Oppilas tietää YK:n Lap- sen oikeuksien sopimuk- sen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas ymmärtää YK:n Lapsen oikeuksien sopi- mukseen sisältyviä

S2, S3

Ihmisoikeus- etiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. Oppilas ymmärtää YK:n Lapsen oi- keuksien sopimukseen sisältyviä ar- voja yksilön ja yhteisön näkökul- masta.

Oppilas tietää, että on ole- massa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.


arvoja yksilön ja yhtei- sön näkökulmasta.

T10

Oppilas oppii arvioi- maan toimintansa eetti- syyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.

Oppilas tunnistaa mo- raaliseen päätöksente- koon vaikuttavia teki- jöitä.

Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerk- kejä kestävän tulevaisuuden rakenta- misesta. Hän osaa jo hieman soveltaa islamin eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan omastatunnosta, an- teeksipyytämisestä ja -antamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea is- lamin eettisten periaatteiden soveltamisessa omassa pohdin- nassaan omastatunnosta, an- teeksipyytämisestä ja -antami- sesta.

T11

Oppilas harjoittelee eet- tisten asioiden pohdin- taa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskuste- luun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuoro- vaikutustilanteet ovat vielä epävarmoja.

T12

Oppilas oppii luotta- musta luottamaan elä- mään ja itseensä.

S3


Ei vaikuta arvioin tai arvosanan muo- dostumiseen. Oppilaita ohjataan poh- timaan kokemuksiaan osana itsearvi- ointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.