< Previous | Contents | Next >

14.4.6.22 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Islamin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op- piaineessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

T1

Oppilas tuntee Koraanin keskei- siä kertomuksia.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hal- litseminen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas tuntee Koraanin kes- keisiä kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Koraanin rakenteen.

Oppilas on tutustunut Koraanin kes- keisiin kertomuksiin sekä Koraanin rakenteeseen.

T2

Oppilas huomaa uskonnon vai- kutuksen omassa ja muiden elä- mässä.Oppilas tunnistaa uskon- nollisia symboleja ja käsitteitä.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hal- litseminen, uskonnon moniluku- taito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja mui- den elämässä.Oppilas tunnis- taa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä. Oppilas tietää tär- keimmät islamilaiset juhlat.

Oppilas tekee alustavia havaintoja uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä.Oppilas on tutus- tunut uskonnollisiin symboleihin ja käsitteisiin. Oppilas tietää tärkeim- piä islamilaisia juhlia.

T3

Oppilas ymmärtää uskonnolli- sen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas ymmärtää, mitä kieli- kuva tarkoittaa ja osaa kertoa esimerkkejä siitä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä us- konnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas ei vielä osaa kuvata uskon- nollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

T4


T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja mo- nimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman kult- tuurinsa juuria ja monimuo- toisuutta. Oppilas tunnistaa uskontojen ilmenemismuo- toja kulttuurissa ja mediassa.

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuurinsa juuria. Oppilas huo- maa, että uskonnot näkyvät ympä- rillämme; kulttuurissa ja mediassa


S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto
S1, S2, S3

Uskonnon moniluku- taitoT8

Oppilas tuntee Koraanin keskei- siä kertomuksia.

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tuntee keskeisiä Ko- raanin etiikkaa koskevia ope- tuksia.

Oppilas on tutustunut Koraanin kes- keisiin etiikkaa koskeviin kertomuk- siin.


S2, S3

Ihmisoi- keusetiikkaT10

Oppilas oppii arvioimaan toi- mintansa eettisyyttä ja tunnis- tamaan oikean ja väärän. Oppi- las tunnistaa moraaliseen pää- töksentekoon vaikuttavia teki- jöitä.

Oppilas oppii toimimaan kestä- vän tulevaisuuden rakentajana.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa arvioida toimin- tansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tun- nistaa moraaliseen päätök- sentekoon vaikuttavia teki- jöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esi- merkkejä kestävän tulevai- suuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioi- dessaan toimintansa eettisyyttä.

Oppilas ei vielä tunnista moraali- seen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuu- den rakentamisesta.


T11

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tun- teiden ja kokemusten jaka- mista.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen tai- dot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tun- teitaan epävarmasti. Oppilas kui- tenkin osallistuu vuorovaikutusti- lanteisiin jonkin verran.

T12

Oppilas oppii luottamaan elä- mään ja itseensä.

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Oppi- laita ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.