< Previous | Contents | Next >

14.4.6.23 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Islamin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi- aineessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

T1

Oppilas tuntee Koraanin kes- keisiä kertomuksia.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tuntee Koraanin kes- keisiä kertomuksia. Oppilas tuntee Koraanin rakenteen.

Oppilas on tutustunut Koraanin keskeisiin kertomuksiin. Oppilas tuntee alustavasti Koraanin ra- kenteen.


T2

Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja mui- den elämässä. Oppilas tunnis- taa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. Oppilas tunnistaa is- lamilaista arkkitehtuuria, tai- detta uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

Oppilas osaa nimetä islamilai- sia toimituksia. Oppilas tietää tärkeimmät kalenterivuoden juhlat sekä islamilaiset rituaalit.

Oppilas tekee havaintoja uskon- non vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä. Oppilas on tu- tustunut islamilaiseen arkkiteh- tuuriin, taiteeseen ja tunnistaa alustavasti uskonnollisia symbo- leja ja käsitteitä.

Oppilas tietää alustavasti kalen- terivuoden tärkeimpiä juhlia ja islamilaisia rituaaleja.

T3

Oppilas ymmärtää uskonnol- lisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kie- len ja symbo- lien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas ei vielä osaa antaa esi- merkkejä uskonnollisesta kie- lestä ja sen vertauskuvallisuu- desta.

T4

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvi- oimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

S1, S2, S3

Oppimaan op- pimisen taidot uskonnon opis- kelussa

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioi- maan löytämänsä tiedon luo- tettavuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakies- saan tietoa eri lähteistä ja har- joitellessaan arvioimaan löytä- mänsä tiedon luotettavuutta.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta. Oppilas oppii tuntemaan ja arvosta- maan omaa henkistä ja ai- neellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehi- tyksessä, kulttuurissa ja medi- assa.

Oppilas huomaa, että uskon- noilla on merkitystä yhteiskun- tien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

T6

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas osaa kuvata pääpiir- teissään juutalaisuuden, kris- tinuskon ja islamin pääpiirteitä

Oppilas tunnistaa juutalaisuu- den, kristinuskon ja islamin pää- piirteitä.


Oppilas suhtautuu kunnioit- tavasti ihmisiin, joilla on eri katsomus.

Oppilas tuntee alustavasti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden maail- mauskontojen yhteisiä piir- teitä.sekä niiden keskinäisiä suh- teita.


T7

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintö- ään.

S1, S2, S3

Uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tuntee omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintö- ään. Oppilas tietää, miten toi- mitaan ja pyrkii toimimaan asi- anmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilan- teissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintö- ään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskon- nollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8

Oppilas tutustuu islamilai- seen ihmiskäsitykseen.

S1, S2, S3

Etiikkaa kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa ni- metä islamin eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita. Oppilas tuntee luomiskerto- muksen.

Oppilas tunnistaa joitakin isla- min eettisiä opetuksia sekä us- kontoja ja katsomuksia yhdistä- viä eettisiä periaatteita. Oppilas tunnistaa luomiskertomuksen.


T10

Oppilas oppii arvioimaan toi- mintansa eettisyyttä ja tun- nistamaan oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraali- seen päätöksentekoon vai- kuttavia tekijöitä.

S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa arvioida toimin- tansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tun- nistaa moraaliseen päätöksen- tekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esi- merkkejä kestävän tulevaisuu- den rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ar- vioidessaan toimintansa eetti- syyttä. Oppilas tunnistaa alusta- vasti moraaliseen päätöksente- koon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa joitakin ar- jen esimerkkejä kestävän tule- vaisuuden rakentamisesta.


T11

Oppilas osallistuu keskuste- luun eettisistä kysymyksistä Oppilas ilmaisee omia tuntei- taan ja kokemuksiaan.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaiku- tustilanteisiin.

T12

Oppilas oppii luottamaan elä- mään ja itseensä.

S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh- jataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.