< Previous | Contents | Next >

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taito-

jen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1-S4

L1, L2, L3, L7

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väit-

teitä ja niiden perusteluita

S1-S4

L1, L4, L5

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suh-

teita ja kehittää ajatteluaan

S1-S3

L1, L4

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista

ihmisistä ja luonnosta

S1-S3

L3, L7

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, euroop-

palaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmot- tamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

S2-S4

L2, L4, L5

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja

kulttuurista yleissivistystään

S1-S4

L1, L2

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan

omaa katsomuksellista oppimistaan

S1- S4

L1, L2, L5

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja

kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1- S3

L2, L7

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeus-

etiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

S3

L2, L3

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vas-

tuullisesti omassa ympäristössään

S1-S4

L5, L6, L7


14.4.7.1 Elämänkatsomustiedon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Elämänkatsomustieto: tavoitteet luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esi- merkiksi näytelmien, rooli- leikkien ja ryhmätöiden kautta.

Oppilas oppii käsittele- mään erilaisia ristiriitati- lanteita.

Oppilas harjoittelee eettis- ten asioiden pohdintaa, omien tunteiden sekä ko- kemusten jakamista.

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esi- merkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöi- den kautta.

Oppilas oppii käsittele- mään erilaisia ristiriitati- lanteita.

Oppilas harjoittelee eet- tisten asioiden pohdin- taa, omien tunteiden sekä kokemusten jaka- mista.

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmä- töiden kautta.

Oppilas oppii käsittele- mään erilaisia ristiriita- tilanteita.

Oppilas osaa soveltaa eettisiä periaatteita ar- jen tilanteissa.

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esi- merkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöi- den kautta.

Oppilas oppii käsittele- mään erilaisia ristiriitati- lanteita.

Oppilas osaa soveltaa eettisiä periaatteita ar- jen tilanteissa.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja.

Oppilas harjoittelee tun- nistamaan keskustelussa väitteitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja niiden pe- rusteluja.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja.

Oppilas harjoittelee tun- nistamaan keskustelussa väitteitä sekä ilmaise- maan mielipiteitä ja nii- den perusteluja.

T2

Oppilas oppii keskus- telu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas osaa ilmaista perusteltuja väitteitä sekä arvioida niitä.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja.

Oppilas osaa ilmaista pe- rusteltuja väitteitä sekä arvioida niitä.

T3

Oppilas harjoittelee ha- vaitsemaan asioiden väli- siä suhteita ja ajatteluntai- toja.

T3

Oppilas harjoittelee ha- vaitsemaan asioiden väli- siä suhteita ja ajattelun- taitoja.

T3

Oppilas osaa havaita asioiden välisiä suhteita ja tunnistaa

T3

Oppilas osaa havaita asi- oiden välisiä suhteita ja tunnistaa virhepäättelyä
virhepäättelyä sekä kor- jata omaa toimin- taansa.

sekä korjata omaa toi- mintaansa.

T4

Oppilas harjoittelee yh- teistyötaitoja ja opettelee ottamaan vastuuta itses- tään ja ympäristöstään.

T4

Oppilas harjoittelee yh- teistyötaitoja ja opette- lee ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristös- tään.

T4

Oppilas tiedostaa omien valintojen, elä- mäntapojen ja tekojen merkityksen itselle, lä- hiympäristölle ja luon- nolle.

T4

Oppilas tiedostaa omien valintojen, elämäntapo- jen ja tekojen merkityk- sen itselle, lähiympäris- tölle ja luonnolle.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suoma- laista, eurooppalaista ja maailman kulttuuriperin- töä.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suoma- laista, eurooppalaista ja maailman kulttuuriperin- töä.

T5

Oppilas tuntee kulttuu- riin liittyviä ilmiöitä ja osaa arvostaa omaa henkistä kulttuuriperin- töään.

T5

Oppilas tuntee kulttuu- riin liittyviä ilmiöitä ja osaa arvostaa omaa hen- kistä kulttuuriperintö- ään.

T6

Oppilas tutustuu lähiym- päristönsä katsomuksiin ja kulttuuriin.

T6

Oppilas tutustuu lähiym- päristönsä katsomuksiin ja kulttuuriin.

T6

Oppilas osaa nimetä katsomusten ja kulttuu- rien peruspiirteitä ja osaa tunnistaa eri kult- tuureissa tärkeinä pi- dettyjä arvoja.

T6

Oppilas osaa nimetä kat- somusten ja kulttuurien peruspiirteitä ja osaa tunnistaa eri kulttuu- reissa tärkeinä pidettyjä arvoja.

T7

Oppilas harjoittelee suun- nittelemaan, toteutta- maan ja arvioimaan omaan katsomuksellista oppimistaan.

T7

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan, to- teuttamaan ja arvioi- maan omaan katsomuk- sellista oppimistaan.

T7

Oppilas osaa suunni- tella ja toimia tavoittei- den mukaan sekä arvi- oida omaa katsomuk- sellista oppimistaan.

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman katsomuk- sen merkityksiä ja osaa

T7

Oppilas osaa suunnitella ja toimia tavoitteiden mukaan sekä arvioida omaa katsomuksellista oppimistaan.

Oppilas oppii ymmärtä- mään oman katsomuk- sen merkityksiä ja osaa
pohtia, miten se on muodostunut.

pohtia, miten se on muodostunut.

T8

Oppilas harjoittelee ilmai- semaan näkemyksiään, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja keskustele- maan kunnioittavasti eri- laisista katsomuksellisista aiheista.

T8

Oppilas harjoittelee il- maisemaan näkemyksi- ään, kuuntelemaan mui- den mielipiteitä ja kes- kustelemaan kunnioitta- vasti erilaisista katso- muksellisista aiheista.

T8

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään, kuun- nella muita ja keskus- tella kunnioittavasti katsomuksellisista ai- heista.

T8

Oppilas osaa ilmaista nä- kemyksiään, kuunnella muita ja keskustella kun- nioittavasti katsomuksel- lisista aiheista.

T9

Oppilas tutustuu alusta- vasti lapsen oikeuksien so- pimukseen.

T9

Oppilas tutustuu alusta- vasti lapsen oikeuksien sopimukseen.

T9

Oppilas osaa kertoa eri- merkkejä lasten oikeuk- sista.

T9

Oppilas osaa kertoa ih- misoikeuksien julistuk- sen keskeisimmän sisäl- lön ja ymmärtää lasten oikeuksien merkityksen.

T10

Oppilas tutustuu vaikutta- misen keinoihin ja harjoit- telee oma-aloitteelli- suutta.

T10

Oppilas harjoittelee jär- jestelmällistä ja pitkäjän- teistä työskentelyä ja ot- taa vastuuta tekemises- tään.

T10

Oppilas tuntee vaikutta- misen keinoja ja osaa toimia aloitteellisesti sekä ottaa vastuuta ym- päristöstään.

T10

Oppilas tuntee vaikutta- misen keinoja ja osaa toimia aloitteellisesti sekä ottaa vastuuta ym- päristöstään.