< Previous | Contents | Next >

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jo- kapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon


ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.


S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityk- siä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.


S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yh- denvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seu- rausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.


S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näke- mysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.


14.4.7.2 Elämänkatsomustiedon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Elämänkatsomustieto: sisällöt luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

Tutustutaan monipuolisiin vuorovaikutustilanteisiin. Mietitään, miten erilaiset säännöt mm. kodeissa,

Tutustutaan oikeudenmu- kaisuuden käsitteeseen ja pohditaan sen toteutu- mista maailmassa

Tutustutaan ajattelun-, uskonnon- ja elämänkat- somuksen näkökulmista yksilön vapauteen ja

Ohjataan oppilasta pohtimaan asioita eet- tisesti ja ottamaan huomioon erilaisia


koulussa ja liikenteessä vai- kuttavat ihmisten toimin- taan.


Pohditaan onnellisuutta, mitä se tarkoittaa ja mikä tekee minusta onnellisen. Ohjataan oman mielipiteen muodostamisessa ja näkö- kulman esittämisessä. Tär- keä näkökulma on toisten hyväksyminen ja kunnioi- tus.

(rikkaus/köyhyys). Opitaan erottamaan oikea ja väärä tapa toimia ihmisen väli- sissä vuorovaikutussuh- teissa. Harjoitellaan toimi- maan oikein ristiriitatilan- teissa.

vastuuseen sekä niiden merkitykseen. Opitaan asettumaan toisen ase- maan. Harjoitellaan va- lintojen tekemistä ja pohditaan valintojen te- kemiseen johtavia syitä. Tutustutaan tarkemmin oman elämän arvoihin ja pohditaan, miten niiden pohjalta toimii. Tutustu- taan arvon käsitteeseen.

näkökulmia. Kerrataan käsite arvo ja tutustu- taan käsitteisiin normi, moraali ja etiikka. Tär- keä näkökulma on tois- ten hyväksyminen ja kunnioitus. Arvoja voi- daan käsitellä arvohuu- tokaupan avulla.

S2 Erilaisia elämäntapoja

S2 Erilaisia elämäntapoja

S2 Erilaisia elämänta- poja

S2 Erilaisia elämänta- poja

Tutustutaan oman identi- teetin muodostukseen, esi- merkiksi pohtimalla, kuka minä olen, millainen olen ja mitä osaan. Opitaan itse- luottamuksen kasvatta- mista sekä itsensä ja mui- den hyväksymistä.

Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja sen vaikutuk- seen omassa ja muiden elä- mässä. Oppilasta ohjataan omien näkemysten pohdin- nassa ja esittämisessä.

Tutustutaan suomalaisiin kulttuurivähemmistöihin, kuten suomenruotsalaisiin, saamelaisiin, romaneihin ja maahanmuuttajaryhmin.

Asiaa tutkitaan oman per- heen arvojen ja kokemus- ten pohjalta. Ohjataan ym- märtämään oma kulttuuri- perimä ja tunnistamaan, miten erilaiset kulttuurit vaikuttavat yhteiskun- nassa. Ohjataan muodos- tamaan omia näkökulmia ja tuomaan niitä esille.

Opitaan käsitteet suvaitse- vaisuus, kulttuuri, elämän- katsomus.

Tutustutaan tarkemmin erilaisiin katsomuksiin, esim. agnostiseen, ateis- tiseen, tieteelliseen ja uskonnolliseen. Tutustu- taan lasten elämään eri maissa. Pohditaan, mitä monikulttuurisuus on ja miten se vaikuttaa yh- teiskunnassa ja arjessa. Pohditaan erilaisia elä- mäntapoja ja tutustu- taan kestävän kuluttami- sen käytäntöihin. Tär- keänä teemana on erilai- suuden hyväksyminen.

Tutustutaan maailman kulttuuriperintöön ja opitaan ymmärtämään sen arvokkuutta sekä tunnistamaan sen tär- keimpiä piirteitä. Tu- tustutaan tarkemmin joihinkin maailmanpe- rintökohteisiin. Pohdi- taan yhdenvertaisuu- den, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietä- misen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä esim. draaman keinoin. Opitaan arvostamaan ihmisen ainutlaatui- suutta, itsensä ja

toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä il- maisua.

S3 Yhteiselämän perus- teita

S3 Yhteiselämän perus- teita

S3 Yhteiselämän perus- teita

S3 Yhteiselämän pe- rusteita

Tutustutaan erilaisiin sopi- muksiin ja lupauksiin ko- tona ja koulussa. Käsitel- lään ystävyyttä ja harjoitel- laan yhteistyötä muiden kanssa sekä anteeksi pyytä- mistä. Tutustutaan hiukan lapsen oikeuksien sopimuk- seen. Ohjataan oppilaita kunnioittamaan ihmisoi- keuksia.

Tutustutaan kotona ja kou- lussa oleviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opitaan tekemään valintoja ja kan- tamaan valinnoista vas- tuuta. Tutustutaan alusta- vasti lapsen oikeuksien so- pimukseen. Oppilaille an- netaan mahdollisuus eetti- seen pohdintaan. Opitaan käsitteet laki, oikeus, las- tenoikeudet.

Tutustutaan yhdenver- taisen elämän mahdolli- suuksiin ja sen toteutu- miseen lähellä ja kau- kana. Tutustutaan tar- kemmin lapsen oikeuk- siin. Annetaan oppilaille mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Ohjataan oppilaita kunnioitta- maan sekä puolusta- maan ihmisoikeuksia.

Tutustutaan rauhan ja demokratian merkityk- siin oppilaan elämässä ja ympäristössä. Pohdi- taan yhteiskunnallisia arvoja tutustumalla tarkemmin ihmisoi- keusetiikkaan ja lapsen oikeuksiin. Luokassa voidaan järjestää vaalit demokraattisena toi- menpiteenä. Opetuk- sessa annetaan tilaa oppilaiden omien tun- teiden ja kokemusten jakamiselle.

S4 Luonto ja kestävä tule- vaisuus

S4 Luonto ja kestävä tule- vaisuus

S4 Luonto ja kestävä tu- levaisuus

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Pohditaan luonnon suojele- mista ja kestävän kehityk- sen merkitystä oppilaan ar- jessa. Tutustutaan tarkem- min kuluttamiseen ja omien valintojen merkityk- seen. Tutustutaan

Tutustutaan erilaisiin kult- tuurien välisiin eroihin, käyttäytymistapoihin sekä niihin liittyviin uskomuk- siin. Valitaan näkökulma lähipiiristä. Pohditaan kult- tuuristen erojen vaikutusta

Pohditaan erilaisia maa- ilman syntyyn liittyviä teorioita. Tutustutaan laajemmin erilaisiin kult- tuurien välisiin eroihin. Perehdytään maapallon eri aikakäsityksiin ja

Tutustutaan luonnon- suojelun merkitykseen oppilaan elämässä.

Opitaan ottamaan vas- tuuta ympäristöstä.

Tärkeinä teemoina


elinympäristön elottomaan ja elolliseen luontoon.

ihmisten elämään. Opitaan hyväksymään erilaisuutta.

pohditaan niiden vaiku- tusta ihmisten elämään. Pohditaan yksilön ja yh- teisön vastuuta ympäris- töstä.

ovat ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa.