< Previous | Contents | Next >

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6


Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksi- tyiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.


Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetet- tuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arvi- ointikriteereitä.


 

14.4.7.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi14.4.7.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi14.4.7.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi14.4.7.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6