< Previous | Contents | Next >

14.4.7.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin

kohteet

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa-

nan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuoro- vaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita. Oppilas har- joittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden

sekä kokemusten jakamista.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltami- nen

Oppilas osaa kuvailla omia tunteita ja jakaa kokemuksiaan. Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsit- teitä.

Oppilas tunnistaa jon- kin oman tunteen. Op- pilas osallistuu vaihte- levasti eettisten asioi- den pohdintaan.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja.

Oppilas harjoittelee tunnista- maan keskustelussa väitteitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja niiden perusteluja.

S1-S4

Väitteiden ja peruste- luiden tun- nistaminen ja arviointi

Oppilas osallistuu aktiivi- sesti vuorovaikutustilan- teisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla. Oppilas ilmaisee usein omia mie- lipiteitä.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti vuorovai- kutustilanteisiin kuun- telemalla ja keskuste- lemalla. Oppilas ei il-

maise omia mielipi- teitä.

T3

Oppilas harjoittelee havaitse- maan asioiden välisiä suhteita ja ajatteluntaitoja.

S1-S3

Päättelytai- dot

Oppilas havaitsee joita- kin asioiden välisiä suh- teita.

Oppilas tarvitsee usein tukea asioiden välisten suhteiden havaitsemi- sessa.

T4

Oppilas harjoittelee yhteistyö- taitoja ja opettelee ottamaan vastuuta itsestään ja ympäris- töstään.

S1-S3

Vastuulli- sen toimin- nan tunte- minen

Oppilas osallistuu aktiivi- sesti yhteistyöhön tois- ten kanssa ja ottaa vas-

tuuta itsestään sekä ym- päristöstään.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti yhteis- työhön toisten kanssa.

Oppilas ottaa jonkin verran vastuuta


itsestään sekä ympä-

ristöstään.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja ar- vostamaan suomalaista, eu- rooppalaista ja maailman kult-

tuuriperintöä.

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa mainita esi- merkkejä suomalaisen, eurooppalaisen ja maail- man kulttuuriperin-

nöstä.

Oppilas osaa mainita jonkin esimerkin suo- malaisen, eurooppalai- sen ja maailman kult-

tuuriperinnöstä.

T6

Oppilas tutustuu lähiympäris-

tönsä katsomuksiin ja kulttuu- riin.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä jon- kin esimerkin lähiympä- ristönsä katsomuksista

ja kulttuurista.

Oppilas osaa nimetä vain yhden lähiympä- ristönsä katsomuksista

tai kulttuurista.

T7

Oppilas harjoittelee suunnitte- lemaan, toteuttamaan ja arvi- oimaan omaan katsomuksel- lista oppimistaan.

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa muutaman opiskeluun liittyvän tavoitteen, pyr- kii toimimaan tavoittei- den suunnassa ja osaa arvioida niiden toteutu-

mista.

Oppilaalla on vaikeuk- sia asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arvi- ointi tuottaa vaikeuk- sia.

T8

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan näkemyksiään, kuunte- lemaan muiden mielipiteitä ja keskustelemaan kunnioitta- vasti erilaisista katsomukselli-

sista aiheista.

S1-S3

Vuorovai- kutus-tai- dot ja toi- minta ryh- män jäse- nenä

Oppilas osallistuu aktiivi- sesti vuorovaikutustilan- teisiin ja osaa kuunnella muiden mielipiteitä.

Oppilas osallistuu kes- kusteluihin vaihtele- vasti ja harjoittelee toisen mielipiteiden kuuntelemista.

T9

Oppilas tutustuu alustavasti lapsen oikeuksien sopimuk-

seen.

S3

Ihmisoi- keusetiikka

Oppilas osaa kertoa lap- sen oikeuksien sopimuk- sesta.

Oppilas osaa kertoa vain yksittäisen asian lapsen oikeuksien so-

pimuksesta.

T10

Oppilas tutustuu vaikuttami- sen keinoihin ja harjoittelee oma-aloitteellisuutta.

S1-S4

Vaikuttami- sen keino- jen tunte- minen

Oppilas toimii oma-aloit- teisesti ja tunnistaa joi- takin vastuullisen vaikut- tamisen keinoja.

Oppilas toimii toisi- naan oma-aloitteisesti ja tunnistaa vain muu- taman vastuullisen

vaikuttamisen keinon.