< Previous | Contents | Next >

14.4.7.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin

kohteet

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuo- rovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita. Oppilas harjoittelee eettisten asioi- den pohdintaa, omien tun- teiden sekä kokemusten ja-

kamista.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltami- nen

Oppilas osaa kuvailla omia tunteita ja jakaa kokemuksiaan. Oppi- las osaa selittää muu- tamia keskeisiä etiikan käsitteitä.

Oppilas tunnistaa jonkin oman tunteen. Oppilas osallistuu vaihtelevasti eettisten asioiden poh- dintaan.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas har- joittelee tunnistamaan kes- kustelussa väitteitä sekä il- maisemaan mielipiteitä ja

niiden perusteluja.

S1-S4

Väitteiden ja peruste- luiden tun- nistaminen ja arviointi

Oppilas osallistuu ak- tiivisesti vuorovaiku- tustilanteisiin kuunte- lemalla ja keskustele- malla. Oppilas ilmaisee usein omia mielipi-

teitä.

Oppilas osallistuu vaih- televasti vuorovaikutus- tilanteisiin kuuntele- malla ja keskustele- malla. Oppilas ei ilmaise omia mielipiteitä.

T3

Oppilas harjoittelee havait- semaan asioiden välisiä suh- teita ja ajatteluntaitoja.

S1-S3

Päättelytai- dot

Oppilas havaitsee joi- takin asioiden välisiä suhteita.

Oppilas tarvitsee usein tukea asioiden välisten

suhteiden havaitsemi- sessa.

T4

Oppilas harjoittelee yhteis- työtaitoja ja opettelee

S1-S3

Vastuulli- sen toimin- nan tunte-

minen

Oppilas osallistuu ak- tiivisesti yhteistyöhön toisten kanssa ja ottaa

Oppilas osallistuu vaih- televasti yhteistyöhön toisten kanssa. Oppilas

ottaa jonkin verran


ottamaan vastuuta itsestään

ja ympäristöstään.vastuuta itsestään

sekä ympäristöstään.

vastuuta itsestään sekä

ympäristöstään.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suomalaista, eurooppalaista ja maailman

kulttuuriperintöä.

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa mainita esimerkkejä suomalai- sen, eurooppalaisen ja maailman kulttuuripe-

rinnöstä.

Oppilas osaa mainita jonkin esimerkin suoma- laisen, eurooppalaisen ja maailman kulttuuri-

perinnöstä.

T6

Oppilas tutustuu lähiympä- ristönsä katsomuksiin ja kult- tuuriin.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä esimerkkejä lähiympä- ristönsä katsomuksista ja kulttuurista.

Oppilas osaa nimetä vain muutaman esimer- kin lähiympäristönsä

katsomuksista tai kult- tuurista.

T7

Oppilas harjoittelee suunnit- telemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaan katso- muksellista oppimistaan.

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa muutaman opiskeluun liittyvän tavoitteen, pyrkii toimimaan ta- voitteiden suunnassa ja osaa arvioida niiden

toteutumista.

Oppilaalla on vaikeuksia asettaa opiskeluun liit- tyviä tavoitteita ja pyr- kiä niitä kohti. Arviointi tuottaa vaikeuksia.

T8

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan näkemyksiään, kuun- telemaan muiden mielipi- teitä ja keskustelemaan kun- nioittavasti erilaisista katso-

muksellisista aiheista.

S1-S3

Vuorovai- kutus-tai- dot ja toi- minta ryh- män jäse- nenä

Oppilas osallistuu ak- tiivisesti vuorovaiku- tustilanteisiin ja osaa kuunnella muiden mielipiteitä.

Oppilas osallistuu kes- kusteluihin vaihtelevasti ja harjoittelee toisen mielipiteiden kuuntele- mista.

T9

Oppilas tutustuu alustavasti

lapsen oikeuksien sopimuk- seen.

S3

Ihmisoi- keusetiikka

Oppilas osaa kertoa lapsen oikeuksien so- pimuksesta.

Oppilas osaa kertoa vain yksittäisen asian lapsen

oikeuksien sopimuk- sesta.

T10

Oppilas harjoittelee järjestel- mällistä ja pitkäjänteistä työskentelyä ja ottaa vas-

tuuta tekemisestään.

S1-S4

Vaikuttami- sen keino- jen tunte- minen

Oppilas ottaa vastuuta omista tekemisistään.

Oppilas ottaa jonkin verran vastuuta omista tekemisistään.